National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 118 Results for author:"Shi, Zhong"
Sort by:
 
 
Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui cai jue shu he tiao jie shu xuan bian, 1984-1988 : Zhong Ying dui zhao / Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui bian
中国海事仲裁委员会裁决书和调解书选编, 1984-1988 : 中英对照 / 中国海事仲裁委员会编
by Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui
中国海事仲裁委员会
[Peking] : Fa lü chu ban she, 1989
[Peking] : 法律出版社, 1989
 
 
Dang jie jin guang su de shi hou : Xia yi xiang dui lun jian jie / Shi Zhong bian zhu
當接近光速的時候 : 狹義相對論簡介 / 師眾編著
by Shi, Zhong
師眾
Nanjing : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she, 1978
南京 : 江蘇科學技術出版社, 1978
 
 
Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui hai shi zhong cai wei yuan hui cai jue shu he tiao jie shu xuan bian : Han Ying dui zhao / Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui...
中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会裁决书和调解书选编 : 汉英对照 / 中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会编
by Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui. Hai shi zhong cai wei yuan hui
中国国际贸易促进委员会. 海事仲裁委员会
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1985
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1985
 
Beiping si li Chong shi zhong xue yi lan
北平私立崇實中學一覽
by Chong shi zhong xüe
崇實中學
[Beijing : Chong shi zhong xue, 1932]
[北京 : 崇實中學, 1932]
BookBook, OnlineOnline
 
Beiping si li Chong shi zhong xue liu shi wu zhou nian ji nian kan
北平私立崇實中學六十五週年紀念刊
by Chong shi zhong xüe
崇實中學
[Beijing : Chong shi zhong xue, 1930]
[北京 : 崇實中學, 1930]
BookBook, OnlineOnline
 
Beijing si li Chong shi zhong xue xiao qi shi wu zhou nian ji nian kan
北京私立崇實中學校七十五週年紀念刊
by Chong shi zhong xüe
崇實中學
Beijing : Chong shi zhong xue xiao, 1941
北京 : 崇實中學校, 1941
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi yong zhong liu xi bao xue = [Practical cytological diagnosis of neoplasms] / Shanghai Shi zhong liu yi yuan bing li ke bian zhu
实用肿瘤细胞学 = [Practical cytological diagnosis of neoplasms] / 上海市肿瘤医院病理科编著
by Shanghai Shi zhong liu yi yuan. Bing li ke
上海市肿瘤医院. 病理科
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1975
上海 : 上海人民出版社, 1975
 
 
Ren shi zhong li guo / Shi Zhengfeng zhu bian
認識中立國 / 施正鋒主編
by Ren shi zhong li guo xue shu yan tao hui (2015 : Guo li tai wan da xue )
認識中立國學術硏討會 (2015 : 國立臺灣大學)
Taibei Shi : Guo jia zhan wang wen jiao ji jin hui, 2015
台北市 : 國家展望文教基金會, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Gong de gao deng jiao yu
中共的高等敎育
by Zhong, Shi
鍾石
[Hong Kong : You lian chu ban she, 1953]
[Hong Kong : 友聯出版社, 1953]
 
Chong ci Chong shi lian he ji nian kan
崇慈崇實聯合紀念刊
by Chong ci zhong xüe
崇慈中學
[Beijing : s.n., 194-]
[北京 : s.n., 194-]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo shi jie zhong shi ji shi yan jiu hui shou jie nian hui xue shu lun wen ji / Zhongguo shi jie zhong shi ji shi yan jiu hui li shi hui bian
中国世界中世纪史研究会首届年会学术论文集/ 中国世界中世纪史研究会理事会编
by Zhongguo shi jie zhong shi ji shi yan jiu hui. (1st : 1980 : Xining shi, China)
中国世界中世纪史研究会. (1st : 1980 : Xining shi, China)
Xining : Qinghai ren min chu ban she : Qinghai sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
西宁: 青海人民出版社: 青海省新華書店发行, 1982
 
 
Nan ju liu shi zhong qu qing jie su dian yan yu fang yan yan jiu / Huang Lizhen zhu
南劇六十種曲情節俗典諺語方言研究 / 黄麗貞著
by Huang, Lizhen, 1939-
黄麗貞, 1939-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 61 [1972]
[臺北] : 臺灣商務印書館, 民國61 [1972]
 
 
Zhong yi fu ke / Huzhou shi Zhong yi yuan; zhu bian Zhu Chenghan ; xie bian Zhu Boxing, Fu Xueqin
中医妇科 / 湖州市中医院; 主编朱承汉; 协编诸伯星, 付学琴
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Hai pai ming lao Zhong yi yang sheng zhi dao / Shanghai Shi Zhong yi wen xian guan bian xie
海派名老中医养生之道 / 上海市中医文献馆编写
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2007
上海市 : 东方出版中心, 2007
 
 
Jing luo xue shuo de li lun ji qi yun yong / Shanghai shi Zhong yi xue hui bian zhu
經絡學說的理論及其運用 / 上海市中醫學會編著
Xianggang : Yi yao wei sheng chu ban she, 1973
香港 : 醫藥衛生出版社, 1973
 
 
Gu zhe yu tuo wei di zhi liao / Foshan shi Zhong yi yuan gu ke bian zhu
骨折与脱位的治疗 / 佛山市中医院骨科编著
[Canton] : Guangdong ke ji chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[广东] : 广东科技出版社 : 广东省新华书店发行, 1981
 
 
Zang xiang xue shuo de li lun yu yun yong / Shanghai shi Zhong yi xue hui bian zhu
藏象学說的理論与运用 / 上海市中医学会編著
Xianggang : Yi yao wei sheng chu ban she, 1972
香港 : 醫藥衞生出版社, 1972
 
 
Xiao chuan zhuan ji / Shanghai shi Zhong yi wen xian yan jiu guan bian
哮喘专辑 / 上海市中医文献研究馆编
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1959
上海 : 上海科学技术出版社, 1959
 
 
Nie shi chong bian jia zheng xue : chuan yue shi kong tan jiao yang / Nie Chongbin zhu
聶氏重編家政學 : 穿越時空談教養 / 聶崇彬著
by Nie, Chongbin
聶崇彬
Taibei Shi : Xin rui wen chuang : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si zhi zuo fa xing, 2017
台北市 : 新銳文創 : 秀威資訊科技股份有限公司製作發行, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai kang Ri jiu wang yun dong zi liao xuan bian / Shanghai Shi Zhong gong dang shi xue hui
上海抗日救亡运动资料选编 / 上海市中共党史学会
[Shanghai] : Shanghai Shi Zhong gong dang shi xue hui, 1985
[上海] : 上海市中共党史学会, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.