National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 27 Results for author:"Wang, Dong"
Sort by:
 
 
She hui jing ji bian qian yu kejia ren de jiao yu / Wang Dong
社會經濟變遷與客家人的敎育 / 王東
by Wang, Dong
王東
Xianggang : Ling nan da xue zu qun yu hai wai Hua ren jing ji yan jiu bu, 2000
香港 : 嶺南大學族群與海外華人經濟硏究部, 2000
 
 
She hui jie gou yu Kejia ren jiao yu / Wang Dong
社会结构与客家人教育 / 王东
by Wang, Dong
王东
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2003
武汉市 : 湖北敎育出版社, 2003
 
 
Huang liang xing meng / Wang Dong zhu
黃粱醒梦 / 王东著
by Wang, Dong
王东
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2003
广州市 : 广东敎育出版社, 2003
 
 
Dong wu ying yang xue
動物營養學
by Wang, Dong
王棟
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1951
上海 : 商務印書館, 1951
 
 
Na fang shan shui na fang ren : Kejia yuan liu xin shuo / Wang Dong zhu
那方山水那方人 : 客家源流新说 / 王东著
by Wang, Dong
王东
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2007
上海市 : 华东师范大学出版社, 2007
 
 
Beijing mei li : Beijing wen hua yu bei jing jing shen xin lun = Soul of Beijing / Wang Dong, Wang Fang zhu
北京魅力 : 北京文化与北京精神新论 = Soul of Beijing / 王东, 王放著
by Wang, Dong
王东
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2008
北京市 : 北京大学出版社, 2008
 
 
Zhongguo zi hua zhuang biao / Wang Dong zhu
中国字画装裱 / 王栋著
by Wang, Dong
王栋
[Zhengzhou shi] : Henan ke xue ji shu chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[郑州市] : 河南科学技术出版社 : 河南省新華書店发行, 1985
 
 
Wu si jing shen xin lun [electronic resource] / Wang Dong
五四精神新论 [electronic resource] / 王东
by Wang, Dong
王东
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2009
北京 : 中国青年出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
She hui zhu yi gong ye qi ye guan li / Wang Dong, Ji Xu bian [xie]
社会主义工业企业管理 / 王栋, 季煦编[写]
by Wang, Dong
王栋
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1983
 
 
Di wang xin ying / Wang Dong zhu
帝王心影 / 王东著
by Wang, Dong
王东
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2003
广州市 : 广东敎育出版社, 2003
 
 
Rang li shi zhao shi wei lai : Zhong Mei guan xi shi gang = China, America / Wang Dong, Yan Zhihang zhu
让历史昭示未来 : 中美关系史纲 = China, America / 王东, 闫知航著
by Wang, Dong, 1959-
王东, 1959-
Shanghai Shi : Dong fang chu ban zhong xin, 2006
上海市 : 东方出版中心 2006
 
 
by Wang, Dong Qian
Melbourne : Dept. of Statistics and Operations Research, RMIT University, 1999
 
 
Wang Dong zhong pian xiao shuo xuan / [Nei Menggu dang dai wen xue cong shu bian wei hui bian]
王栋中篇小说选 / [内蒙古当代文学丛书编委会编]
Uniform title: Novels. Selections
by Wang, Dong, 1934-
王栋, 1934-
Huhehaote Shi : Nei Menggu ren min chu ban she : Nei Menggu xin hua shu dian jing xiao, 1987
呼和浩特市 : 内蒙古人民出版社 : 内蒙古新華書店经销, 1987
 
 
Wang Xuchu (Dong) xian sheng yi ji / Shen Yunlong bian
汪旭初(東)先生遺集 / 沈雲龍編
by Wang, Dong, 1890-1963
汪東, 1890-1963
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 63 [1974]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, 民國63 [1974]
 
 
Long shi shen me : Zhongguo fu hao xin jie mi / Wang Dong zhu
龙是什么 : 中国符号新解密 / 王东著
by Wang, Dong, 1948-
王东, 1948-
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2012
北京 : 中央编译出版社, 2012
 
 
Meng qiu ci / Wang Dong zhu
夢秋詞 / 汪東著
by Wang, Dong, 1890-1963
汪東, 1890-1963
[Jinan] : Qi Lu shu she, 1985
[济南] : 齊魯書社, 1985
 
 
Ji'an sui bi / Wang Dong zhu
寄庵隨筆 / 汪东著
by Wang, Dong, 1890-1963
汪東, 1890-1963
Shanghai : Shanghai shu dian : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海: 上海书店 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
by Wang, Dong, 1967-
Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2020]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Qu zhi min hua de shang di : di guo zhu yi lang chao zhong de sheng jing / Make Buleite zhu ; Wang Dong yi = Decolonizing god : the Bible in the tides of empire / Mark G. Brett...
去殖民化的上帝 : 帝國主義浪潮中的聖經 / 馬克· 布雷特著 ; 王東譯 = Decolonizing god : the Bible in the tides of empire / Mark G. Brett ; translated by Donald Wang
Uniform title: Decolonizing god. Chinese
by Brett, Mark G
Xinbei Shi : Taiwan Jidu jiao wen yi chu ban she you xian gong si, 2013
新北市 : 臺灣基督教文藝出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.