National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 9597 Results for author:Thailand
Sort by:
 
 
Rāilaʻīat prakō̜p ngoppramān rāičhāi : ngoppramān pračham pī
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย : งบประมาณประจำปี
by Thailand
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ
JournalJournal [text, volume]
 
 
Pramānkān rāirap pračham pī ngoppramān
ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ
by Thailand
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān, Samnak Nayok Ratthamontrī, 2504 [1961]-
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๔ [1961]-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Uniform title: Ratthathammanūn (2007). English
รัฐธรรมนูญ (2007). English
by Thailand
Bangkok, Thailand : Secretariat of the Senate, June 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan rabīap kānpokkhrō̜ng Khana Song / rūaprūam læ banyāi dōi Wichīan ʻĀkātsarœ̄k
ประมวลระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ / รวบรวมและบรรยายโดย วิเชียร อากาศฤกษ์
by Thailand
[Bangkok] : Kō̜ng Ngān Lēkhāthikān Mahāthērasamākhom, Krom Kānsātsanā, 2511 [1968]
[Bangkok] : กองงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, กรมการศาสนา, ๒๕๑๑ [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan phrarātchabanyat rabīap khārātchakān phonlarư̄an, Phō̜. Sō̜. 2471-Phō̜. Sō̜. 2523
ประมวลพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471-พ.ศ. 2523
by Thailand
[Bangkok] : Kō̜ng Kotmāi læ Rabīap, Samnakngān Kō̜. Phō̜., [2524 i.e. 1981]
[Bangkok] : กองกฎหมายและระเบียบ, สำนักงาน ก.พ., [2524 i.e. 1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ bǣp thamnīam thahān / rūaprūam dōi Thawit Plēngwitthayā
คู่มือ แบบ ธรรมเนียมทหาร / รวบรวมโดย ทวิช เปล่งวิทยา
by Thailand
[Bangkok : Rōngrīan Nāirō̜i Phra Čhunlačhō̜mklao, [2515 i.e. 1972]
[Bangkok : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า], [2515 i.e. 1972]
BookBook [text, volume]
 
 
Ngoppramān rāičhāi čhamnǣk tām khrōngsāng phǣnngān, pračham pī ngoppramān, Phō̜. Sō̜
งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามโครงสร้างแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ
by Thailand, author
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān, Samnak Nāyok Ratthamontrī
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี
JournalJournal [text, volume]
 
 
Rāingān kānkhlang : ngoppramān pračhampī
รายงานการคลัง : งบประมาณประจำปี
by Thailand, author
[Bangkok] : Samnak Ngoppraman
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ
JournalJournal [text, volume]
 
 
Khūmư̄ rahat ngoppramān rāičhāi pračham pī ngoppramān
คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
by Thailand, author
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān, Samnak Nāyok Ratthamontrī
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี
JournalJournal [text, volume]
 
 
Ngoppramān rāičhāi pračham pī ngoppramān
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
by Thailand, author
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2504 [1961]-
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๔ [1961]-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Rāirap rāičhāi prīapthīap pračham pī ngoppramān
รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบประจำปีงบประมาณ
by Thailand, author
[Bangkok] : Samnak Ngoppramān, Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2503 [1960]-
[Bangkok] : สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๓ [1960]-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Uniform title: Laws, etc
by Thailand
Thonburī : Niti Bannakān, [2513 i.e. 1970]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi thō̜ngthin / Khana Wichākān The Justice Group
รวมกฎหมายท้องถิ่น / คณะวิชาการ The Justice Group
by Thailand
Krung Thēp : Phim ʻAksō̜n, [2019]
กรุงเทพ : พิมพ์อักษร, [2019]
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
Uniform title: Phrarātchabanyat Laksana Pokkhrō̜ng Thō̜ngthī (1914)
by Thailand
Thonburī : Niti Bannakān, [2511 i.e. 1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Kotmāi rǣngngān 2556 / dōi Kō̜ng bannāthikān Thipsukhon Wongmư̄ang...[læ khon ʻư̄n ʻư̄n]
กฎหมายแรงงาน 2556 / โดย กองบรรณาธิการ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง
by Thailand
Krung Thēp : Bō̜risat Thammaniti Phrēt, [2556 i.e. 2013]
กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, [2556] [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thawīp ʻAmērikā Nư̄a læ ʻAmerikā Tai / khō̜ng Krom Wichākān
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ / ของกรมวิชาการ
by Thailand. Krom Wichākān
Thailand. กรมวิชาการ
Phranakhō̜n : Khurusaphā, 2507 [1964]
พระนคร : คุรุสภา, ๒๕๐๗ [1964]
BookBook [text, volume]
 
 
Bǣprīan sangkhommasưksā. Tō̜n thī 1-2, Rao læ phư̄anbān khō̜ng rao : chan prathom pī thī 4 / Krasūang Sưksāthikān
แบบเรียนสังคมศึกษา. Tō̜n thī ๒, บ้านเมืองของเรา : ชั้นประถมปีที่ ๔ / กระทรวงศึกษาธิการ
by Thailand. Krasūang Sưksāthikān
Thailand. กระทรวงศึกษาธิการ
Phra Nakhō̜n : Krasūang Sưksāthikān, 2508 [1965]
พระนคร : กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Bannanukrom hǣng chāt = Thai national bibliography [electronic resource] / čhat tham dōi Hō̜samut hǣng Chāt
บรรณานุกรมแห่งชาติ = Thai national bibliography [electronic resource] / จัดทำโดยหอสมุดแห่งชาติ
by Hō̜samut hǣng Chāt (Thailand)
หอสมุดแห่งชาติ (Thailand)
Krungthēp [Bangkok] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2545-2549 [2002-2006]
กรุงเทพ [Bangkok] : หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2545-2549
JournalJournal [electronic resource]
 
 
Nangsư̄ songsœ̄m kānsưksā phūyai : bǣphat ʻān lēm 2 / Khō̜ng Kō̜ng Kānsưksā Phūyai, Krasūang Sưksāthikān
หนังสือส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ : แบบหัดอ่าน เล่ม ๒ / กองการศึกษาผู้ใหญ่, กระทรวงศึกษาธิการ
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.