National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Wang Hongqi"
Sort by:
 
 
"Shan ying zhi guo" qin li / Wang Hongqi zhu
"山鹰之国"亲历 / 王洪起著
by Wang Hongqi
王洪起
Beijing : Xin hua chu ban she, 2008
北京 : 新华出版社, 2008
 
 
Shen qi de ba gua wen hua yu you xi / Wang Hongqi ; [hui tu Xiao Qin]
神奇的八卦文化与游戏 / 王红旗 ; [绘图晓秦]
by Wang, Hongqi
王红旗
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中國民間文藝出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Shen miao de sheng xiao wen hua yu you xi / Wang Hongqi
神妙的生肖文化与游戏 / 王红旗
by Wang, Hongqi
王红旗
Beijing : San lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 三联书店: 新华书店经销, 1992
 
 
Zhongguo gu dai min jian fu you tu shuo / Wang Hongqi, Sun Xiaoqin bian zhu
中国古代民间福佑图说/ 王红旗,孙晓琴编著
by Wang, Hongqi
王红旗
Beijing : Jin cheng chu ban she, 1998
北京: 金城出版社, 1998
 
 
Shen qi de ba gua wen hua yu you xi / Wang Hongqi zhu
神奇的八卦文化与游戏 / 王红旗著
by Wang, Hongqi
王红旗
[Peking] : Zhongguo min jian wen hua chu ban she, 1989
[Peking] : 中国民间文艺版社, 1989
 
 
Zhongguo nü xing zai dui hua / Wang Hongqi zhu bian
中国女性在对话 / 王红旗主编
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2003
北京 : 中国时代经济出版社, 2003
 
 
Zhongguo nü xing zai zhui meng / Wang Hongqi zhu bian
中国女性在追梦 / 王红旗主编
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2003
北京 : 中国时代经济出版社, 2003
 
 
Wo yan zhong de Zhongguo zheng yao : yi wei zhu Jing wai jiao guan ping yi Zhongguo zheng zhi / Leizi Malilie zhu ; Wang Hongqi yi
我眼中的中国政要 : 一位驻京外交官评议中国政治 / 雷兹・马利列著 ; 王洪起译
by Malile, R., 1924-
Beijing Shi : Dang dai shi jie chu ban she, 1999
北京市 : 当代世界出版社, 1999
 
 
Zhongguo nü xing zai xing dong / Wang Hongqi zhu bian
中国女性在行动 / 王红旗主编
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2003
北京 : 中国时代经济出版社, 2003
 
 
Zhongguo nü xing zai yan shuo / Wang Hongqi zhu bian
中国女性在演说 / 王红旗主编
Beijing : Zhongguo shi dai jing ji chu ban she, 2003
北京 : 中国时代经济出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.