National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 61 Results for author:"Tang, Shi"
Sort by:
 
 
Min zu xi qu san lun / Tang Shi zhu
民族戏曲散论 / 唐湜著
by Tang, Shi
唐湜
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Huan mei zhi lü / Tang Shi
幻美之旅 / 唐湜
by Tang, Shi
唐湜
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she : Ningxia xin hua shu dian fa xing, 1984
银川市 : 宁夏人民出版社 : 宁夏新华书店发行, 1984
 
 
Tang Shi shi juan
唐湜诗卷
by Tang, Shi
唐湜
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2003
北京市 : 人民文学出版社, 2003
 
 
Liang qing xiang chi / Tang Shi zhu
两情相持 / 唐诗著
by Tang, Shi, 1980-
唐诗, 1980-
Zhuhai Shi : Zhuhai chu ban she, 2009
珠海市 : 珠海出版社, 2009
 
 
Quan guo Tang shi tao lun hui lun wen xuan / Huo Songlin zhu bian ; Shanxi shi fan da xue Zhong wen xi, Shanxi ren min chu ban she wen yi bian ji shi bian
全国唐诗讨论会论文选 / 霍松林主编 ; 陕西师范大学中文系, 陕西人民出版社文艺编辑室编
by Quan guo Tang shi tao lun hui (1st : 1982 : Xi'an Shi, China)
全国唐诗讨论会 (1st : 1982 : Xi'an Shi, China)
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi Sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1984
 
 
Ru lai xiang : shi si juan / Tang Shiji
如來香 : 十四卷 / 唐時輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Tang shi xue hui lun wen ji / Zhongguo Tang shi xue hui bian
唐史学会论文集 / 中国唐史学会编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1986
 
 
Nan Dang shu : fu yin shi / Lu You zhuan. Nan Tang shi yi ji / Mao Xianshu zuan
南唐書 : 附音釋 / 陸游撰. 南唐拾遺記 / 毛先舒纂
by Lu, You, 1125-1210
陸游, 1125-1210
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 26 [1937]
上海 : 商務印書館, 民國26 [1937]
 
 
Tang shi he jie jian zhu ; Gu Tang shi he jie / Wang Yiyun zhu
唐詩合解箋注 ; 古唐詩合解 / 王翼雲註
by Wang, Yaoqu, 18th century
王堯衢, 18th century
Shanghai : Hong wen shu ju, [1909]
上海 : 鴻文書局, [1909]
 
 
Quan Tang shi chong pian suo yin / Henan da xue Tang shi yan jiu shi
全唐诗重篇索引 / 河南大学唐诗研究室
Kaifeng Shi : Henan da xue chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
开封市 : 河南大学出版社 : 河南省新华书店发行, 1985
 
 
Zhong gong Hebei li shi shu kan ming lu (1981-2001) / Zhong gong Hebei sheng wei dang shi yan jiu shi bian
中共河北历史书刊名录 (1981-2001) / 中共河北省委党史研究室编
[Shijiazhuang?] : Zhong gong Hebei sheng wei dang shi yan jiu shi, 2001
[石家庄?] : 中共河北省委党史研究室, 2001
 
 
Nan you tang ji / Wang Zhideng zhuan. Yu shu tang shi hua : [4 juan] / Zhao Yuyan zhuan
南有堂集 / 王穉登撰. 娛書堂詩話 : [4卷] / 趙與[yan]撰
by Wang, Zhideng, 1535-1612
王穉登, 1535-1612
Taiwan Sheng Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 59 [1970]
臺灣省臺北市 : 正中書局, 民國59 [1970]
 
 
Tang shi yan jiu hui lun wen ji / Zhongguo Tang shi yan jiu hui bian
唐史研究会论文集 / 中国唐史研究会编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi Sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1983
 
 
by Hu, Yunyi
Shanghai : Shanghai shu dian, [1991]
 
 
Fen men zuan lei Tang Song shi xian qian jia shi xuan : [22 juan] / [Liu Houcun [i.e. Kezhuang] bian ji]. Zhu jie Zhangquan Jianquan er xian sheng xuan Tang shi : [5 juan] /...
分門纂類唐宋時賢千家詩選 : [22卷] / [劉後村[i.e. 克莊]編集]. 註解章泉澗泉二先生選唐詩 : [5卷] / [趙蕃, 韓虎選 ; 謝枋得註解]
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Yu si shi tan / [Zhu Mengzhen zhu]. Zao lin yi kui / [Tan Qian zhu]. Tang shi tan cong / [Hu Zhenheng zhu]
玉笥詩談 / [朱孟震著]. 棗林藝簣 / [談遷著]. 唐詩談叢 / [胡震亨著]
by Zhu, Mengzhen, jin shi 1568
朱孟震, jin shi 1568
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Yi min shi / Ming Zhuo Erkan bian ; Xiao Hetao dian jiao
遺民詩 / 明卓爾堪編 ; 蕭和陶點校
Uniform title: Ming Yi min shi
明遺民詩
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2013
上海市 : 華東師範大學出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Yuan Xianyu Shu shu Su Shi hai tang shi / "Li dai bei tie fa shu xuan" bian ji zu
元鮮于樞書蘇軾海棠詩 / 《历代碑帖法书选》编辑组
by Xianyu, Shu, 1257-1302
鮮于樞,1257-1302
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
BookBook [text, volume]
 
 
Tong ren tang da shi ji / Beijing Tong ren tang shi zhi bian zuan wei yuan hui
同仁堂大事记 / 北京同仁堂史志编纂委员会
[Beijing : Beijing Tong ren tang shi zhi bian zuan wei yuan hui], 2004
[北京 : 北京同仁堂史志编纂委员会], 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.