National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 33 Results for author:"Tang, Wen"
Sort by:
 
 
Yu san zhi shang : leng yan kan zhan Zhong / zuo zhe Tang Wen
雨傘之殤 : 冷眼看佔中 / 作者唐文
by Tang, Wen
唐文
Xianggang : Mei Jia mei ti, 2014 nian 12 yue
香港 : 美加媒體, 2014年12月
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Yu Xian jian zhi yi shu = China Yu Xian paper-cutting art / Tang Wen zhu
中国蔚县剪纸艺术 = China Yu Xian paper-cutting art / 唐稳著
by Tang, Wen, 1943-
唐稳, 1943-
Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she, 2003
石家庄市 : 河北美术出版社, 2003
BookBook [still image, text, volume]
 
 
Zhongguo huo guo / Tang Wen ... [et al.] bian zhu
中国火锅 / 唐文 ... [et al.]编著
[Changchun] : Jilin ke xue ji shu chu ban she, 1989
[长春] : 吉林科学技术出版社, 1989
 
 
Li He shi suo yin / Tang Wen ... [et al.] bian
李賀詩索引 / 唐文 ... [et al.] 編
Jinan : Qi Lu shu she, 1984
济南 : 齊魯書社, 1984
 
 
Shi jie zui mei de ren lei qi guan [electronic resource] / Shan shu tang wen hua bian zhu
世界最美的人类奇观 [electronic resource] / 膳书堂文化编著
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2011
北京 : 中国画报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo de shi jie wen hua yu zi ran yi chan [electronic resource] / Shan shu tang wen hua bian zhu
中国的世界文化与自然遗产 [electronic resource] / 膳书堂文化编著
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2011
北京 : 中国画报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi jie zui mei de mei li gu cheng [electronic resource] / Shan shu tang wen hua bian zhu
世界最美的魅力古城 [electronic resource] / 膳书堂文化编著
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2011
北京 : 中国画报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi jie zui mei de du jia tian tang [electronic resource] / Shan shu tang wen hua bian zhu
世界最美的度假天堂 [electronic resource] / 膳书堂文化编著
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban she, 2011
北京 : 中国画报出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Shi jie zui mei de lang man dao yu [electronic resource] / Shan shu tang wen hua bian zhu
世界最美的浪漫岛屿 [electronic resource] / 膳书堂文化编著
Beijing : Zhongguo hua bao chu ban, 2011
北京 : 中国画报出版, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Henan tang Qiu shi yuan liu zhi lüe / [Qiu Xiuqiang bian]
河南堂丘氏源流誌略 / [丘秀強編]
Taipei : Henan tang wen xian she, Minguo 62 [1973]
台北 : 河南堂文獻社, 民國62 [1973]
 
 
Y"uan y"uan liu ch'ang ti Chung hua wen hua
源遠流長的中華文化
Selangor : Xuelan'e Zhonghua da hui tang wen jiao wei yuan hui, 1981
雪蘭莪: 雪蘭莪中華大會堂文教委員會, 1981
 
 
Meicun ji : [40 juan] / (Qing) Wu Weiye zhuan
梅村集 : [40卷] / (淸) 吳偉業撰
by Wu, Weiye, 1609-1672
吳偉業, 1609-1672
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Shi nian : 1986-1996 Zhongguo liu xing yin yue ji shi / Beijing Han Tang wen hua fa zhan you xian gong si bian zhu
十年 : 1986-1996 中国流行音乐纪事 / 北京汉唐文化发展有限公司编著
Beijing : Zhongguo dian ying chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 :中国电影出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Qun jing hu jie / Feng Jing zhuan. Jing tang wen gao / Xin Shaoye zhu. Zhou ren jing shuo / Wang Shaolan zuan
羣經互解/ 馮經撰.敬堂文稿/辛紹業著.周人經說/王紹蘭纂
by Feng, Jing, 1652-1715
馮經, 1652-1715
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Gu Hongming wen ji / Feng Tianyu biao dian
辜鸿铭文集 / 冯天瑜标点
Uniform title: Selections. 1985
by Gu, Hongming
辜鸿铭
Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Tang dai wen xue yan tao hui lun wen ji / Xianggang jin hui xue yuan Zhongguo yu wen xue xi zhu bian
唐代文學研討會論文集 / 香港浸會學院中國語文學系主編
by Tang dai wen xue yan tao hui (1986 : Hong Kong)
唐代文學研討會 (1986 : Hong Kong)
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北市 : 文史哲出版社, 民國76 [1987]
 
 
Du Fu cao tang mo ji xuan / Du Fu cao tang wen wu bao guan chu Du Fu ji nian guan gong gao ; [ben she bian]
杜甫草堂墨迹選 / 杜甫草堂文物保管处杜甫纪念馆供稿 ; [本社编]
Shanghai : Shanghai shu hua chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985-
上海 : 上海书画出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1985-
 
 
Li dai ming jia Du shi mo ji xuan / Chengdu Du Fu cao tang bo wu guan cang
歷代名家杜诗墨迹选 / 成都杜甫草堂博物舘藏
[Chengdu] : Du Fu cao tang bo wu guan, 1985
[成都] : 杜甫草堂博物馆, 1985
 
 
Sanyu tang wen ji : [12 juan] / (Qing) Lu Longqi zhuan ; Hou Quan bian
三魚堂文集 : [12卷] / (淸) 陸隴其撰 ; 侯銓編
by Lu, Longqi, 1630-1693
陸隴其, 1630-1693
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Hui yi / Gong Chu zhu ; [bian zhe Wen Tang]
回憶 / 龔楚著 ; [編者聞堂]
by Gong, Chu, 1901-
龔楚, 1901-
Xianggang : Ming bao yue kan she, 1978
香港 : 明報月刊社, 1978
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.