National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 36 Results for author:"Wang, Zheng"
Sort by:
 
 
Zhong wen dang an guan li xue / bian zhu zhe Wang Zheng
中文檔案管理學 / 編著者王征
by Wang, Zheng
王征
Taizhong : Wen zong chu ban she, Minguo 63 [1974]
台中 : 文宗出版社, 民國63 [1974]
 
 
Zhongguo gu dai hui hua yi shu / Wang Cheng bian zhu
中國古代繪畫藝術 / 王澄編著
by Wang, Zheng
王澄
Xianggang : Xin cheng shu dian, 1956
香港 : 信成書店, 1956
 
 
Tu shu guan xue lun zhu zi liao zong mu : Qing Guangxu 15 nian Minguo 57 nian / Wang Zheng, Du Ruiqing he bian
圖書館學論著資料總目 : 清光緖 15年-民國57年 / 王征,杜瑞青合編
by Wang, Zheng
王征
Taizhong shi : Wen zong chu ban she fa xing, Minguo 58 [1969]
臺中市 : 文宗出版社, : 民國58 [1969]
 
 
Gu jin jian zhu / Wang Zheng bian hui
古今建筑/ 王铮编绘
by Wang, Zheng
Xi'an : Shanxi ren min mei shu chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
西安: 陕西人民美術出版社: 陕西省新華書店发行, 1981
 
 
Fo men qi seng / Wang Zheng zhu
佛門奇僧 / 王征著
by Wang, Zheng
王征
Shenyang : Liaoning jiao yu chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1990
沈阳 : 辽宁敎育出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1990
 
 
 
 
Jian li dang an guan li tong yi zhi du zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Wang Zheng ; can yu yan jiu ren Li Wencan, Du Ruiqing, Zhang Zhiyang ; Xing zheng yuan yan jiu fa zhan...
建立檔案管理統一制度之研究 / 研究主持人王征 ; 參與研究人李文燦, 杜瑞靑, 張穉陽 ; 行政院研究發展考核委員會印
by Wang, Zheng
王征
Taibei shi : Xing zheng yuan yan jiu fa zhan kao ruo wei yuan hui, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 行政院研究發展考核委員會, 民國70 [1981]
 
 
Riben kou yu wen fa xin xi shi
日本口語文法新析釋
by Wang, Zheng
王征
Taizhong : Wen zong chu ban she, Minguo 65 [1976]
台中 : 文宗出版社, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Wang Zheng yi zhu / Wang Zheng zhu ; Li Zhiqin ji
王徵遗著 / 王徵著 ; 李之勤辑
by Wang, Zheng, 1571-1644
王徵, 1571-1644
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
西安 : 陕西人民出版社 : 新華書店经销, 1987
 
 
Li shi de leng jiao : wan jin Zhongguo zhuo xing qi yu kao lu / Wang Zheng bian zhu
历史的棱角 : 晚近中国卓行奇语考录 / 王政编著
by Wang, Zheng, 1970-
王政, 1970-
Beijing Shi : Zhongguo chang an chu ban she, 2007
北京市 : 中国长安出版社, 2007
 
 
Qi ye guan li xian dai hua gai lun / Wang Zheng bian zhu
企业管理现代化概论 / 王征编著
by Wang, Zheng, 1929-
王征, 1929-
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1986
 
 
 
Long bi shan fang wen ji : [5 juan] / Wang Zheng zhu
龍壁山房文集 : [5卷] / 王拯著
by Wang, Zheng, 1815-1876
王拯, 1815-1876
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國59 i.e. 1970]
 
 
Ju zuo jia de chen si / Wang Zheng zhu
剧作家的沉思 / 王正著
by Wang, Zheng, 1930-
王正. 1930-
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Wang Zheng Qiuci bi hua lin ben = Collection of Kuche frescos painted by Wang Zheng / Wang Zheng zhu
王征龟兹壁画临本 = Collection of Kuche frescos painted by Wang Zheng / 王征著
by Wang, Zheng, 1971-
王征, 1971-
Beijing : Wen wu chu ban she, 2005
北京 : 文物出版社, 2005
 
 
Xing bie yu shi jue : bai nian Zhongguo ying xiang yan jiu / Wang Zheng, Lü Xinyu bian zhu
性别与视觉 : 百年中国影像研究 / 王政, 吕新雨编著
by Wang, Zheng, 1952-
王政, 1952-
Shanghai Shi : Fu dan da xue chu ban she, 2016
上海市 : 复旦大学出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ying Han yin hang yong yu ci dian [electronic resource] = An English-Chinese dictionary of banking practice / Wang Zheng
英汉银行用语词典 [electronic resource] = An English-Chinese dictionary of banking practice / 王铮编
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she, 2009
北京 : 化学工业出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Tai ping jun zai Guizhou : zi liao / Wang Zheng [bian]
太平军在贵州: 资料/ 王政[编]
[Hong Kong? : s.n., between 1982 and 1987]
 
 
Qi qi tu shuo : [3 juan] / (Ming) Xi yang Deng Yuhan zhuan ; Wang Zheng yi
奇器圖說 : [3卷] / (明) 西洋鄧玉涵撰 ; 王徵譯
by Terentius, Joannes, 1576-1630
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.