National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 55 Results for author:"Wang, Xin"
Sort by:
 
 
Di li Zhongguo / [zuo zhe Wang Xin, Wang Hongwen]
地理中國/ [作者王鑫,王洪文]
by Wang, Xin
Taibei Shi : Jin xiu chu ban she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 錦繡出版社, 民國71 [1982]
 
 
Taiwan de te shu di jing. Bei Taiwan / Wang Xin zhu
台灣的特殊地景. 北台灣 / 王鑫著
by Wang, Xin
王鑫
Taibei Xian Xindian Shi : Yuan zu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 93 [2004]
台北縣新店市 : 遠足文化事業有限公司, 民國93 [2004]
 
 
by Wang, Xin
Jinan : Shangdong ren min chu ban she : Shangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
Taiwan de te shu di jing. Nan Taiwan / Wang Xin zhu
台灣的特殊地景. 南台灣 / 王鑫著
by Wang, Xin
王鑫
Taibei Xian Xindian Shi : Yuan zu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 93 [2004]
台北縣新店市 : 遠足文化事業有限公司, 民國93 [2004]
 
 
Xin dong ba [electronic resource] : tan mi nei xin xiao shi jie / Wang Xin, Ye Yan
心动吧 [electronic resource] : 探秘内心小世界 / 王昕, 叶艳
by Wang, Xin
王昕
Beiing : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2010
北京 : 中国致公出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tuhuoluo shi yan jiu / Wang Xin zhu
吐火罗史研究 / 王欣著
by Wang, Xin
王欣
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2002
北京 : 中国社会科学出版社, 2002
 
 
Xin tiao ba [electronic resource] : da kai qing gan de he zi / Wang Xin, Yu Fangyun
心跳吧 [electronic resource] : 打开情感的盒子 / 王昕, 吁芳云
by Wang, Xin
王昕
Beijing : Zhongguo zhi gong chu ban she, 2010
北京 : 中国致公出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Taiwan de di xing jing guan / zhu zuo Wang Xin ; [bian ji Lin Shuyu, Chen Yueyun]
台灣的地形景觀 / 著作王鑫 ; [編輯林淑瑜, 陳月雲]
by Wang, Xin
王鑫
Taibei shi : Du jia chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北市 : 渡假出版社, 民國69 [1980]
 
 
Qing yan lu : ba juan / Wang Xin zhuan
靑煙錄 : 八卷 / 王訢輯
by Wang, Xin
王訢
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xin sheng dai nong min gong shi min hua zhi lu [electronic resource] / Wang Xin, Yang Chengbo, Wang Yuanyuan zhu
新生代农民工市民化之路 [electronic resource] / 王新, 杨成波, 王媛媛著
by Wang, Xin
王新
Shenyang : Liaoning da xue chu ban she, 2011
沈阳 : 辽宁大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nanjing guo min zheng fu jun zheng yao yuan lu / Wang Xin, Liu Hong
南京国民政府军政要员录/ 汪新, 刘红
by Wang, Xin
汪新
Beijing : Chun qiu chu ban she : Hisn hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 春秋出版社: 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Taiwan te shu di li jing guan / bian zhu zhe Wang Xin
台灣特殊地理景觀 / 編著者王鑫
by Wang, Xin
王鑫
Taibei shi : Jiao tong bu guan guang ju, Minguo 86 [1997]
台北市 : 交通部觀光局, 民國86 [1997]
 
 
Taiwan te shu di li jing guan / Wang Xin zhu
台灣特殊地理景觀 / 王鑫著
by Wang, Xin
王鑫
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, Minguo 76 [1987]
台北市 : 行政院文化建設委員會, 民國76 [1987]
 
 
Deng Xiaoping fa zhan guan yu dang dai Zhongguo shi jian / Wang Xin zhu
邓小平发展观与当代中囯实践 / 王鑫著
by Wang, Xin, 1967-
王鑫, 1967-
Beijing : Ren min chu ban she, 2002
北京 : 人民出版社, 2002
 
 
Wang Xin shui cai hua xuan ji
王信水彩画选集
by Wang, Xin, 1925-
王信, 1925-
Shenyang Shi : Liaoning mei shu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
沈阳市 : 辽宁美術出版社 : 辽宁省新華書店发行, 1982
 
 
Meiguo shi ru he jian shi Zhongguo de : quan qiu wang luo jian kong xing dong jie mi / Hu lian wang xin wen yan jiu zhong xin bian zhu
美國是如何監視中國的 : 全球網絡監控行動揭秘 / 互聯網新聞研究中心編著
by Hu lian wang xin wen yan jiu zhong xin (China)
互聯網新聞研究中心(China)
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2014 , ©2014
香港 : 中華書局, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Lei Feng ji shi / Wang Xin bian
雷锋纪事 / 汪辛编
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1998
北京 : 解放军出版社, 1998
 
 
SSu shu fan shen lu : [8 juan, shou 1 juan / Erqu [i.e. Li Yong] zhuan ; (Qing) Wang Xinjing lu]
四書反身錄 : [8卷, 首1卷 / 二曲[i.e. 李顒]撰 ; (清)王心敬錄]
by Li, Yong, 1627-1705
李顒, 1627-1705
[S.l. : s.n., 1960?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.