National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 23 Results for author:"Wang, Zhaowen, 1909-"
Sort by:
 
 
Shen mei de min gan / Wang Zhaowen zhu
审美的敏感 / 王朝闻著
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1986
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1986
 
 
Wang Zhaowen xue shu lun zhu zi xuan ji
王朝闻学术论著自选集
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Beijing shi fan xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京: 北京师范学院出版社: 新华书店经销, 1991
 
 
Wang Zhaowen mei shu tan / Jian Ping bian
王朝闻美术谈 / 简平编
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 人民美術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Bu dao ding dian / Wang Zhaowen
不到顶点 / 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1983
 
 
Xin yi shu chuang zuo lun / Wang Zhaowen zhu
新艺术创作论 / 王朝闻著
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝聞, 1909-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1963
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店发行, 1963
 
 
Liao ran yu xin / Wang Zhaowen zhu
了然于心 / 王朝闻著
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Zhongguo wen yi lian he chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中国文藝聯合出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Lun Feng jie / Wang Zhaowen
论凤姐 / 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1980
天津市: 百花文艺出版社: 天津市新华书店发行, 1980
 
 
Wang Zhaowen wen yi lun ji
王朝聞文艺论集
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝聞, 1909-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979-
上海 : 上海文艺出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979-
 
 
Si zeng xiang shi / Wang Zhaowen
似曾相识 / 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Wang Zhaowen qu yi wen xuan
王朝闻曲藝文選
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Beijing : Zhongguo qu yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国曲艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zai zai tan suo / Wang Zhaowen
再再探索/ 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1901-
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京: 知识出版社: 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Xi wen le jian / Wang Zhaowen
喜聞乐見 / 王朝聞
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝聞, 1909-
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1963
北京 : 作家出版社, 1963
 
 
Shi ying yu zheng fu : lun wen yi xin shang / Wang Zhaowen zhu ; Jian Ping ji
适应与征服 : 论文艺欣赏 / 王朝闻著 ; 简平辑
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
南昌 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1983
 
 
Kai xin yao shi / Wang Zhaowen
开心钥匙 / 王朝闻
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1981
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1981
 
 
Xin yi shu chuang zuo lun / Wang Zhaowen zhu
新艺術創作論 / 王朝聞著
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝聞, 1909-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1963
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店发行, 1963
 
 
Lun Feng jie / Wang Zhaowen zhu
论凤姐 / 王朝闻著
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Wang Zhaowen ji / Jian Ping bian
王朝闻集 / 简平编
Uniform title: Works. Selections. 1998
by Wang, Zhaowen, 1909-
王朝闻, 1909-
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 1998
石家庄市 : 河北敎育出版社, 1998
 
 
Mei xue gai lun / Wang Zhaowen zhu bian
美学槪论 / 王朝闻主编
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1981
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1981
 
 
Huang Shan shi / [bian zhu Wang Zhaowen]
黄山石 / [编著王朝闻]
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海人民美術出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.