National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Thailand. สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย"
Sort by:
 
 
Khamtō̜p krathū thām khō̜ng Ratthamontrī wākān Krasūang Mahātthai 2517
คำตอบกระทู้ถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒๕๑๗
[Bangkok] : Samnak Nayōbāi læ Phµ̄n Mahātthai, 2517 [1974]
[Bangkok] : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, 2517 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Pramūan rabīap patibat khamsang nangsư̄ sangkān nǣo nayōbāi læ mati Kō̜Chō̜Chō̜. kīeokap kānbō̜rihān kānphatthanā chonnabot tām...
ประมวลระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หนังสือสั่งการ แนวนโยบาย และมติ กชช. เกี่ยวกับ การบริหารการพัฒนาชนบทตามแผนพัฒนาเศณษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2525-2529)
Krung Thēp : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, 2527 [1984]
 
 
Rāingān kāntittām læ pramœ̄n phon phǣn mahātthai pračham pī 2527
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนมหาดไทยประจำปี ๒๕๒๗
[Bangkok] : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, Krasūang Mahātthai, 2528 [1985]
[Bangkok] : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทย, 2528 [1985]
 
 
Krasūang Mahātthai : kānbǣng sūan rātchakān ʻamnāt nāthī læ khwāmrapphitchō̜p
กระทรวงมหาดไทย : การแบ่งส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
[Bangkok] : Fāi Phǣn Phatthanā Čhangwat læ Sūn Khō̜mūn Mahātthai, Samnak Nayōbāi læ Phµ̄n Mahātthai, 2521 [1978]
[Bangkok] : ฝ่ายแผนพัฒนาจังหวัดและศูนย์ข้อมูลมหาดไทย, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Nayōbāi læ khrōngkān phatthanā chonnabot (tām nayōbāi læ khrōngkān ratthabān 2518-2521)
นโยบาย และ โครงการพัฒนาชนบท (ตามนโยบายและโครงการรัฐบาล ๒๕๑๘-๒๕๒๑)
[Bangkok] : ʻAnusān Kānmư̄ang, Fāi Phatthanā Kānmư̄ang læ Kānpokkhrō̜ng, Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2521 [1978]
[Bangkok] : อนุสารการเมือง, ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครอง, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Rūam kotmāi / Ratthathammanūn hǣng Prathēt Thai, Phō̜. Sō̜. 2521, Phrarātchabanyat Kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n,...
รวมกฎหมาย / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พ.ศ. ๒๕๒๑, พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พ.ศ. ๒๕๒๒, พระราชบัญญัติพรรคการเมือง, พ.ศ. ๒๕๒๔
Uniform title: Laws, etc
by Thailand
[Bangkok] : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, [2526 i.e. 1983]
[Bangkok] : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, [๒๕๒๖ i.e. 1983]
 
 
Raingān kānpramœ̄nphon khrōngkān fư̄nfū sētthakit chonnabot thī prasop phai thammachāt (Sō̜Kō̜Fō̜Pō̜.) Phō̜. Sō̜. 2521
รายงานการประเมินผลโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ (ศกฟป.) พ.ศ. 2521
by Thailand. Sūn Prasānngān Khana Kammakān Fư̄nfū Sētthakit Chonnabot thī Prasop Phai Thammachāt
Thailand. ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทที่ประสบภัยธรรมชาติ
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n?] : Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2521 [1978]
[กรุงเทพมหานคร?] : สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, 2521 [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Phrarātchakritsadīkā bǣng sūan rātchakān Krasūang Mahātthai
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย
Krung Thēp : Fāi Nitikam Mahātthai, Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ฝ่ายนิติกรรมมหาดไทย, สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Mati thī prachum chœ̄ng wichākān rư̄ang rūpbǣp nai kānwāngphǣn phatthanā radap phūmiphāk (čhangwat ʻamphœ̄ tambon) læ...
มติที่ประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง รูปแบบในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ ตำบล) และการบริหาร การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2525 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จ. ชลบุรี
[Bangkok] : Khrōngkān Phatthanā Sangkhom, Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, Samnak Nayōbāi læ Phǣn Mahātthai, 2525 [1982]
[Bangkok] : โครงการพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ และ สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๒๕ [1982]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.