National Library of Australia

The NLA building is currently closed but will start reopening to the public from Monday 15 November. Find out more...

Showing 1 - 20 of 57 Results for author:"Thailand. Samnak Nayok Ratthamontri"
Sort by:
 
 
 
Khrōngkān phatthanā thō̜ngthin læ chūai prachāchon nai chonnabot hai mīngantham nai rưdū lǣng (Pō̜Chō̜Lō̜.)
โครงการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยประชาชนให้มีงานทำในฤดูแล้ง (ปชล.)
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prakāt Samnak Nāyok Ratthamontrī læ prakāt Rātchabandittayasathān rư̄ang Kamnot chư̄ thawīp, prathēt, mư̄ang lūang, mahāsamut, thalē, læ...
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และ ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อทวีป, ประเทศ, เมืองหลวง, มหาสมุทธ, ทะเล, และเกาะ และ เรื่องการเขียนชื่อจังหวัด, เขต, อำเภอ, และกิ่งอำเภอ
[Bangkok] : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2508 [1965]
[Bangkok] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Watthanatham Thai. Rư̄ang sūan Thai
วัธนธัมไทย. เรื่องสวนไทย
[Krung Thēp] : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2487 [1944]
[กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2487
 
 
Krung Thep : Thai Watthana Phanit, 2518 [1975]
 
 
Krung Thep : Samnak Nayok Ratthamontri, 2520 [1977]
 
 
Uniform title: Speeches. Selections
by Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016
Krung Thēp : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2518 [1975]
 
 
[Bangkok] : the Government Public Relation Department Office of the Prime Minister, [1997]
 
 
[Bangkok] : Office of the Prime Minister, Kingdom of Thailand, 1979
 
 
Thiralưk nai ngān thō̜t phrakathin phrarātchathān na wat ʻIntharām ʻAmphœ̄ Thonburī Nakhō̜n Lūang Krung Thēp Thonburī 3 Phrưtsačhikāyon 2515
ที่ระลึก ในงานทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอินทาราม อำเภอธนบุรี นครหลวงกรุงเทพธนบุรี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
[Krung Thēp] : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2515 [1972]
[กรุงเทพฯ] : สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Bangkok, Thailand : Royal Thai Government, Office of the Prime Minister, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
52 pi Samnak Nayok Ratthamontri
๕๒ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
[Krung Thep ...] : Samnak Nayok Ratthamontri, 2527 [1984]
 
 
Nangsư̄ nǣothāng patibat kı̄eokap khanopthamnı̄ampraphēnı̄ Thai bāng prakān / rūaprūam dōi Samnak Nāyok Ratthamontrī
หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยบางประการ / รวบรวมโดย สำนักนายกรัฐมนตรี
[Bangkok] : Samnak Nāyok Ratthamontrī, [2522 i.e. 1979]
[Bangkok] : สำนักนายกรัฐมนตรี, [2522 i.e. 1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Bangkok : Foreign Office, Public Relations Department, Office of the Prime Minister, 2006
 
 
Buddhist outlook on daily life = Thamma thatsana nai chīwit pračham wan / dōi Nina Wan Kokhom ; plǣ dōi Sučhin Bō̜rihānwanakhēt
Buddhist outlook on daily life = ธรรมทัศนะในชีวิตประจำวัน / โดย นินา วัน กอร์คอม ; แปลโดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
Uniform title: Buddhist outlook on daily life. Thai & English
by Van Gorkom, Nina
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnak Nāyok Ratthamontrī, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : สำนักนายกรัฐมนตรี, 2516 [1973]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.