National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Sun, Qing'e"
Sort by:
 
 
Aozhou guo li tu shu guan guan cang "Aozhou yan jiu" Zhong wen shu mu / Sun Qing'e, Ouyang Dipin he bian = Australiana collections in the Chinese language held by...
澳洲國立圖書館館藏"澳洲研究"中文書目 / 孫慶萼, 歐陽迪頻合編 = Australiana collections in the Chinese language held by the National Library of Australia / compiled by Ching-Oh Sun and Dipin Ouyang
by National Library of Australia
Canberra : National Library of Australia, 2000
 
 
Aozhou guo li tu shu guan Ya Zhou bu cang "Aozhou yan jiu" Zhong wen shu mu lu / Huang Yunyu, Sun Qing'e he bian = Catalogue of the Australiana collections in the...
澳洲國立圖書館亞洲部藏"澳洲研究"中文書目 / 黃韞瑜, 孫慶萼合編 = Catalogue of the Australiana collections in the Chinese language held by Asian Collections, National Library of Australia / compiled by Wan Wan, Ching Sun
by National Library of Australia. Asian Collections
Canberra : National Library of Australia, 2001
 
 
Aozhou guo li tu shu guan te cang "Lundun hui cang shu" mu lu / Sun Qing'e, Huang Yunyu he bian = Catalogue of the London Missionary Society collection held by...
澳洲國立圖書館特藏"倫敦會藏書"目錄 / 孫慶萼, 黃韞瑜合編 = Catalogue of the London Missionary Society collection held by the National Library of Australia / compiled by Ching Sun and Wan Wong
by National Library of Australia. Asian Collections
Canberra : National Library of Australia, Asian Collections, 2001
 
 
Wang shi wen rou : Zhongguo Youtai ren de gu shi / Sun Qing zhu
往事温柔 : 中国犹太人的故事 / 孙庆著
by Sun, Qing
孙庆
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 2005
北京 : 中国旅游出版社, 2005
 
 
Wei shu kao wu zhong : 8 juan / [Sun Yaoqing zhuan]
偽書考五種 : 8卷 / [孫耀卿撰]
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 世界書局, 民國54 [1965]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.