National Library of Australia

Showing 41 - 52 of 52 Results for author:"Wang, Fuzhi, 1619-1692"
Sort by:
 
 
Zhangzi zheng meng zhu / Wang Fuzhi zhu
張子正蒙注/ 王夫之著
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
Beijing : Zhonghua shu ju, 1956
北京: 中華書局, 1956
 
 
Jiang zhai shi hua jian zhu / Wang Fuzhi zhu ; Dai Hongsen jian zhu
薑斋诗话笺注 / 王夫之著 ; 戴鸿森笺注
by Dai, Hongsen
戴鸿森
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Qing shi hua / Wang Fuzhi deng zhuan
清詩話 / 王夫之等撰
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1978
上海 : 上海古籍出版社, 1978
 
 
Zhuangzi nei pian xin jie ; Zhuangzi tong shu zheng / Wang Xiaoyu
庄子内篇新解 ; 庄子通疏证 / 王孝鱼
Uniform title: Zhuangzi nei pian xin jie
庄子内篇新解
by Wang, Xiaoyu, -1900-1981
王孝鱼, -1900-1981
Changsha : Yue lu shu she ; Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Hengqu Zhangzi shi / [Zhang Zai zhuan ; Lu Nan shi]. Zhangzi zheng meng zhu / [Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu]
橫渠張子釋 / [張載撰 ; 呂柟釋]. 張子正蒙注 / [張載撰 ; 王夫之注]
by Zhang, Zai, 1020-1077
張載, 1020-1077
[Taipei?] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, [1977?]
[Taipei?] : 中國子學名著集成編印基金會, [1977?]
 
 
Wang Chuanshan "Zhangzi Zheng meng zhu" yan jiu / Liu Rongxian zhu
王船山《張子正蒙注》研究 / 劉榮賢著
by Liu, Rongxian
劉榮賢
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua gong zuo fang, 2008
台北縣永和市 : 花木蘭文化工作坊, 2008
 
 
Du yi da zhi / [Sun Qifeng zhuan]
讀易大旨 / [孫奇逢撰]
by Sun, Qifeng, 1585-1675
孫奇逢, 1585-1675
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
 
Qing ren zhu ci zhu san zhong
淸人楚辭注三種
Taibei Shi : Chang'an chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北市 : 長安出版社, 民國67 [1978]
 
 
Wang Fuzhi "Qin shi huang" Zhang Taiyan "Qin zheng ji" "Qin xian ji" yi zhu / Zhongshan da xue zhong wen xi
王夫之《秦始皇》章太炎《秦政記》《秦献記》译注 / 中山大学中文系
[Guangzhou?] : Guangdong ren min chu ban she, 1974
[廣州?] : 廣東人民出版社, 1974
 
 
Lun Qin shi huang / Liu Zongyuan deng zhu
论秦始皇 / 柳宗元等著
by Liu, Zongyuan, 773-819
柳宗元, 773-819
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1974
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1974
BookBook [text, volume]
 
 
Dao de jing ming zhu xuan ji. 6
道德經名注選輯. 6
[Taibei] : Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng bian yin ji jin hui, Minguo 67 [1978]
[臺北] : 中國子學名著集成編印基金會, 民国67 [1978]
 
 
Gu wen shang shu yuan ci / [Mao Qiling zhuan]
古文尚書冤詞/ [毛奇齡撰]
by Mao, Qiling, 1623-1716
毛奇齡, 1623-1716
[Taibei shi] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 72 [1983]
[臺北市] : 臺灣商務印書館, 民國72 [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.