National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 18 of 18 Results for author:"Wang, Xiangrong"
Sort by:
 
 
Gui lai zhi hou : yu qi wei "Hai gui pai" ren wu mian dui mian / Wang Xiangrong, Wang Honglei zhu
归来之后 : 与七位"海归派"人物面对面 / 王祥栄, 王红蕾著
by Wang, Xiangrong
汪祥栄
Beijing Shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 2002
北京市 : 中国经济出版社, 2002
 
 
Sheng tai yu huan jing : Cheng shi ke chi xu fa zhan yu sheng tai huan jing tiao kong xin lun / Wang Xiangrong zhu
生态与环境 : 城市可持续发展与生态环境调控新论 / 王祥荣著
by Wang, Xiangrong
王祥荣
Nanjing : Dong nan da xue chu ban she, 2000
南京 : 东南大学出版社, 2000
 
 
Zhong Ri guan xi shi wen xian lun kao / Wang Xiangrong zhu
中日关系史文献论考 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Changsha Shi : Yuelu shu she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 岳麓书社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Zhong shi ji de Zhong Ri guan xi / Wang Xiangrong, Wang Hao zhu
中世纪的中日关系 / 汪向荣, 汪皓著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2001
北京 : 中囯靑年出版社, 2001
 
 
"Ming shi Riben zhuan" jian zheng / Wang Xiangrong
《明史・日本传》箋证 / 汪向荣
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Chengdu : Ba Shu shu she : Sichuan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
成都 : 巴蜀书社 : 四川省新华书店经销, 1988
 
 
Zhongguo de jin dai hua yu Riben / Wang Xiangrong
中国的近代化与日本 / 汪向荣
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新华书店经销, 1987
 
 
Gu dai Zhongguo ren de Riben guan / Wang Xiangrong zhu
古代中国人的日本观 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2006
上海 : 上海古籍出版社 2006
 
 
Gu dai de Zhongguo yu Riben / Wang Xiangrong zhu
古代的中国与日本 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 生活・讀書・新知三联书店 : 新华书店经销, 1989
 
 
Yayoi jiki Nihon ni kita Chūgokujin = The Chinese who came to Japan in the Yayoi period / Ō Kōei
弥生時期日本に来た中国人 = The Chinese who came to Japan in the Yaoi period / 汪向榮
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向栄, 1920-
Kyōto : Kokusai Nihon Bunka Kenkyu Sentā, 1990
京都 : 国際日本文化研究センター, 1990
 
 
Gu dai Zhong Ri guan xi shi hua / Wang Xiangrong zhu
古代中日关系史话 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Beijing : Shi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 时事出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jianzhen / Wang Xiangrong zhu
鉴真 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
[Zhangchun] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1979
[长春] : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1979
 
 
Xiematai guo / Wang Xiangrong zhu
邪马台国 / 汪向荣著
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing. 1982
北京 : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Zhong Ri guan xi shi zi liao hui bian / Wang Xiangrong, Xia Yingyuan bian [xie]
中日关系史资料汇编 / 汪向荣, 夏应元编[写]
by Wang, Xiangrong, 1920-
汪向荣, 1920-
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中华書局 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2006
南京 : 江苏人民出版社, 2006
 
 
Si shu yan jiu / (Ri) Riben jiao yu xue hui zhu ; Wang Xiangrong yi
四書硏究 / (日)日本敎育學會著 ; 王向榮譯
by Nihon Kyōiku Gakkai
日本敎育學會
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2015
太原市 : 山西人民出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Tō Daiwajō tōsei den. Chinese
by Ōmi, Mifune, 722-785
真人元開, 722-785
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1979
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1979
 
 
Riben fo jiao shi gang / Cunshang Zhuanjing zhu ; Yang Zengwen yi ; Wang Xiangrong jiao
日本佛教史纲/ 村上专精著; 楊曾文译 ; 汪向荣校
Uniform title: Nihon Bukkyō shikō. Chinese
日本佛教史綱. Chinese
by Murakami, Senjō, 1851-1929
村上專精, 1851-1929
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 商务印书馆 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Riben kao / Li Yangong, Hao Jie bian zhuan ; Wang Xiangrong, Yan Dazhong jiao zhu
日本考 / 李言恭, 郝杰编撰 ; 汪向榮, 嚴大中校注
by Li, Yangong, 16th century
李言恭, 16th century
Beijing : Zhong hua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1983
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.