National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 25 Results for author:"Thailand. กรมการปกครอง"
Sort by:
 
 
Khūmư̄ khana kammakān saphā tambon : tām khrōngkān phatthanā phonlamư̄ang rabō̜p prachāthipatai
คู่มือคณะกรรมการสภาตำบล : ตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, , Krasūang Mahātthai, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๑๖ [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Phǣn Krom Kānpokkhrō̜ng tām næō Phǣn phattanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt chabap thī 4 (Phō̜. Sō̜. 2520-2524)...
แผนกรมการปกครอง ตามแนวพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔/ กรมการปกครอง
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2523 [1980]
[Bangkok] : กรมการปกครอง, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Khamnaænam læ nǣothāng kānčhattham phǣn phatthanā thētsabān
คำแนะนำและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng. Kō̜ng Wichākān læ Phµ̄nngān
Thailand. กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน
[Bangkok] : Kō̜ng Wichākān læ Phµ̄nngān, Kō̜ng Rātchakān Sūan Thō̜ngthin, Kō̜ng Khlang Sūan Thō̜ngthin, 2523 [1980]
[Bangkok] : กองวิชาการและแผนงาน, กองราชการส่วนท้องถิ่น, กองคลังส่วนท้องถิ่น, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
Phai thammachāt
ภัยธรรมชาติ
by Thailand. Kō̜ng Pō̜ngkan fāi Phonlarư̄an
Thailand. กองป้องกันฝ่ายพลเรือน
Krung Thep : Kō̜ng Pō̜ngkan fāi Phonlarư̄an, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2513 [1970]
กรุงเทพฯ : กองป้องกันฝ่ายพลเรือน, กรมการปกครอง, ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ kānpatibat ngān khō̧ng palat ʻamphœ̄ phūprasān ngān pračham tambon
คู่มือการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, Krasūang Mahātthai, 2536 [1993]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๖
 
 
Thēsāphibān
เทศาภิบาล
Phra Nakhō̜n : Krasūang Mahātthai, Rō̜. Sō̜. 125 [1906] -
พระนคร : กระทรวงมหาดไทย, ร.ศ. 125 [1906] -
MicroformMicroform, JournalJournal [text, microfilm reel]
 
 
The 1905 Siam boundary delimitation album / published by the Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior = Samutphāp pakpan khētdǣn Rō̜....
The 1905 Siam boundary delimitation album / published by the Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior = สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ. ๑๒๔ / จัดพิมพ์โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
[Bangkok, Thailand] : Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior, 2558 [2015]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lak bō̜rihān
หลักบริหาร
Phra Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2510 [1967]
พระนคร : กรมการปกครอง, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
Kānphatthanā ʻongkān kap kānbō̜rihān
การพัฒนาองค์การกับการบริหาร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Kō̜ng Wichākān, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2522 [1979]
กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการ, กรมการปกครอง, ๒๕๒๒
BookBook [text, volume]
 
 
Nǣothāng kānprapprung ngān ʻamphœ̄ / [Khana Phūčhattham, Sak Tēchāchān ... [et al.]]
แนวทางการปรับปรุงงานอำเภอ / [คณะผู้จัดทำ, ศักดิ์ เตชาชาญ ... [et al.]]
by Sak Tēchāchān
ศักดิ์ เตชาชาญ
[Bangkok : Kō̧ng Wichākān læ Phǣnngān, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2531 i.e. 1988]
กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน, กรมการปกครอง, ๒๕๓๑
 
 
Thētsāphibān
เทศาภิบาล
[Bangkok?] Krom Kānpokkhrō̜ng, 1906 -
[Bangkok?] กรมการปกครอง, 1906 -
MicroformMicroform, JournalJournal [text, microfilm reel]
 
 
Mū̜a khāphačhao pēn ʻAthibō̜dī Krom Kānpokkhrō̜ng / Winyū ʻAngkhanārak
เมื่อข้าพเจ้าเป็นอธิบดีกรมการปกครอง / วิญญู อังคณารักษ์
by Winyū ʻAngkhanārak
วิญญู อังคณารักษ์
Krungthēp : Rōngphim sūan thō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng, 2520 [1977]
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, ๒๕๒๐ [1977]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n thō̜tkathin phrarātchathān Krom Kānpokkhrō̜ng na Wat Siričhanthranimit ʻAmphœ̄ Mư̄ang Lop Burī Čhangwat Lop Burī wansuk thī 14...
อนุสรณ์ทอดกฐิน พระราชทาน กรมการปกครอง ณ วัดสิริจันทรนิมิต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2523
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2523 [1980]
[Bangkok] : กรมการปกครอง, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Thētsabān Thai nai patčhuban : thīralưk ngān chalō̜ng 50 pī thētsabān 27-29 Mēsāyon 2527
เทศบาลไทยในปัจจุบัน : ที่ระลึกงานฉลอง 50 ปี เทศบาล 27-29 เมษายน 2527
[Bangkok] : Khana Kammakān Damnœ̄nngān Chalō̜ng 50 Pī Thētsabān, 2527 [1984]
[Bangkok] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 50 ปี เทศบาล, 2527 [1984]
BookBook [text, volume]
 
 
Sārānukrom kīeokap kānpokkhrō̜ng / Wanlop Chaiphiphat [and sixteen others]
สารานุกรม เกี่ยวกับ การปกครอง / วัลลภ ชัยพิพัฒน์ [and sixteen others]
by Wanlop Chaiphiphat
วัลลภ ชัยพิพัฒน์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2525 [1982]
กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ kānbō̜rihān ngān bukkhon khō̜ng Krom Kānpokkhrō̜ng
คู่มือการบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง
Krung Thēp : Kō̜ng ʻAttrā Kamlang læ Songsœ̄m Samatthaphāp, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ, กรมการปกครอง, ๒๕๓๓ [1990]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi rabīap khō̧bangkhap kīeokap kānsō̧psūan khadī ʻāyā khō̧ng phanakngān sō̧psūan fāi pokkhrō̧ng
รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
[Bangkok] : Kō̜ng Kānsō̧psūan læ Nitikām, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2532 [1989]
[กรุงเทพฯ] : กองการสอบสวนและนิติการ, กรมการปกครอง, ๒๕๓๒
 
 
Nangsư̄ thīralưk ngān chalō̜ng 100 pī chātakān Mō̜m Ngāmčhit Burachat bukkhon samkhan khō̜ng lōk Phō̜.Sō̜. 2558 = Princess Prem Purachatra...
หนังสือที่ระลึกงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๕๘ = Princess Prem Purachatra Eminent Personality of the World, 100th birthday anniversary in 2015
Krung Thēp : Mūnnithi ʻAnusō̜n Mō̜m Ngāmčhit Burachat, 2558 [2015] , Krung Thēp : Krom Kānpokkhrō̜ng, Krasūang Mahātthai, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, ๒๕๕๘ , กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Khūmư̄ kānsō̧psūan khadī ʻāyā khō̧ng phanakngān sō̧psūan fāi pokkhrō̧ng
คู่มือการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
[Bangkok] : Kō̜ng Kānsō̧psūan læ Nitikām, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2531 [1988]
[กรุงเทพฯ] : กองการสอบสวนและนิติการ, กรมการปกครอง, ๒๕๓๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.