National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2454 Results for author:"Tang, S. S"
Sort by:
 
 
Nie Yinniang : gu chuan qi xin bian zhi yi / Tang Tang bian xie
聶隠娘 : 古傳奇新編之一 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Hong ye shu ju, 1977
香港 : 宏業書局, 1977
 
 
Nan ke ji / Tang Tang bian xie
南柯記 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Xianggang hong ye shu ju, 1977
香港 : 香港宏業書局, 1977
 
 
Huo Xiaoyu / Tang Tang bian xie
霍小玉 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Xianggang hong ye shu ju, 1977
香港 : 香港宏業書局, 1977
 
 
Zhan jiao ji / Tang Tang bian xie
斬蛟記 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Xianggang hong ye shu ju, 1977
香港 : 香港宏業書局, 1977
 
 
Qiu ran ke / Tang Tang bian xie
虯髯客 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Xianggang hong ye shu ju, 1977
香港 : 香港宏業書局, 1977
 
 
Xiu cai chu yao ji / Tang Tang zhu
秀才除妖記 / 唐堂著
by Tang, Tang
唐堂
Xianggang : Zhong wai chu ban she, 1978
香港 : 中外出版社, 1978
 
 
[Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1996]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Suan tian ku la tian xia wei / [Tang Lusun zhu]
酸甜苦辣天下味 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Yangjing li yuan zhi wei lu / [Tang Lusun zhu]
燕京梨園知味錄 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Yan chen ou shi gu yuan qing / [Tang Lusun zhu]
燕薼偶拾故園情 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Shi jin pin pan da za hui / [Tang Lusun zhu]
什錦拼盤大雜燴 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo yuan ru zhe xue si xiang shi / Tang Hua zhu
中國原儒哲學思想史 / 唐華著
by Tang, Hua
唐華
Taibei shi : Ji wen shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 集文書局, 民國68 [1979]
 
 
Zhongguo yi jing li shi jin hua zhe xue yuan li / Tang Hua zhu
中國易經歷史進化哲學原理 / 唐華著
by Tang, Hua
唐華
Taibei Shi : Da Zhongguo tu shu gong si, Minguo 75 [1986]
台北市 : 大中國圖書公司, 民國75 [1986]
 
 
Zhongguo ren sheng lun zhe xue si xiang / Tang Hua zhu
中國人生論哲學思想 / 唐華著
by Tang, Hua
唐華
Taibei Shi : Ji wen shu ju, Minguo 68 [1979]
台北市 : 集文書局, 民國 68 [1979]
 
 
Wei xin, bao huang, Zhi xin bao = Weixin baohuang zhixinbao / Tang Zhijun, Tang Renze zhu
维新, 保皇, 知新报 = Weixin baohuang zhixinbao / 汤志钧, 汤仁泽著
by Tang, Zhijun
汤志钧
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2000
上海 : 上海社会科学院出版社, 2000
 
 
Yin zhuan za tan Zhongguo chi / [Tang Lusun zhu]
飲饌雜譚中國吃 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo Yi jing zhe xue si xiang yuan li / Tang Hua zhu
中國易經哲學思想原理 / 唐華著
by Tang, Hua
唐華
Taibei Shi : Da Zhongguo Tu shu gong si, Minguo 69 [1980]
台北市 : 大中國圖書公司, 民國69 [1980]
 
 
Shuo dong dao xi nan bei kan / [Tang Lusun zhu]
說東道西南北看 / [唐鲁孙著]
by Tang, Lusun
唐鲁孙
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2008
桂林 : 广西师范大学出版社, 2008
 
 
Kun lun nu / Tang Tang bian xie
崑崙奴 / 唐棠編寫
by Tang, Tang
唐棠
Xianggang : Xianggang hong ye shu ju, 1977
香港 : 香港宏業書局, 1977
 
 
"Mao zhu xi yu lu" de dan sheng ji qi ta : Tang Pingzhu wen ge shi lu / Tang Yanming, Tang Yaming zhu
《毛主席语录》的誕生及其他 : 唐平铸文革实录 / 唐炎明, 唐亚明著
by Tang, Yanming
唐炎明
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2019 , ©2019
香港 : 中文大學出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.