National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 50 Results for author:"Wang, Xianqian, 1842-1918"
Sort by:
 
 
Xunzi ji jie / (Qing) Wang Xianqian zhu shi
荀子集解 / (淸) 王先謙注釋
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1929
上海 : 商務印書館, 1929
 
 
Zhuangzi ji jie / Wang Xianqian zhu
莊子集解 / 王先謙註
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Beijing : Zhonghua shu ju, 1954
北京 : 中華書局, 1954
 
 
Wu zhou di li zhi lüe : san xi liu juan, shou 1 juan / Wang Xianqian zhuan
五洲地理志略 : 三十六卷, 首一卷 / 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Dong hua xu lu : Tongzhi chao / [Wang Xianqian jing bian ; Zhang Shigong gong jiao]
東華續錄 : 同治朝 / [王先謙敬編 ; 張式恭恭校]
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[China : s.n., between 1850 and 1899?]
 
 
Xu shou tang wen ji : [16 juan] / Wang Xianqian zhu
虛受堂文集 : [16卷] / 王先謙著
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Shi san jia yi ji shu / Wang Xianqian zhuan, Wu Ge dian jiao
詩三家義集疏 / 王先謙撰,吴格點校
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1987
 
 
Hou Han shu ji jie / Wang Xianqian zhuan
後漢書集解/ 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1984
 
 
Xu shou tang shu zha : [2 juan] / Wang Xianqian zhu
虛受堂書扎 : [2卷] / 王先謙著
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Qing Wang Kuiyuan xian sheng Xianqian zi ding nian pu / Wang Xianqian zhuan
清王葵園先生先謙自定年譜 / 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Taibei : Taiwan shang wu ying shu guan, Minguo 67 [1978]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國67 [1978]
 
 
Zhuangzi ji jie / Wang Xianqian bian zhu
莊子集解 / 王先謙编著
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Zhengdu : Zhengdu gu ji shu dian ying yin : Siquan sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
成都: 成都古籍书店影印: 四川省新华书店发行, 1988
 
 
Shi ming shu zheng bu : fu xu Shi ming, Shi ming bu yi, shu zheng bu fu / (Qing) Wang Xianqian shu zheng
釋名疏證補 : 附續釋名, 釋名補遺, 疏證補附 / (清)王先謙疏證
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Pi ping jian zhu Xu gu wen ci lei zuan / [Wang Xianqian zuan ; bian ji zhe Xu Siyi ... [et al.]]
批評箋註續古文辭類纂 / [王先謙纂 ; 編輯者徐斯異 ... [et al.]]
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Shanghai : Guang yi shu ju, Minguo 17 [1928]
上海 : 廣益書局, 民國17 [1928]
 
 
Xu shou tang shi cun : [17 juan] / Wang Xianqian zhu
虛受堂詩存 : [17卷] / 王先謙著
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Riben yuan liu kao : 22 juan / Wang Xianqian zhuan
日本源流考 : 二十二卷 / 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Kuiyuan zi ding nian pu / Wang Xianqian zhuan
葵園自定年譜/ 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市: 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Hou Han shu ji jie : 110 juan / Wang Xianqian
後漢書集解 : 110卷 / 王先謙
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
上海 : 商務印書館, 民國29 [1940]
 
 
Shi ming shu zheng bu / Wang Xianqian zhuan ji
釋名疏證補 / 王先謙撰集
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海古籍出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1984
 
 
Zhuangzi ji jie / Wang Xianqian zhuan. Zhuangzi ji jie nei pian bu zheng / Liu Wu zhuan
莊子集解 / 王先謙撰.莊子集解内篇補正 / 劉武撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
Beijing : Zhonghua shu ju, 1987
北京 : 中華書局, 1987
 
 
Shi ming shu zheng bu : 8 juan ; Xu Shi ming 1 juan ; Shi ming bu yi 1 juan ; Shu zheng bu fu 1 juan / Liu Xi yuan zhuan ; Bi Yuan shu zheng ; Wang Xianqian bu
釋名疏證補 : 8卷 ; 續釋名1卷 ; 釋名補疑1卷 ; 疏證補附1卷 / 劉熙原撰 ; 畢沅疏證 ; 王先謙補
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[China : s.n.], Guangxu bing shen [1896]
[China : s.n.], 光緖丙申 [1896]
 
 
Hou Han shu pang zheng : bu fen juan / Wang Xianqian zhuan
後漢書旁證 : 不分卷 / 王先謙撰
by Wang, Xianqian, 1842-1918
王先謙, 1842-1918
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.