National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 73 Results for author:"Sunthō̜n Phū, 1786-1855"
Sort by:
 
 
Phra ʻAphaimanī : khamklō̜n khō̜ng / Sunthō̜n Phū
พระอภัยมณี : คำกลอนของ / สุนธรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
Sunthō̜n Phū, 1786-1855
Phra Nakhō̜n : Phrǣpitthayā, 2513 [1970]
พระนคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
Phra ʻAphaimanī : khamklō̜n / khō̜ng Sunthō̜n Phū
พระอภัยมณี : คำกลอน / ของสุนธรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
Sunthō̜n Phū, 1786-1855
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Phrǣpittayā, 2515-2016 [1972-1973]
กรุงเทพมหานคร : แพร่พิทยา, ๒๕๑๕
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
 
Kāp rư̄ang Phra Chaisuriyā ; læ, Suphāsit sō̜n sattrī / khō̜ng Sunthō̜n Phū
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ; และ, สุภาษิตสอนสตรี / สุนทรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Chư̄am ʻĒmkamon, 2516 i.e.1973]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเชื่อม เอมกมล, 2516]
 
 
Nirāt Mư̄ang Phēt / khō̜ng Sunthō̜n Phū
นิราศเมืองเพชร / ของ สุนทรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
[Phētchaburī : Khrō̜pkhrūa Nāi Lek Čhindāsiri], 2504 [1961]
[เพชรบุรี : ครอบครัวนายเล็ก จินดาสิริ], ๒๕๐๔
 
 
Khlōng nirāt Suphan chabap sombūn / khō̧ng Sunthō̧n Phū. Nirāt / khō̧ng Nāi Mī
โคลงนืราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณ์ / ของสุนทรภู่. นิีีราศสุพรรณ / ของนายมี
by Sunthō̧n Phū 1786-1855
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Bō̧wō̧nsin, 2521 i.e. 1978]
[กรุงเืทพฯ : ครอบครัวบวรสิน, 2521
 
 
Uniform title: Kap ruang Phra Chaisuriya. Polyglot
by Sunthon Phu, 1786-1855
[Bangkok] : Published jointly by P.E.N. International Thailand Center and National Identity Board, 1986
 
 
Phra ʻAphaimanī, tō̜n thī 31-35 / khō̜ng Sunthō̜n Phū
พระอภัยมณี, ตอนที่ ๓๑-๓๕ / ของ สุนทรภู่
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทร ภู่, 1786-1855
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāng Manatmānit], 2509 [1966]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางมนัศมานิต], ๒๕๐๙
 
 
Nirāt Phūkhao Thō̜ng, Kāp rư̄ang Phra Chaisuriyā / khō̜ng Sunthō̜n Phū ; læ, Prachum lamnam lēm 1, hē klō̜m phrabanthom
นิราศภูเขาทอง, กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา / ของ สุนทรภู่ ; และ, ประชุมลำนำ เล่ม ๑ เห่กล่อมพระบรรทม
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Lūang Pramūankhadī, 2510 [1967] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, 2510 [1967]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว หลวงประมวญคดี, ๒๕๑๐ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prachum suphāsit Sunthō̜n Phū ; læ, Suphāsit sō̜n sattrī
ประชุมสุภาษิตสุนทรภู่ ; และ, สุภาษิตสอนสตรี
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
[ Bangkok : Prasom Rangsirōt ; Krom Sinlapākō̜n], 2516 [1973]
[กรุงเทพฯ : ประสม รังสิโรจน์ ; กรมศิลปากร], ๒๕๑๖
 
 
Nirāt Mư̄ang Klǣng chabap Thai-ʻAnkrit / dōi Sunthō̜n Phū ; plǣ dōi Saowanī Niwāsabut = Journey to Muang Klaeng / A poem by Sunthorn Phu ;...
นิราศเมืองแกลง ฉบับ ไทย-อังกฤษ / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร = Journey to Muang Klaeng / A poem by Sunthorn Phu ; translated by Sawanee Niwasabutr
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
Krung Thēp : Buk Thām, Mēsāyon 2558 [April 2015]
กรุงเทพฯ : บุ๊คไทม์, เมษายน 2558
BookBook [text, volume]
 
 
Phra ʻAphaimanī : chabap Hō̜samut hµ̄ng Chāt
พระอภัยมณี : ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนธรภู่, 1786-1855
Phra Nakhō̜n : Khlang Witthayā, 2506 [1963]
พระนคร : คลังวิทยา, ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Poems. Selections
by Sunthon Phu, 1786-1855
Krung Thep : Samnakphim Krung Sayam : Chatchamnai doi Samakkhisan, 2532 [1989]
 
 
by Sunthon Phu, 1786-1855
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2514 [1971]
 
 
Suphāsit sō̜n satrī. Læ, Sottitham khamklō̜n
สุภาษิตสอนสตรี. และ โสตถิธรรมคำกลอน
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
Krung Thēp : Nāi Wichīan ʻUtthayāngkūn, 2508 [1965] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Kanyāyon 2508 [September 1965]
กรุงเทพฯ : นายวิเชียร อุทยางกูร, ๒๕๐๘ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, กันยายน ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Phra ʻAphaimanī. Thai & English
by Sunthō̜n Phū, 1786-1855
[Bangkok] : Office of the National Culture Commission, Ministry of Education, Thailand, 1999-<2011 >
 
 
Lao rư̄ang Phra ʻAphaimanī : nithān klō̧n wannakam ʻēk khō̧ng Sunthō̧n Phū / dōi Nāi Tamrā Na Mư̄ang Tai ; phāp prakō̧p dōi Chalœ̄m...
เล่าเรื่อง พระอภัยมณี : นิทานกลอน วรรณกรรมเอกของสุนทรภู่ / โดย นายตำรา ณ เมืองใต้ ; ภาพประกอบโดย เฉลิม นาคีรักษ์
Uniform title: Phra ʻAphaimanī
พระอภัยมณี
by Sunthō̧n Phū, 1786-1855
สุนทรภู่, 1786-1855
Phra Nakhō̧n : Thai Watthanā Phānit, 2497 [1954]
พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๔๙๗
 
 
Uniform title: Phra `Aphai Mani. English
by Sunthon Phu, 1786-1855
Bangkok : National Identity Board, Office of the Prime Minister, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.