National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 49 Results for author:"Wang, Shizhen, 1634-1711"
Sort by:
 
 
Chi bei ou tan : [26 juan] / (Qing) Wang Shizhen zhuan
池北偶談 : [26卷] / (淸) 王士禎撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Wang Shizhen nian pu : fu Wang Shilu nian pu / Wang Shizhen zhuan ; Sun Yancheng dian jiao
王世禎年譜: 附王世禄年譜/ 王世禎撰 ; 孫言誠點校
Uniform title: Yuyangshanren zi zhuan nian pu
漁洋山人自撰年譜
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王世禎, 1634-1711
Beijing : Zhonghua shu ju, 1992
北京: 中華書局, 1992
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Dai Hongsen jiao dian
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 戴鴻森校點
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Xiang zu bi ji / Wang Shizhen zhuan
香祖筆記/ 王士禎撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海古籍出版社: 新華書店上海發行所發行, 1982
 
 
Yuyang jing hua lu : [10 juan] / Wang Shizhen zhuan ; Yang Jialuo zhu bian
漁洋精華錄 : [10卷] / 王士禎撰 ; 楊家駱主編
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Taibei : Shi jie shu ju, Minguo 49 [1960]
台北 : 世界書局, 民國49 [1960]
 
 
Wang Shizhen shi / xuan zhu zhe Hu Qufei
王士禎詩 / 選註者胡去非
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Wang Shizhen shi / Hu Qufei, Zhuang Shi xuan zhu
王士禎詩 / 胡去非, 莊適選註
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 28 [1939]
長沙 : 商務印書館, 民國28 [1939]
 
 
Wu dai shi hua / Wang Shizhen yuan bian ; Zheng Fangkun shan bu; Li Zhenhua dian jiao
五代詩話 / 王士禛原編 ; 鄭方坤删補 ; 李珍華點校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 書目文獻出版社 : 新華書店經銷, 1989
 
 
Yan bo ci / Wang Shizhen zhuan ; Li Shaoyong bian jiao
衍波词 / 王士禛撰 ; 李少雍编校
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店发行, 1986
 
 
Yuyangshanren jing hua lu / [Lin Ji bian]
漁洋山人精華錄 / [林佶編]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Shi you shi chuan lu Wang Ruanting [Shizhen] deng da wen
師友詩傳錄 王阮亭[士禎]等答問
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Taibei Guang wen shu ju Minguo 59 [1970]
台北 廣文書局 民國59 [1970]
 
 
Xiang zu bi ji / [Wang Shizhen zhuan]
香祖筆記 / [王士禎撰]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Wen ming shu ju, [19--?]
上海 : 文明書局, [19--?]
 
 
Ju yi lu : [34 juan] / (Qing) Wang Shizhen zhuan
居易錄 : [34卷] / (淸) 王士禎撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xiang zu bi ji : [12 juan] / [Wang Shizhen zhuan]
香祖筆記 : [12卷] / [王士禎撰]
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, 19--
[Taipei] : 臺灣商務印書館, 19--
 
 
Wang Shizhen shi / Hu Qufei, Zhuang Shi xuan zhu
王士禎詩 / 胡去非, 莊適選註
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 19--
上海 : 商務印書館, 19--
 
 
Chi bei ou tan : 26 juan / Wang Shizhen zhuan
池北偶談 : 26卷 / 王士禎撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Zhen dong xue she, Qing Xuantong 2 [1910]
上海 : 震東學社, 清宣統2[1910]
 
 
Dai jing tang shi hua / Wang Shizhen zhu ; Zhang Zongnan zuan ji ; Dai Hongsen jiao dian
带經堂詩話 / 王士禛著 ; 張宗柟簒集 ; 戴鴻森校點
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1963
北京 : 人民文學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1963
BookBook [text, volume]
 
 
Jing hua lu : [10 juan] / (Qing) Wang Shizhen zhuan
精華錄 : [10卷] / (淸) 王士禛撰
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禛, 1634-1711
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Ju yi lu tan : [3 juan] : fu Ju yi xu tan / Wang Shizhen zhu
居易錄談 : [3卷] : 附居易續談 / 王士禎著
by Wang, Shizhen, 1634-1711
王士禎, 1634-1711
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.