National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 28 Results for author:"Wang, Xuewen"
Sort by:
 
 
Zheng zhi jing ji xue xu lun / Wang Xuewen zhu
政治经济学绪论 / 王学文著
by Wang, Xuewen
王学文
[Peking] : Qiu shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 求实出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Mao gong fan ru zun fa yun dong xi lun / Wang Xuewen zhu
毛共反儒尊法運動析論 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo : Zong jing xiao Dong xing wen hua chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 中華民國國際關係研究所 : 總經銷 東興文化出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong gong wen hua da ge ming yu hong wei bing / Wang Xuewen zhu
中共文化大革命與紅衛兵 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taibei] : Zhonghua Minguo guo ji guan xi yan jiu suo : Guo li zheng zhi da xue yan jiu suo, [1969]
[台北] : 中華民國國際關係研究所 : 國立政治大學研究所, [1969]
 
 
Zhong gong jiao yu zhi li lun yu shi ji / Wang Xuewen zhu
中共教育之理論與實際 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 68 [1979]
臺北市 : 正中書局, 民國 68 [1979]
 
 
Zhong gong jiao yu ping xi / Wang Xuewen zhu
中共教育評析 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taipei] : Jiao yu bu jiao yu yan jiu wei yuan hui, Minguo [1987]
[Taipei] : 教育部教育研究委員會, 民國76 [1987]
 
 
Dang qian Zhong gong jiao yu gai ge zhi yan jiu / Wang Xuewen zhu
當前中共敎育改革之研究 / 汪文著
by Wang, Xuewen
汪文
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 71 [1982]
臺北市 : 臺灣商務印書, 民國71 [1982]
 
 
Lun Zhong gong di wen zi gai ge / Wang Xuewen zhu
論中共的文字改革 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
臺北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
 
 
by Wang, Xuewen
Greenbelt, Md. : National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center, [2000]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhong gong wen zi gai ge yu Han zi qian tu / Wang Xuewen zhu
中共文字改革與漢字前途 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
[Taibei : Guo ji guan xi yan jiu suo, 1970]
[臺北 : 國際關係研究所, 1970]
 
 
Zhong gong wen hua jiao yu gai lun / Wang Xuewen bian zhu
中共文化敎育概論 / 汪學文編著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 71 [1982]
臺北 : 正中書局, 民國71 [1982]
 
 
Da lu qing nian xin tai zhi yan jiu / Wang Xuewen zhu
大陸青年心態之硏究/ 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei shi : You shi wen hua shi ye gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市: 幼獅文化事業公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhong gong wen hua da ge ming shi lun / [Zhu zhe Wang Xuewen]
中共文化大革命史論 / [著者汪學文]
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 國立政治大學國際關係硏究中心, 民國78 [1989]
 
 
Wang Xuewen jing ji xue wen xuan, yi jiu er wu--yi jiu si jiu nian
王学文经济学文选, 一九二五--一九四九年
by Wang, Xuewen
王学文
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Lun Zhong gong di jiao yu gai ge / Wang Xuewen zhu
論中共的教育改革 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
台北 : 黎明文化事業公司, 民國67 [1978]
 
 
Gong fei wen jiao wen ti lun ji / Wang Xuewen zhu
共匪文敎問題論集 / 汪學文著
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Zhonghua min guo guo ji guan xi yan jiu suo, Minguo 62 [1973]
臺北 : 中華民國國際關係硏究所, 民國62 [1973]
 
 
Wang Xuewen "Zi ben lun" yan jiu wen ji
王学文《资本论》研究文集
by Wang, Xuewen
王学文
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
by Wang, Xuewen
Greenbelt, Md. : National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center, [2000]
BookBook, OnlineOnline
 
 
by Wang, Xuewen
Greenbelt, Md. : National Aeronautics and Space Administration, Goddard Space Flight Center, [2000]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhong gong jian hua Han zi zhi yan jiu / zhu zhe Wang Xuewen
中共簡化漢字之研究 / 著者汪學文
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei : Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin : Zong jing xiao Dong xing wen hua chu ban she, Minguo 66 [1977]
台北 : 國立政治大學國際關係研究中心 : 總經銷東興文化出版社, 民國66 [1977]
 
 
Lun zhong gong de wen zi gai ge / Wang Xuewen zhuan
論中共的文字改革 / 汪學文撰
by Wang, Xuewen
汪學文
Taibei Shi : Li ming wen hua, 1978
臺北市 : 黎明文化, 1978
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.