National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"Wīrasak Čhansongsǣng"
Sort by:
 
 
Hai khw̄amrak nam thāng / Wīrasak Čhansongsǣng
ให้ความรักนำทาง / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
 
 
Dūai rǣng hǣng rak / Wirasak Čhansongsǣng
ด้วยแรงแห่งรัก / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wirasak Čhansongsǣng
วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Nonthaburī : Phǣnngān sāngsœ̄m sukkhaphāp khon phikān nai sangkhom Thai, 2550 [2007]
นนทบุรี : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2550
 
 
Tēn ram nai khwāmmư̄t : lāklāi nātthakam čhīwit kho̧ng phū phikān thāng sāitā / Wir̄asak Čhansō̧ngsǣng
เต้นรำในความมืด : หลากหลายนาฏกรรมชีวิตของผู้พิการทางสายตา / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wir̄asak Čhansō̧ngsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
[Krung Thēp] : Phǣnngān sāngsœ̄m sukkhaphāp khon phikān nai sangkhom Thai, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2549
 
 
Lang mān ton mai / Wīrasak Čhansongsǣng
หลังม่านต้นไม้ / วีระศักดิ์ จันท์ส่งแสง
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันท์ส่งแสง
Chīang Mai : Sān čhai Khon rak pā, 2548 [2005]
เชียงใหม่ : สานใจคนรักป่า, 2548
 
 
Chit Phumisak : khon yang khong yun den doi thathai phūkhīan Wir̄asak Čhansō̧ngsǣng
จิตร ภูมิศักดิ์ : คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย / ผู้เขียน วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wir̄asak Čhansō̧ngsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Krung Thēp : Sārakhadī, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549
 
 
Nak rak phrai / Wīrasak Čhansongsǣng ; bannāthikān, Sangkhom Čhirachūsakun
นักรักษ์ไพร : สองผู้ยิ่งใหญ่ในโลกสิ่งแวดล้อมไทย / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ; บรรณาธิการ, สังคม จิรชูสกุล
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Krung Thēp : Yipsī Krup 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2555
 
 
Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt (Chum) : čhaomư̄ang Phratabō̜ng khon sutthāi tai pokkhrō̜ng Sayām / Wīrasak Čhansongsǣng
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) : เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยาม / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Krung Thēp : Yipsī Samnakphim, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ยิปชี สำนักพิมพ์, 2557
BookBook [text, volume]
 
 
ʻĪsān bān hao / Wīrasak Čhansongsǣng
อีสานบ้านเฮา / วีรศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Sati sū samai : Phra Phaisān Wisālō / Wīrasak Čhansongsǣng
สติสู่สมัย : พระไพศาล วิสาโล / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Nonthaburī : Samnakphim Sārakhadī, 2560 [2017]
นนทบุรี : สำนักพิมพ์สารคดี, ๒๕๖๐
BookBook [text, volume]
 
 
Phǣndin nī thī ʻīk fāk khao / Wīrasak Čhansongsǣng
แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Krung Thēp : Samnakphim Sārakhadī, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิม์สารคดี, ๒๕๕๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rim fang...chān charā / Pakāsit Mǣnthaisong, khīan ; Wīrasak Čhanso̜ngsǣng, bannāthikān læ khamniyom
ริมฝั่ง...ชานชรา / ปกาศิต แมนไทยสงค์, เขียน ; วีระศักดิ์ จันทร์ส่องแสง, บรรณาธิการและคำนิยม
by Pakāsit Mǣnthaisong
ปกาศิต แมนไทยสงค์
Krung Thēp : Samnakphim Nānmī Buk Phublikhēchan, 2557 [2014] , ©2014
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๗
BookBook [text, volume]
 
 
Klot Mēkyai, Wančhan thī 29 Phrưtsaphākhom 2493, Čhan thī 5 Kanyāyon 2559 : thīralưk ngān chāpanakit sop, Wat Makutkasattrīyārām, Krung Thēp Mahā...
กลด เมฆใหญ่, จันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๙๓ จันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ : ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mēkyāi, 2559 [2016] , Krung Thēp : Samnakphim Sārakhadī, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเมฆใหญ่, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สารคดี, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜.Sō̜.Nō̜.Phō̜. Sukhum Bunyarattawēt Mō̜.Wō̜.Mō̜., Po̜.Chō̜. na...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รศ.นพ.สุขุม บุณยะรัตเวช ม.ว.ม.,ป.ช. ณ ฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Bunyarattawēt, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบุณยะรัตเวช, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.