National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Wang, Yiqi"
Sort by:
 
 
Ling lei shi kong tu shu guan : jia she xing si kao de nan ti ji qi jie jue fang an / Wang Yiqi zhu
另類時空圖書館 : 假設性思考的難題及其解決方案 / 王一奇著
by Wang, Yiqi
王一奇
Taibei Shi : Guo li tai wan da xue chu ban zhong xin, 2019
臺北市 : 國立臺灣大學出版中心出版, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Dong wu tong hua / Wang Yiqi, Huang Liansheng ; feng mian, cha tu Zhan tong
动物童话 / 王一奇, 黄连生 ; 封面、插图詹同
by Wang, Yiqi
王一奇
Beijing : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中國少年兒童出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo shi pin chuan shuo / Wang Yiqi bian
中国食品传说 / 王一奇編
Beijing : Guang ming ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 光明日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
San guo ren wu bie zhuan / Wang Yiqi ... [et al.] bian
三国人物別传 / 王一奇 ... [et al.]编
Beijing : Bao wen tang shu dian : Xin hua zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1990
北京 : 宝文堂书店 : 新华总店北京发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo wen ren chuan shuo gu shi / Wang Yiqi bian
中国文人传说故事 / 王一奇编
Beijing : Zhongguo min jian wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中国民间文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
"Jin Ping Mei" de chuan shuo / Wang Yiqi, Ye Guitong bian ; [Zhong Jingwen zhu bian ; Xu Yu fu zhu bian]
《金瓶梅》的传说/ 王一奇, 叶桂桐编 ; [钟敬文主编 ; 许钰副主编]
Hainan : Nanhai chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, <1990- >
海南: 南海出版公司 : 新华书店北京发行所经销, <1990- >
 
 
Yong gan de A Dao / zhu bian Gao Lu ; fu zhu bian Wang Yiqi, Wu Chao
勇敢的阿刀 / 主编高鲁 ; 副主编王一奇, 吴超
Tianjin shi Xin lei chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1985
天津市: 新蕾出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1985
 
 
Ye zi gu niang / zhu bian Gao Lu ; fu zhu bian Wang Yiqi, Wu Chao
椰子姑娘 / 主编高鲁 ; 副主编王一奇, 吴超
[Tientsin] : Xin lei chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing, 1984
[Tientsin] : 新蕾出版社 : 新华书店天津发行所发行, 1984
 
 
Li you zhuan xiang : gui fan xing zhi zhe xue yan jiu = Turning to reasons : philosophical essays on normativity / Xie Shimin zhu bian ; zuo zhe Wu Ruiyuan, He Zhiqing, Wang...
理由轉向 : 規範性之哲學研究 = Turning to reasons : philosophical essays on normativity / 謝世民主編 ; 作者吳瑞媛, 何志青, 王一奇, 謝世民, 戴華, 張忠宏, 許漢, 莊世同, 王鵬翔, 候維之
by Wu, Ruiyuan
吳瑞媛
Taibei Shi : Taiwan da xue chu ban zhong xin, 2015
臺北市 : 臺灣大學出版中心, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.