National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Wang, Quchang, 1900-"
Sort by:
 
 
Liang Qichao shi wen xuan zhu / Wang, Quchang xuan zhu
梁启超诗文选注 / 王蘧常选注
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Wang Quchang shu fa ji = Collection of Wang Quchang's calligraphy
王蘧常書法集 = Collection of Wang Quchang's calligraphy
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she, 1989
杭州: 浙江人民出版社, 1989
 
 
Yan Jidao nian pu / Wang Juchang zhuan
嚴幾道年譜 / 王蘧常撰
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Qing mo Shen Meisou xian sheng Zengzhi nian pu / Wang Quchang zhu
清末沈寐叟先生曾植年譜 / 王蘧常著
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國71 [1982]
 
 
Shen Meisou nian pu / Wang Quchang zhu
沈寐叟年譜 / 王蘧常著
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國66 [1977]
 
 
Zhu zi xue pai yao quan / Wang Quchang zhu
諸子學派要詮 / 王蘧常著
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Xianggang : Zhonghua shu ju : Shanghai shu dian, 1987
香港 : 中華書局 : 上海書店, 1987
 
 
Wang Quchang jing xuan zi tie / Wang Gang bian
王蘧常精选字帖 / 王刚编
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Nanjing Shi : Jiangsu mei shu chu ban she, 2001
南京市 : 江苏美术出版社, 2001
 
 
Yan Jidao nian pu / Wang Quchang zhu
嚴幾道年譜 / 王蘧常著
by Wang, Quchang, 1900-
王蘧常, 1900-
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 66 [1977]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國66 [1977]
 
 
Zhongguo li dai si xiang jia zhuan ji hui quan. Wei Jin--Bei Song fen ce / Wang Quchang zhu bian
中国历代思想家传记汇诠. 魏晋--北宋分册 / 王蘧常主编
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo li dai si xiang jia zhuan ji hui quan. Xian Qin liang Han fen ce / Wang Quchang zhu bian ; [ben shu bian zhu zhe Li Dingsheng ... et al.]
中国历代思想家传记汇诠. 先秦兩漢分册 / 王蘧常主编;[本书编注者李定生 ... et al.]
Shanghai : Fu dan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 复旦大学出版 : 新华书店上海发行所发行, 1988
 
 
Yan Jidao wan nian si xiang : (ji Yan Jidao yu Xiong Chunru shu zha jie lu) / [Yan Fu zhuan ; Cun cui xue she bian ji ; Zhou Kangxie zhu bian]
嚴幾道晚年思想 : (即嚴幾道與熊純如書札節錄) / [嚴復撰 ; 存萃學社編集 ; 周康燮主編]
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Xianggang : Chong wen shu dian, 1974]
[香港 : 崇文書店, 1974]
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Wang Quchang ji ; Wu Piji jiao
顧亭林詩集彙注 / 王蘧常輯 ; 吳丕績校
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[永和市] : 文海出版社, [1986?]
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Gu Yanwu zhu ; Wang Quchang ji zhu ; Wu Piji biao jiao
頋亭林詩集彙注 / 顧炎武著 ; 王蘧常輯注 ; 吴丕績標校
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Hou guan Yan shi cong ke / Yan Fu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
侯官嚴氏叢刻 / 嚴復著 ; 沈雲龍主編
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國64 i.e. 1975]
 
 
Hou guan Yan shi cong ke / Yan Fu zhu ; Shen Yunlong zhu bian
侯官嚴氏叢刻 / 嚴復著 ; 沈雲龍主編
by Yan, Fu, 1853-1921
嚴復, 1853-1921
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 64 i.e. 1975]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國64 i.e. 1975]
 
 
Wang feng jian ti / Ding Licheng zhuan ; [Xu Ke jian]. Guo chi shi hua / Wang Quchang zhu
王風箋題 / 丁立誠撰 ; [徐珂箋]. 國恥詩話 / 王蘧常著
by Ding, Licheng, ju ren 1875
丁立誠, 1875
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [1967]
[臺北縣永和鎭] : 文海出版社, [1967]
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.