National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 171 Results for author:"Shen, Yunlong"
Sort by:
 
 
Jin dai shi liao kao shi / Shen Yunlong zhu
近代史料考釋 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she yin xing, Minguo 58-59 [1969-70]
臺北市 : 傳記文學出版社印行, 民國58-59 [1969-70]
 
 
Jin dai zheng zhi ren wu lun cong / Shen Yunlong zhu
近代政治人物論叢 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Zi you Taiping yang wen hua shi ye gong si, Minguo 54- [1965-
臺北 : 自由太平洋文化事叢公司, 民國54- [1965-
 
 
Ming Qing shi liao hui bian. qi ji, ba ji / Shen Yunlong xuan ji
明清史料彙編. 七集, 八集 / 沈雲龍選輯
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 60-62 [1971-73]
台北 : 文海出版社, 民國60-62 [1971-73]
 
 
Ming Qing shi liao hui bian. Chu ji, er ji / Shen Yunlong zhu bian
明清史料彙編. 初集 二集 / 沈雲龍主編
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Xian Yonghe Zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 56 [1967- ]
臺北縣永和鎭 : 文海出版社, 民國56 [1967- ]
 
 
Jin dai wai jiao ren wu lun ping / Shen Yunlong zhu
近代外交人物論評 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 57- [1968-
臺北 : 傳記文學出版社, 民國57- [1968-
 
 
Zhong he yue kan shi liao xuan ji / Shen Yunlong ji
中和月刊史料選集 / 沈雲龍輯
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Zhongguo ming shan sheng ji zhi cong kan, Shen Yunlong zhu bian
中國名山勝蹟志叢刊, 沈雲龍主編
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Xian Yonghe Zhen, Wen hai chu ban she, 1971-
台北縣永和鎮, 文海出版社, 1971-
 
 
Xian dai zheng zhi ren wu shu ping : 2 juan / Shen Yunlong zhu
現代政治人物述評 : 2卷 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1966]
 
 
Jin dai shi shi yu ren wu / Shen Yunlong zhu
近代史事與人物 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Jin dai Zhongguo shi liao cong kan. Xu ji / Shen Yunlong zhu bian
近代中國史料叢刊. 續辑 / 沈雲龍主編。
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966-73]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1966-73]
 
 
Zhongguo jin dai shi da gang, Shen Yunlong bian zhu
中國近代史大綱, 沈雲龍編著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei, Wen hai chu ban she, Minguo 59 [1970]
臺北, 文海出版社, 民國59 [1970]
 
 
Jin dai shi liao kao shi / [zhu zuo zhe Shen Yunlong ; bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she]
近代史料考釋 / [著作者沈雲龍 ; 編輯者傳記文學雜誌社]
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國75 [1986]
 
 
Kang Youwei ping zhuan / Shen Yunlong zhu
康有為評傳 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國58 [1969]
 
 
Minguo shi shi yu ren wu lun cong / Shen Yunlong zhu
民國史事與人物論叢 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 70 [1981]
台北市 : 傳記文學出版社, 民國70 [1981]
 
 
Li Yuanhong ping zhuan / Shen Yunlong zhu
黎元洪評傳 ; 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 61 i.e. 1972]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國61 i.e. 1972]
 
 
Li Yuanhong ping zhuan / Shen Yunlong zhu
黎元洪評傳 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taiwan sheng Taibei xian Nangang zhen Jiu zhuang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 52 [1963]
臺灣省臺北縣南港鎮舊莊 : 中央硏究院近代史硏究所, 民國52 [1963]
 
 
Xu Shichang ping zhuan / Shen Yunlong zhu ; [bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she]
徐世昌評傳 / 沈雲龍著 ; [編輯者傳記文學雜誌社]
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國68 [1979]
 
 
Yin Zhongrong xian sheng nian pu chu gao / Shen Yunlong bian zhu
尹仲容先生年譜初稿 / 沈雲龍編著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 61 [1972]
台北 : 傳記文學出版社, 民國61 [1972]
 
 
Jin dai Zhongguo shi liao cong kan / Shen Yunlong zhu bian
近代中國史料叢刊 / 沈雲龍主編
by Shen, Yunlong
沈雲龍
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1966-73]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1966-73]
 
 
Jin dai shi shi yu ren wu / Shen Yunlong zhu
近代史事與人物 / 沈雲龍著
by Shen, Yunlong
沈雲龍
Taibei : Zi you Taiping yang wen hua shi ye gong si, Minguo 54 [1965]
台北 : 自由太平洋文化事業公司, 民國54 [1965]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.