National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 10 of 10 Results for author:"Wang, Weimin"
Sort by:
 
 
San ge cun de si shi nian : xiang tu Zhongguo she hui bian qian diao cha / Wang Weimin
三个村的四十年 : 乡土中国社会变迁调查 / 王卫民
by Wang, Weimin
王卫民
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2019
北京 : 中国文史出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gu dai li su / Wang Weimin zhu
中國古代禮俗 / 王煒民著
by Wang, Weimin
王煒民
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, 1994
臺北市 : 臺灣商務印書館, 1994
 
 
Gu jin xi qu lun / Wang Weimin zhu
古今戲曲論 / 王衛民著
by Wang, Weimin, 1936-
王衛民, 1936-
Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2008
台北市 : 國家出版社, 2008
 
 
Wu Mei ping zhuan / Wang Weimin zhu
吴梅评传 / 王卫民著
by Wang, Weimin, 1936-
王卫民, 1936-
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1995
北京 : 社会科学文献出版社 : 新华书店经销, 1995
 
 
Wu Mei he ta de shi jie / Wang Weimin bian
吴梅和他的世界 / 王卫民编
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2002
石家庄市 : 河北敎育出版社, 2002
 
 
Bai nian Zhong Ying guan xi / Wang Weimin zhu bian
百年中英关系 / 王为民主编
Beijing Shi : Shi jie zhi shi chu ban she, 2006
北京市 : 世界知識出版社, 2006
 
 
Zhongguo zao qi hua ju xuan / Wang Weimin bian
中国早期话剧选 / 王卫民编
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Wu Mei xi qu lun wen ji / Wang Weimin bian
吴梅戏曲论文集 / 王卫民编
by Wu, Mei, 1883-1939
吴梅, 1883-1939
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Zhongguo zhou bian an quan huan jing yu an quan zhan lüe / zhu bian Zhu Tingchang ; fu zhu bian Song Dexing, Wang Weimin
中国周边安全环境与安全战略 / 主编朱听昌 ; 副主编宋德星, 汪伟民
Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 2002
北京市 : 时事出版社, 2002
 
 
"Hong lou meng" Liu Lüfen pi yu ji lu / Wang Weimin ji
《红楼梦》刘履芬批语辑录 / 王卫民辑
by Liu, Lüfen, 1827-1879
刘履芬, 1827-1879
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Shu mu wen xian chu ban she fa xing ke fa xing, 1987
北京 : 书目文献出版社 : 书目文献出版社发行科发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.