National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 52 Results for author:"Wang, Fuzhi, 1619-1692"
Sort by:
 
 
Du Tong jian lun / (Qing) Wang Fuzhi zhu
讀通鑑論 / (淸) 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936
上海 : 商務印書館, 1936
 
 
Shi jing bai shu / [Wang Fuzhi zhuan]
詩經稗疏/ [王夫之撰]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Song lun : [15 juan / Wang Fuzhi zhu]
宋論 : [15卷 / 王夫之著]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Taibei : San ren xing chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺北 : 三人行出版社, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Du Tong jian lun / Wang Fuzhi zhu
讀通鑑論 / 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1975
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1975
 
 
Zhou yi wai zhuan / Wang Fuzhi
周易外傳 / 王夫之
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu zhu, 1977
北京 : 中华书局, 1977
 
 
Shang shu yin yi : [6 juan] / Wang Fuzhi zhu ; Wang Xiaoyu dian jiao
尚書引義 : [6卷] / 王夫之著 ; 王孝魚點校
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu ju, 1962
北京 : 中華書局, 1962
 
 
Jiang zhai wen ji : [10 juan / Wang Fuzhi zhuan
薑齋文集 : [10卷 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Zhonghua shu ju, between 1927 and 1936]
上海 : 中華書局, between 1927 and 1936]
 
 
Chuanshan quan ji / Wang Fuzhi zhuan
船山全集 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Taizhong : Da yuan wen hua fu wu she, Minguo 54 [1965]
台中 : 大源文化服務社, 民國54 [1965]
 
 
Chuanshan quan shu / Wang Fuzhi zhu ; Chuanshan quan shu bian ji wei yuan hui bian jiao
船山全書 / 王夫之著 ; 船山全書編輯委員會編校
Uniform title: Works. 1988
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Changsha Shi : Yue lu shu she, 1988-1996
長沙市 : 嶽麓書社, 1988-1996
 
 
Chu ci tong shi / Wang Fuzhi zhuan
楚辞通釋 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1975
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1975
 
 
Chu ci tong shi / Wang Fuzhi zhuan
楚辭通釋 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Xianggang : Zhonghua shu ju gu fen you xian gong si, 1960
香港 : 中華書局股份有限司, 1960
 
 
Shang shu yin yi : [6 juan] / Wang Fuzhi zhu
尚書引義 : [6卷] / 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu ju, 1976
北京 : 中华书局, 1976
 
 
Chuanshan yi xue / Wang Fuzhi zhuan
船山易學 / 王夫之撰
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Taibei : Guan wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北 : 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Zhuangzi jie / Wang Fuzhi zhu ; [Wang Xiaoyu dian jiao]
莊子解 / 王夫之著 ; [王孝魚點校]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1964
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1964
 
 
Zi zhi tong jian zhi tong jian : wen bai dui zhao quan yi "Du Tong jian lun" / Wang Fuzhi zhu ; Yi Li zhu bian ; zhi xing zhu bian Dai Panghai, Gao Weixing, Zheng...
资治通鉴之通鉴 : 文白对照全译《读通鉴论》 / 王夫之著 ; 伊力主编 ; 执行主编戴庞海, 高卫星, 郑强胜
Uniform title: Du Tong jian lun. 1994
读通鉴论. 1994
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1994
郑州市 : 中州古籍出版社, 1994
 
 
Wang Chuanshan ji / [Wang Fuzhi zhu ; Xu Xiaotian zheng li ; Hu Yiyun jiao yue]
王船山集 / [王夫之著 ; 許嘯天整理 ; 胡翼雲校閱]
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Qun xue she, Minguo 17 [1928]
上海 : 羣學社, 民國17 [1928]
 
 
Du tong jian lun / Wang Fuzhi zhu
讀通鑑論 / 王夫之著
by Wang, Fuzhi, 1619-1692
王夫之, 1619-1692
Shanghai : Zhonghua shu ju, [Min guo 25 (1936)]
上海 : 中華書局, [民國25(1936)]
 
 
Zhang zi Zheng meng zhu : [9 juan / Zhang Zai zhuan] ; Wang Fuzhi zhu
张子正蒙注 : [9卷 / 張載撰] ; 王夫之著
Uniform title: Cheng meng
正蒙
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Beijing : Zhonghua shu ju, 1975
北京 : 中華書局, 1975
 
 
Zhang zi zheng meng zhu : [9 juan] / Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注 : [9卷] / 張載撰 ; 王夫之注
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
臺北市 : 世界書局, 民國51 [1962]
 
 
Zhang Zizheng meng zhu / Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注 / 張載撰 ; 王夫之注
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 51 [1962]
台北 : 世界书局, 民國51[1962]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.