National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 78 Results for author:"Wang, Hui"
Sort by:
 
 
Gua di zhi xin ji / Wang Hui bian ji
括地志新輯 / 王恢編輯
by Wang, Hui
王恢
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 63 [1974]
臺北 : 世界書局, 民國63 [1974]
BookBook [text, volume]
 
 
Wen hua yu zheng zhi de bian zou : yi zhan he Zhongguo de "si xiang zhan" / Wang Hui zhu
文化与政治的变奏 : 一战和中国的"思想史" / 汪晖著
by Wang, Hui
汪晖
Shanghai Shi : Shanghai ren min chu ban she, 2014
上海市 : 上海人民出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Huang ye zhe xue yu shan shui shi [electronic resource] / Wang Hui
荒野哲学与山水诗 [electronic resource] / 王惠
by Wang, Hui
王惠
Shanghai : Xue lin chu ban she, 2010
上海 : 学林出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Wu di pang huang : "Wu si" ji qi hui sheng / Wang Hui zhu
无地彷徨 : "五四"及其回声 / 汪晖著
by Wang, Hui
汪晖
[Hangzhou] : Zhejiang wen yi chu ban she, 1994
[杭州] : 浙江文艺出版社, 1994
 
 
Zhongguo li shi di li / Wang Hui zhu
中國歷史地理 / 王烣著
by Wang, Hui
王烣
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 65-67 [1976-1978]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國65-67 [1976-1978]
 
 
 
 
Zhen shi de yu Wu tuo bang di / Wang Hui chu
真实的与乌托邦的 / 汪晖著
by Wang, Hui
汪晖
[Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she, 1994
[南京] : 江苏文艺出版社, 1994
 
 
Mou Qing [electronic resource] / Wang Hui
谋清 [electronic resource] / 王蕙
by Wang, Hui
王蕙
Beijing : Hai tun chu ban she, 2010
北京 : 海豚出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ding zhu yi lan zi huo bi yu ren min bi hui lü zhi du gai ge [electronic resource] / Wang Hui
钉住一篮子货币与人民币汇率制度改革 [electronic resource] / 王慧
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Han wang guo yu hou guo zhi yan bian / Wang Hui zhu ; [bian yin zhe Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui]
漢王國與侯國之演變 / 王恢著 ; [編印者國立編譯館中華叢書編審委員會]
by Wang, Hui
王恢
Taibei Shi : Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui, Minguo 73 [1984]
台北市 : 國立編譯館中華叢書編審委員會, 民國73 [1984]
 
 
Zhongguo wen hua di tu / Wang Hui bian zhu
中國文化地圖 / 王慧编著
by Wang, Hui
王慧
Taibei shi : Da di chu ban she, 2005
臺北市 : 大地出版社, 2005
 
 
Pian fang da quan / Wang Hui, Wang Yanzi, Li Guoqing bian zhu
偏方大全 / 王晖, 王燕子, 李国青编著
by Wang, Hui
王晖
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 北京科学技术出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Qinglong Zhen : Shanghai zui zao de mao yi gang / Wang Hui zhu
青龙镇 : 上海最早的贸易港 / 王辉著
by Wang, Hui
王辉
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2015
上海 : 上海人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Sheng huo mei zhi nan / Wang Hui
生活美指南 / 王慧
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she, 1985
北京 : 光明日报出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Xin jing shi di li zhi du ji / Wang Hui hui zhu
新淸史地理志圖集 / 王恢繪著
by Wang, Hui
王恢
Taibei xian Xin dian shi : Guo shi guan, Minguo 82 [1993]
台北縣新店市 : 國史館, 民國82 [1993]
 
 
Tai ping huan yu ji suo yin / Wang Hui bian ji
太平寰宇記索引 / 王恢編輯
by Wang, Hui
王恢
Taibei : Wen hai chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北: 文海出版社, 民國64 [1975]
 
 
Si huo chong wen / Wang Hui zhu
死火重温 / 汪晖著
by Wang, Hui
汪晖
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2000
北京 : 人民文学出版社, 2000
 
 
Shui jing zhu Han hou guo ji shi / Wang Hui zhu
水經注漢侯國輯釋 / 王恢著
by Wang, Hui
王恢
Taibei : Zhongguo wen hua da xue chu ban bu, Minguo 70 [1981]
台北 : 中國文化大學出版部, 民國70 [1981]
 
 
Mei tian yi ge ren sheng gan wu = Mei Tian Yi Ge Ren Sheng Gan Wu / Wang Hui bian zhu
每天一个人生感悟 = Meitianyigerenshengganwu / 王慧编著
by Wang, Hui
王慧
Beijing : Zhongguo fang zhi chu ban she, 2007
北京 : 中国纺织出版社, 2007
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.