National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 52 Results for author:"Wang, Fuzhi, 1619-1692"
Sort by:
 
 
Huang shu ; E meng / Wang Fuzhi zhu ; Wang Boxiang jiao dian
黄書 : 噩夢 / 王夫之著 ; 王伯祥校點
Uniform title: Huang shu
黄書
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Gu ji chu ban she, 1956
北京 : 古籍出版社, 1956
 
 
Uniform title: Jiang zhai shi hua. English
薑齋詩話. English
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shatin, N.T., Hong Kong : Chinese University Press, 1987
 
 
Zhuangzi jie yu Zhuangzi tong / Wang Fuzhi zhuan ; Zeng Guofan jiao
莊子解與莊子通 / 王夫之撰 ; 曾國藩校
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1977?]
[臺北] : 中國子學名著集成編印基金會, [1977?]
 
 
Song lun / Wang Fuzhi zhuan
宋論 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Chong kan Chuanshan yi shu : 288 juan / [Liu Yusong ... [et al.] jiao kan]
重刊船山遺書 : 288卷 / [劉毓松 ... [et al.] 校刊]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Nanjing] : Jinling jie shu, Qing Tongzhi 4 nian [1865]
[南京] : 金陵節署, 清同治4年[1865]
 
 
Jiang zhai shi wen ji : [28 juan] / Wang Fuzhi zhuan
薑齋詩文集 : [28卷] / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Si shu xun yi : san shi ba juan / Wang Fuzhi zhuan
四書訓義 : 三十八卷 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Song lun : [15 juan / Wang Fuzhi zhuan
宋論 : [15卷 / 王夫之譔
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Chuanshan yi shu quan ji, Wang Fuzhi zhu
船山遺書全集, 王夫之著
Uniform title: Works
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei, Zhongguo Chuanshan xue hui, Zi you chu ban she lian he yin xing, Minguo 61 i.e. 1972]
[台北, 中國船山學會, 自由出版社聯合印行, 民國61 i.e. 1972]
 
 
Jiangzhai shi wen ji / [Wang Fuzhi zhuan]
薑齋詩文集 / [王夫之撰]
Uniform title: Works. Selections. 1929
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Wang Chuanshan shou ji / Hunan sheng bo wu guan bian
王船山手迹/ 湖南省博物館編
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Changsha : Yue lu shu she : Faxing zhe Hunan sheng xin hua shu dian, 1982
长沙: 岳麓书社 : 发行者湖南省新華書店, 1982
 
 
Du Tong jian lun : [30 juan, juan mo] / Wang Fuzhi zhuan
讀通鑑論 : [30卷, 卷末] / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei] : He luo tu shu chu ban she, Minguo 65 [1976]
[臺北] : 河洛圖書出版社, 民國65 [1976]
 
 
Du tong jian lun : 16 juan / Wang Fuzhi zhuan
讀通鑑論 : 16卷 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Hui wen tang, [19--]
上海 : 會文堂, [19--]
 
 
Tang shi ping xuan [electronic resource] / Wang Fuzhi zhu ; Chen Shuliang jiao dian
唐诗评选 [electronic resource] / 王夫之著 ; 陈书良校点
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2011
上海 : 上海古籍出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Du tong jian lun / Wang Fuzhi zhuan
讀通鑑論 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Zhonghua shu ju, [Minguo 25 (1936)]
上海 : 中華書局, [民國25(1936)]
 
 
Wang Chuanshan shi wen ji / Wang Fuzhi zhu
王船山詩文集 / 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Xianggang : Zhonghua shu ju, 1974
香港 : 中華書局, 1974
 
 
Chun qiu bai shu / [Wang Fuzhi zhuan]
春秋稗疏/ [王夫之撰]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Si shu jian jie : [11 juan] / Wang Fuzhi zhuan
四書箋解 : [11卷] / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 廣文書局, 民國66 [1977]
 
 
Du Si shu da quan shuo / Wang Fuzhi zhu
讀四書大全說 / 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu ju : Xinhua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1975
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1975
 
 
Yong li shi lu / Wang Fuzhi zhu ; Ou Jianhong, Chen Zhisen, Wang Chenmu jiao zhu
永历实录 / 王夫之著 ; 欧建鸿, 陈植森, 王晨牧校注
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Changsha : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.