National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 44 Results for author:"Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng"
Sort by:
 
 
Khūmư̄ khana kammakān saphā tambon : tām khrōngkān phatthanā phonlamư̄ang rabō̜p prachāthipatai
คู่มือคณะกรรมการสภาตำบล : ตามโครงการพัฒนาพลเมืองระบอบประชาธิปไตย
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, , Krasūang Mahātthai, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๑๖ [1973]
BookBook [text, volume]
 
 
Phǣn Krom Kānpokkhrō̜ng tām næō Phǣn phattanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt chabap thī 4 (Phō̜. Sō̜. 2520-2524)...
แผนกรมการปกครอง ตามแนวพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๔/ กรมการปกครอง
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng
Thailand. กรมการปกครอง
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2523 [1980]
[Bangkok] : กรมการปกครอง, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Khamnaænam læ nǣothāng kānčhattham phǣn phatthanā thētsabān
คำแนะนำและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
by Thailand. Krom Kānpokkhrō̜ng. Kō̜ng Wichākān læ Phµ̄nngān
Thailand. กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน
[Bangkok] : Kō̜ng Wichākān læ Phµ̄nngān, Kō̜ng Rātchakān Sūan Thō̜ngthin, Kō̜ng Khlang Sūan Thō̜ngthin, 2523 [1980]
[Bangkok] : กองวิชาการและแผนงาน, กองราชการส่วนท้องถิ่น, กองคลังส่วนท้องถิ่น, ๒๕๒๓ [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Rāingān phon kānlư̄aktang Samāchik Saphā Phūthǣn Rātsadō̧n, 22 Mīnākhom 2535
รายงานผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๕
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, Krasūang Mahātthai, 2535 [1992]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๕
 
 
Phai thammachāt
ภัยธรรมชาติ
by Thailand. Kō̜ng Pō̜ngkan fāi Phonlarư̄an
Thailand. กองป้องกันฝ่ายพลเรือน
Krung Thep : Kō̜ng Pō̜ngkan fāi Phonlarư̄an, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2513 [1970]
กรุงเทพฯ : กองป้องกันฝ่ายพลเรือน, กรมการปกครอง, ๒๕๑๓
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ kānpatibat ngān khō̧ng palat ʻamphœ̄ phūprasān ngān pračham tambon
คู่มือการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̜ng, Krasūang Mahātthai, 2536 [1993]
[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๓๖
 
 
[Bangkok] : Krom Kānpokkhrō̧ng, 2493- [1950]-
 
 
[Bangkok] : Krom Kanpokkhrong, Krasuang Mahatthai, [2526 i.e. 1983]
 
 
The 1905 Siam boundary delimitation album / published by the Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior = Samutphāp pakpan khētdǣn Rō̜....
The 1905 Siam boundary delimitation album / published by the Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior = สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ. ๑๒๔ / จัดพิมพ์โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
[Bangkok, Thailand] : Department of Provincial Administration, Ministry of the Interior, 2558 [2015]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Bangkok] : Krom Kanpokkhrong, Krasuang Mahatthai, 2523 [1980]
 
 
Lak bō̜rihān
หลักบริหาร
Phra Nakhō̜n : Krom Kānpokkhrō̜ng, 2510 [1967]
พระนคร : กรมการปกครอง, ๒๕๑๐
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Krom Kanpokkhrong, Krasuang Mahatthai, 2544 [2001]
 
 
Krung Thēp : Krom Kānpokkhrō̧ng
 
 
Kānphatthanā ʻongkān kap kānbō̜rihān
การพัฒนาองค์การกับการบริหาร
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Kō̜ng Wichākān, Krom Kānpokkhrō̜ng, 2522 [1979]
กรุงเทพมหานคร : กองวิชาการ, กรมการปกครอง, ๒๕๒๒
BookBook [text, volume]
 
 
[Bangkok] : Krom Kanpokkhrong, Krasuang Mahatthai, [2529 i.e. 1987]
 
 
Nǣothāng kānprapprung ngān ʻamphœ̄ / [Khana Phūčhattham, Sak Tēchāchān ... [et al.]]
แนวทางการปรับปรุงงานอำเภอ / [คณะผู้จัดทำ, ศักดิ์ เตชาชาญ ... [et al.]]
by Sak Tēchāchān
ศักดิ์ เตชาชาญ
[Bangkok : Kō̧ng Wichākān læ Phǣnngān, Krom Kānpokkhrō̧ng, 2531 i.e. 1988]
กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน, กรมการปกครอง, ๒๕๓๑
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.