National Library of Australia

Provided by Wikipedia

Su Shi (; 8 January 1037 – 24 August 1101), courtesy name Zizhan (), art name Dongpo (), was a Chinese poet, writer, politician, calligrapher, painter, pharmacologist, and gastronome of the Song dynasty. A major personality of the Song era, Su was an important figure in Song Dynasty politics, aligning himself with Sima Guang and others, against the New Policy party led by Wang Anshi.

Click here to see the full biography
Showing 1 - 20 of 81 Results for author:"Su, Shi, 1037-1101"
Sort by:
 
 
Dongpo zhi lin ; Chouchi bi ji / Hua dong shi fan da xue gu ji yan jiu suo dian jiao zhu shi
東坡志林 ; 仇池笔记 / 华东师范大学古籍研究所点校注釋
Uniform title: Dongpo zhi lin
東坡志林
by Su, Shi, 1037-1101
苏轼, 1037-1101
Shanghai : Hua dong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 华东师范大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1983
 
 
Chouchi bi ji : [shang xia juan] / jiu ti (Song) Su Shi zhuan
仇池筆記 : [上下卷] / 舊題 (宋) 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1036-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
 
Dongpo yue fu : 2 juan / Su Shi zhuan
東坡樂府 : 2卷 / 蘇軾撰.
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 18 [1929]
上海 : 商務印書館, 民國18 [1929]
 
 
Su Shi shi xuan / Chen Erdong xuan zhu
苏轼诗选 / 陈迩冬选注
Uniform title: Poems. Selections
by Su, Shi, 1037-1101
苏轼, 1037-1101
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Su Shi wen xuan / Shi Shenghuai, Tang Lingling xuan zhu
苏轼文选/ 石声淮, 唐玲玲选注
Uniform title: Essays. Selections
by Su, Shi, 1037-1101
苏轼, 1037-1101
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1989
上海: 上海古籍出版社: 新華書店上海发行所发行, 1989
 
 
Su Shi shu Ouyang Yongshu Zui weng ting ji / [Zhengzhou shi bo wu guan gong gao]
蘇軾書歐陽永叔醉翁亭記 / [郑州市博物馆供稿]
Uniform title: Zui weng ting ji
醉翁亭記
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Zhengzhou] : Zhongzhou shu hua she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[郑州] : 中州書画社 : 河南省新华书店发行, 1981
 
 
Song Su Shi Huangzhou han shi shi tie zhen ji / [shou cang zhe Wang Xueting]
宋蘇軾黄州寒食詩帖真蹟 / [收藏者王雪艇]
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Taibei : Han hua wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 66 [1977]
臺北 : 漢華文化事業股份有限公司, 民國66 [1977]
 
 
Su Dongpo ji / Su Shi zhu
蘇東坡集 / 蘇軾著
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 19 [1930]
上海 : 商務印書館, 民國19 [1930]
 
 
Dongpo Yi zhuan : [9 juan] / (Song) Su Shi zhuan
東坡易傳 : [9卷] / (宋) 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ji zhu fen lei Dongpo xian sheng shi : 25 juan / Su Shi zhuan ; Wang Shipeng zhu
集註分類東坡先生詩 : 二十五卷 / 蘇軾撰 ; 王十朋注
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Dongpo xuan ji / Xi nan shi fan da xue zhong wen xi gu dian wen xue jiao yan shi xuan zhu ; Xu Yongnian, Cao Mufan zhu bian
东坡选集 / 西南师范大学中文系古典文学教硏室选注 ; 徐永年, 曹慕樊主编
Uniform title: Works. Selections. 1987
by Su, Shi, 1037-1101
苏轼, 1037-1101
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1987
 
 
Guangcheng zi jie / Su Shi zhuan
廣成子解 / 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Uniform title: Poems. English & Chinese. selections
by Su, Shi, 1037-1101
Hong Kong : Commercial Press, c1982
 
 
Su Dongpo mo miao / [Su Shi] ; zhu bian zhe Hong Ludong, Dong Kaizhang, Li Guangye ; jiao ding zhe Guo li li shi bo wu guan
蘇東坡墨妙 / [蘇軾] ; 主編者洪陸東, 董開章, 李光業 ; 校訂者國立歷史博物館
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
[Taibei] : Zhongguo shu fa xue hui : Jing shou chu gai guan, Minguo 63 [1974]
[台北] : 中國書法學會 : 經售處該館, 民國63 [1974]
 
 
Dongpo bian nian shi / [Su Dongpo zhu] ; Ji Yun ping dian
東坡編年詩 / [蘇東坡著] ; 紀昀評點
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Beijing tu shu guan chu ban she, 2001
上海 : 北京圖書館出版社, 2001
BookBook [text, volume]
 
 
Su Dongpo zi tie
苏东坡字帖
by Su, Shi, 1037-1101
苏軾, 1037-1101
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1981
 
 
Ji zhu fen lei Dongpo shi / [Su Shi]
集注分類東坡詩 / [蘇軾]
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Dongpo quan ji : [115 juan] / (Song) Su Shi zhuan
東坡全集 : [115卷] / (宋) 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1036-1101
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Su shi Yi zhuan / Su Shi zhuan
蘇氏易傳 / 蘇軾撰
by Su, Shi, 1037-1101
蘇軾, 1037-1101
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 廣文書局, 民國63 [1974]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.