National Library of Australia

Showing 1 - 5 of 5 Results for author:"Wang, Yi, 1323-1374"
Sort by:
 
 
Da shi ji xu bian : [77 juan] / (Ming) Wang Yi zhuan
大事記續編 : [77卷] / (明) 王禕撰
by Wang, Yi, 1323-1374
王禕, 1323-1374
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Qing yan cong lu / Wang Yi zhuan. Jiu jing wu zi / Gu Yanwu zhu
青巖叢錄 / 王禕撰. 九經誤字 /顧炎武著
by Wang, Yi, 1323-1374
王禕, 1323-1374
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Zhi ci / Wang Yi zhuan
巵辭 / 王禕撰
by Wang, Yi, 1323-1374
王禕, 1323-1374
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Yuan shi : [210 juan / Song Lian, Wang Yi ... [et al.] zhuan]
元史 : [210卷 / 宋濂, 王禕 ... [et al.]撰]
by Song, Lian, 1310-1381
宋濂, 1310-1381
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1987
上海 : 上海古籍出版社, 1987
 
 
Hu Zhongzi ji : [10 juan] / (Ming) Hu Han zhuan
胡仲子集 : [10卷] / (明) 胡翰撰
by Hu, Han, 1307-1381
胡翰, 1307-1381
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.