National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Tao, Baichuan, 1903-"
Sort by:
 
 
Dang hua xue xiao xun yu fa [microform] / Tao Baichuan bian
黨化學校訓育法 [microform] / 陶百川编
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
[China] : Zhong yang zu zhi bu, 1929
[China] : 中央組織部, 1929
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Wo zai Mei Su cai feng tan zhen / Tao Baichuan zhu
我在美蘇采風探真 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei : San min shu ju, Minguo 56 [1967]
臺北 : 三民書局, 民國56 [1967]
 
 
Meiguo dui Hua zheng ce tou shi / Tao Baichuan zhu
美國對華政策透視 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei : San min shu ju, Minguo 56 [1967]
台北 : 三民書局, 民國56 [1967]
 
 
Leng zhan xing shi yu Zhongguo ming yun / Tao Baichuan zhu
冷戰形勢與中國命運 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei : Zhi hui chu ban she, Minguo 50 [1961]
台北 : 智慧出版社, 民國50 [1961]
 
 
Hui guo qian hou, Tao Baichuan zhu
回國前後, 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
[Taibei] San min shu ju [1967]
[臺北] 三民書局 [1967]
 
 
Tao Baichuan quan ji / [Tao Baichuan zhu.]
陶百川全集 / [陶百川著.]
Uniform title: Works. 1992
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 81 [1992]
臺北市 : 三民書局, 民國81 [1992]
 
 
Chuang yi zao shi, tu po ni jing / Tao Baichuan zhu
創意造勢・突破逆境/ 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei shi : Yuan jing chu ban shi ye gong si, minguo 71 [1982]
台北市: 遠景出版事業公司, 民國71 [1982]
 
 
Zhong wai jian cha zhi du zhi bi jiao / Tao Baichuan, Chen Shaoting he zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian ; [shen cha zhe Yao Qiqing]
中外監察制度之比較/ 陶百川, 陳少廷合著 ; 中華文化復興運動推行委員會主編 ; [審查者姚淇清]
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
台北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Wei ren quan fa zhi hu hao / Tao Baichuan zhu
為人權法治呼號 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei Shi : Wen xing shu dian, Minguo 53 [1964]
台北市 : 文星書店, 民國53 [1964]
 
 
Wei ren quan fa zhi hu hao / Tao Baichuan zhu
為人權法治呼號 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei shi : Zhuan ji wen xue chu ban she, Minguo 61 [1972]
臺北市 : 傳記文學出版社, 民國61 [1972]
 
 
Bi jiao jian cha zhi du / Tao Baichuan zhu
比較監察制度 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei Shi : San min shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 三民書局, 民國67 [1978]
 
 
Zheng zhi an quan ban / Tao Baichuan zhu
政治安全瓣 / 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei : Yuan jing chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北 : 遠景出版社, 民國69 [1980]
 
 
Zhi shi fen zi de shi zi jia, Tao Baichuan zhu
知識份子的十字架, 陶百川著
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
Taibei, Wen xing shu dian, Minguo 52 [1963]
台北, 文星書店, 民國52 [1963]
 
 
Tao Baichuan ding ning wen cun
陶百川叮嚀文存
by Tao, Baichuan, 1903-
陶百川, 1903-
[Taibei, San min shu ju jing shou, Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北, 三民書局經售, 民國62 i.e. 1973]
 
 
Zui xin liu fa quan shu / Tao Baichuan bian
最新六法全書 / 陶百川編
Uniform title: Laws, etc. (Liu fa quan shu : 1994 ed.)
by China (Republic : 1949- )
Taibei Shi : San min shu ru, Minguo 83 [1994]
臺北市 : 三民書局, 民國83 [1994]
 
 
Xue lu
血路
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 2006
北京 : 全國圖書館文獻縮微複製中心, 2006
 
 
Pan Gongzhan (Youyou) xian sheng yan lun shi ci xuan ji / Tao Baichuan, Ji Hao bian
潘公展(有猷)先生言論詩詞選集 / 陶百川, 季灝編
by Pan, Gongzhan, 1895-1975
潘公展, 1895-1975
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1977]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [1977]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.