National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 38 Results for author:"Wang, Yun"
Sort by:
 
 
Mao shi chong yan / Wang Guanshan zhu. Mao shi shuang sheng die yun / Wang Yun
毛詩重言 / 王貫山著. 毛詩雙聲疊韻 / 王筠
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Shuangliu : Huang shi ji zhong tang, gui you [1933]
雙流 : 黃氏濟忠堂, 癸酉 [1933]
 
 
Shuo wen jie zi ju du : 30 juan ; fu Bu zheng : 30 juan / Wang Yun zhuan
說文解字句讀 : 30卷 ;附補正 : 30卷 / 王筠撰
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
[China : s.n.], Tongzhi 4 [1865]
[China : s.n.], 同治4 [1865]
 
 
Xin bian zeng guang xian wen : chu shi jin yan da guan / Wang Yun, Chu Xin bian [zhuan]
新编增广贤文 : 处世锦言大观 / 汪云, 初新编[撰]
by Wang, Yun
汪云
Dalian : Dalian chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
大连 : 大连出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Si qian, xiang hou : Liao Yiyuan ji qi shi dai / Wang Yun bian zhu
思前・想後 : 廖一原及其時代 / 汪雲編著
by Wang, Yun
汪雲
Xianggang : Hui zhi chu ban you xian gong si, 2014 , ©2014
香港 : 匯智出版有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Wang, Yun
Batavia, IL : Fermi National Accelerator Laboratory ; [Washington, DC : National Aeronautics and Space Administration ; Springfield, Va. : National Technical Information Service, distributor, 1994]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Wang Hanzao ren wu shan shui ce / Guichi Liu shi cang
王漢藻人物山水册 / 貴池劉氏藏
by Wang, Yun
王雲
Shanghai : Yi yuan zhen shang she, [between 1915 and1948]
上海 : 藝苑眞賞社, [between 1915 and 1948]
BookBook [text, volume]
 
 
Qiujian xian sheng da quan wen ji
秋澗先生大全文集
by Wang, Yun, 1227-1304
王惲, 1227-1304
Shanghai : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Shuo wen shi li / Wang Yun zhuan
說文釋例 / 王筠撰
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Taibei Shi : Shi jie shu ju, Minguo 50 [1961]
臺北市 : 世界書局, 民國50 [1961]
 
 
Yanshan cong gao / [Wang Yun zhuan] ; yuan jian ti gong zhe Guo li zhong yang tu shu guan ; zhu bian zhe Qu Wanli, Liu Zhaoyou
硯山叢稿 / [汪鋆撰] ; 原件提供者國立中央圖書館 ; 主編者屈萬里, 劉兆祐
by Wang, Yun, 1816-1879
汪鋆, 1816-1879
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國65 [1976]
 
 
Shuo wen shi li / Wang Yun zhuan
說文釋例 / 王筠撰
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Xianggang : Xue lin shu dian, 1966
香港 : 學林書店, 1966
 
 
Shuo wen shi li / (Qing) Wang Yun zhu
說文釋例 / (清)王筠著
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1937
上海 : 商務印書館, 1937
 
 
Qiujian ji : [100 juan] / (Yuan) Wang Yun zhuan
秋澗集 : [100卷] / (元) 王惲撰
by Wang, Yun, 1277-1304
王惲, 1277-1304
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Qiujian xian sheng da quan wen ji [microform]
秋澗先生大全文集 [microform]
by Wang, Yun, 1227-1304
王惲, 1227-1304
[China : s.n., 1322]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Qin ding Yuan Wang Yun cheng hua shi lüe bu tu
欽定元王惲承華事略補圖
by Wang, Yun, 1228?-1304
王惲, 1228?-1304
[Hong Kong : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1985]
[Hong Kong : 商務印書館香港分館, 1985]
 
 
Shuo wen jie zi ju du / (Qing) Wang Yun zhu
說文解字句讀 / (清)王筠著
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1936
上海 : 商務印書館, 1936
 
 
Shuo wen yun pu jiao : wu juan / Wang Yun zhuan
說文韻譜校 : 五卷 / 王筠撰
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Wen zi meng qiu / Wang Yun zhu
文字蒙求 / 王筠著
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Taibei : Hong dao wen hua shi ye gong si,, Minguo 66 [1977]
台北市 : 弘道文化事業公司, 民國66 [1977]
 
 
Di zi zhi zheng yin / Wang Yun zhuan
弟子職正音 / 王筠撰
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠, 1784-1854
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Qiujian xian sheng da quan ji : 100 juan, fu lu 1 juan / Wang Yun zhuan
秋澗先生大全集 : 一百卷, 附錄一卷 / 王惲撰
by Wang, Yun, 1227-1304
王惲, 1227-1304
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Shi ji jiao : [2 juan] / Wang Yun
史記校 : [2卷] / 王筠
by Wang, Yun, 1784-1854
王筠 / 1784-1854
[Beijing] : Guo li Beiping gu gong bo wu yuan tu shu guan, Minguo 24 [1935]
[北京] : 國立北平故宮博物院圖書館 , 民國24 [1935]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.