National Library of Australia

Showing 1 - 15 of 15 Results for author:"Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891"
Sort by:
 
 
Mūnlabotbanphakit / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻAčhārayāngkūn). Læ, Suphāsit ʻitsarayān
มูลบทบรรพกิจ / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร). และ, สุภาษิตอิศรญาณ
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Khunying Prasœ̄tsupphakit, 2515 [1972] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2515 [1972]
พระนคร : ครอบครัวคุณหญิงประเสริฐศุภกิจ, ๒๕๑๕ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๕
 
 
Mūnlabotbanphakit / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻAčhārayāngkūn)
มูลบทบรรพกิจ / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : Lūang Chamnānʻaksō̜n, 2504 [1961] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2504 [1961]
กรุงเทพฯ : หลวงชำนาญอักษร, ๒๕๐๔ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๔
 
 
Phan phrưksā lǣ sattawāphithān khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻAčhārayāngkūn). Læ, Thān chīwit khō̜ng Thawī...
พรรณพฤกษาและสัตวาภิธาน ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร). และ, ธารชีวิต ของทวี วรคุณ
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Phra Nakhō̜n : Phibūn Phattharōdom, 2512 [1969] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2512 [1969]
พระนคร : พิบูล ภัทโรดม, ๒๕๑๒ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๒
 
 
Pakīranam photčhanāt læ ʻanantawiphāk / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhārayāngkūn)
ปกีระณำพจนาดถ์ และอนันตวิภาค / ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Būranasomphop, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบูรณสมภพ, ๒๕๒๑
BookBook [text, volume]
 
 
Mūnlabot bapphakit / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhāriyāngkūn)
มูลบทบรรพกิจ / ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : Phairo̜ ʻInsuwan, 2509 [1966] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2509 [1966]
กรุงเทพฯ : ไพเราะ อินสุวรรณ์, ๒๕๐๙ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๐๙
BookBook [text, volume]
 
 
Mūnlabotbanphakit wāhanitnikō̜n ʻaksō̜nprayōk sangyōkphithān waiphotphičhān phisānkāran : bǣpsō̜n nangsư̄ Thai / khō̜ng Phrayā...
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ : แบบสอนหนังสือไทย / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
[Bangkok : Khrō̜pKhrūa Nāng Lư̄an Wīrarat : Krom Sinlapākō̜n], 2508 [1965]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนางเลื่อน วีระรัตน์ : กรมศิลปากร], 2508 [1965]
 
 
Mūnlabot banphakit, wāhaninikō̜n, ʻaksō̜nprayōk, sangyōkphithān, waiphotphičhān, phisānkāran : bǣpsō̜n nangsư̄ Thai / khō̜ng Phrayā...
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ : แบบสอนหนังสือไทย / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : Wičhitwan Prakō̜psantisuk, 2527 [1984] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Mīnākhom 2527 [March 1984]
กรุงเทพฯ : วิจิตรวรรณ ประกอบสันติสุข, ๒๕๒๗ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, มีนาคม ๒๕๒๗
 
 
Phāsā Thai (bāng rư̄ang) / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčharayāngkūn)
ภาษาไทย (บางเรื่อง) / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : ʻAphai Phadœ̄mchit, 2515 [1972] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2515 [1972]
กรุงเทพฯ : อภัย ผะเดิมชิต, ๒๕๑๕ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
Nitisānsāthok / Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻAčhārayāngkūn)
นิติสารสาธก / พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Mārasī Punnakitti], 2503 [1960]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางมารศรี ปุณณะกิตติ], ๒๕๐๓
 
 
Sayām sāthok wannasāthit / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhārayāngkūn)
สยามสาธก วรรณสาทิศ / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Phra Nakhō̜n : Rōngphim Phračhan, 2514 [1971]
พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๑๔ [1971]
BookBook [text, volume]
 
 
Mūnlabotbanphakit / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhāriyāngkūn)
มูลบทบรรพกิจ / ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร, (น้อย), พระยา, 1822-1891
Phra Nakhō̜n : ʻUruphī Pančha, 2514 [1971] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2514 [1971]
พระนคร : อุรุพีร์ ปัญจะ, ๒๕๑๔ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๔ , พระนคร : โรงพิมพ์กรุงธน, ๒๕๑๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nirāt Phra Pathom ; Nirāt Thawārāwadī ; Nirāt Phra Pathawī ; Khlōng Rāmmakīan / Lūang Čhakpānī (Mahā Rœ̄k). Chan klō̜m Phra Mahā...
นิราศพระปฐม ; นิราศทวาราวดี ; นิราศพระปถวี ; โคลงรามเกียรติ์ / หลวงจักรีปาณี (มหาฤกษ์). ฉันท์กล่อมพระมหารพีพรรณคชพงษ์ / [พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย). หมื่นพากยโวหาร (ฤกษ์), หลวงเทพราชธาดา (เดช)]
by Čhakkrapānī (Rœ̄k), Lūang 19th century
จักรปาณี (ฤกษ์), หลวง, 19th century
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Khun Kōsonprasāt], 2513 [1970]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว ขุนโกศลประศาสน์], ๒๕๑๓
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.