National Library of Australia

Showing 1 - 19 of 19 Results for author:"Shi jie zhi shi chu ban she"
Sort by:
 
 
Zhonghua renmin gongheguo dui wai guan xi wen jian ji / Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
中華人民共和国對外关系文件集 / 世界知識出版社編輯
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1957-
北京 : 世界知識出版社, 1957-
 
 
Yinduzhina wen ti wen jian hui bian, Shi jie zhi shi chu ban she bian
印度支那問題文件汇編, 世界知識出版社編
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing, Shi jie zhi shi chu ban she, 1958-
北京, 世界知識出版社, 1958-
 
 
Chaoxian wen ti wen jian hui bian : di 1-2 ji / Shi jie zhi shi chu ban she bian
朝鮮問題文件彙編 : 第1-2集 / 世界知識出版社編
by Shi jie zhi shi chu ban she
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1961-1962
北京 : 世界知識出版社, 1961-1962
 
 
Riben wen ti wen jian hui bian, Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
日本問題文件彙編, 世界知識出版社編輯
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing, Shi jie zhi shi chu ban she, 1961-
北京, 世界知識出版社, 1961-
 
 
Di guo zhu yi dui Ya Zhou Fei Zhou he Lading Mei Zhou guo jia de lüe duo / Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
帝国主义对亚洲非洲和拉丁美洲国家的掠夺 / 世界知識出版社編輯
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1965
北京 : 世界知識出版社, 1965
 
 
Yinduzhina wen ti wen jian hui bian, / Shi jie zhi shi chu ban she bian
印度支那问題文件汇編 / 世界知識出版社編
by Shi jie zhi shi chu ban she
世界知識出版社
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1964
北京 : 世界知識出版社, 1964
 
 
Zhan dou di Yuenan, [Shi jie zhi shi chu ban she bian ji]
战斗的越南, [世界知識出版社編輯]
Beijing, Shi jie zhi shi chu ban she, 1965-
北京, 世界知識出版社, 1965
 
 
Ge guo gong chan dang he gong ren dang pi pan Nan gong xian dai xiu zheng zhu yi wen xuan / [Shi jie zhi shi chu ban she bian ji]
各囯共产党和工人黨批判南共現代修正主义文选 / [世界知識出版社編輯]
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1958-
北京 : 世界知識出版社, 1958-
 
 
Di san jie quan Fei ren min da hui wen jian hui bian / Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
第三屆全非人民大会文件汇編 / 世界知識出版社編輯
by All-African People's Conference (3rd : 1961 : Cairo, Egypt)
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1962
北京 : 世界知識出版社, 1962
 
 
Guo ji tiao yue ji
国际条约集
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1959-
北京 : 世界知识出版社, 1959-
 
 
Zhong Yin bian jie wen ti
中印边界问题
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1960
北京 : 世界知識出版社, 1960
 
 
Yingguo gong chan dang di er shi liu ci dai biao da hui wen jian / [bian ji Shi jie zhi shi chu ban she]
英国共产党第二十六次代表大会文件 / [编辑世界知識出版社]
by Communist Party of Great Britain. National Congress 1959)
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1959
北京 : 世界知識出版社, 1959
 
 
Wai guo qi feng yi su / Shi jie zhi shi chu ban she bian
外国奇风异俗 / 世界知识出版社編
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Ya Fei hui yi wen jian xuan ji / Shi jie zhi shi chu ban she bian ji
亞非会議文件选輯 / 世界知議出版社編輯
by Asian-African Conference (1st : 1955 : Bandung, Indonesia)
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1955
北京 : 世界知議出版社, 1955
 
 
Ya Fei ren min tuan jie da hui wen jian hui bian / Shi jie zhi shi chu ban she bian
亚非人民团結大会文件彙編 / 世界知識出版社編輯
by Afro-Asian People's Solidarity Conference (1st : 1957-1958 : Cairo, Egypt)
Beijing : [Shi jie zhi shi chu ban she], 1961
北京 : 世界知識出版社, 1961
 
 
Shi jie zhi shi World affairs. [electronic resource] =
世界知识 World affairs. [electronic resource] =
Uniform title: Shi jie zhi shi (Online)
世界知识(Online)
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1934-
北京 : 世界知识出版社, 1934-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Xi fang she hui xing xing se se / Shi jie zhi shi chu ban she bian
西方社会形形色色 / 世界知识出版社编
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 世界知识出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Feizhou she hui zhu yi : li shi li lun shi jian / Tang da dun ... [et al.] zhu
非洲社会主义 : 历史·理论·实践 / 唐大盾 ... [et al.] 著
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 1988
北京 : 世界知识出版社, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Shi jie jian wen / Shi jie zhi shi chu ban she bian
世界见闻 / 世界知识出版社编
Beijing : Gai she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980-<1984>
北京 : 该社 : 新华书店北京发行所发行, 1980-<1984>
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.