National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 6 of 6 Results for author:"Wang, Kangding"
Sort by:
 
 
by Wang, Kangding
[Singapore] : Dept. of Chinese Studies, National University of Singapore, 1996
 
 
Xinjiapo Hua wen ri bao she lun yan jiu : 1945-1959 / Wang Kangding
新加坡华文日报社论硏究 : 1945-1959 / 王慷鼎
by Wang, Kangding
王慷鼎
Singapore : Xinjiapo guo li da xue zhong wen xi Han xue yan jiu zhong xin, 1995
Singapore : 新加坡国立大学中文系汉学硏究中心, 1995
 
 
Yibao Yu cai zhong xue xiao you sheng xue jiu ye diao cha yan jiu : 1950-1961 / Wang Kangding zhu
怡保育才中学校友升学就业调查研究 : 1950-1961 / 王慷鼎著
by Wang, Kangding
王慷鼎
Singapore : Wang Kangding, 2010
Singapore : 王慷鼎, 2010
 
 
Bincheng Zhong Ling zhong xue xiao shi lun ji, 1917-1957 / [Wang Kangding, Ye Zhongling, Chen Wencha zhuan zhu ; Chen Rongzhao zhu bian]
槟城钟灵中学校史论集, 1917-1957 / [王慷鼎, 叶钟玲, 陈闻察撰著 ; 陈荣照主编]
by Wang, Kangding
王慷鼎
Xinjiapo : Zhong Ling zhong xue (Xinjiapo) xiao you hui, 2007
新加坡 : 钟灵中学(新加坡)校友会, 2007
 
 
Dong nan Ya Hua ren wen xue yu wen hua / Yang Songnian, Wang Kangding he bian
东南亚华人文学与文化 / 杨松年, 王慷鼎合编
Singapore : Xinjiapo Ya zhou yan jiu xue hui : Nanyang da xue bi ye sheng xie hui : Xinjiapo Zong xiang hui guan lian he zong hui, 1995
Singapore : 新加坡亚洲硏究学会 : 南洋大学毕业生协会 : 新加坡宗乡会馆联合总会, 1995
 
 
"Bincheng xin bao" zheng lun bian mu suo yin / Wang Kangding bian
《槟城新报》政论编目索引 / 王慷鼎编
[Singapore] : Xinjiapo guo li da xue Zhong wen xi Han xue yan jiu zhong xin, 1996-
[Singapore] : 新加坡国立大学中文系汉学硏究中心, 1996-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.