National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 68 Results for author:"Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962"
Sort by:
 
 
Krung tǣk / Phon Trī Luang Wičhitwāthakān
กรุงเตก / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Sœ̄mwitbannākhān, 2514 [1971]
กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๑๔
BookBook [text, volume]
 
 
Sanē nāng / Lūang Wičhitwāthakān
เสน่ห์นาง / หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Samnakphim Phlœ̄nčhit, [1949?]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เพลินจิตต์, [1949?]
BookBook [text, volume]
 
 
Ngān khonkhwā rư̄ang chonchāt Thai / Lūang Wičhitwāthakān
งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย / หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ, (กำเลี้ยง) หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Sāngsan Buk, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : สร้างสรรคฺ์บุ๊ค, 2549
 
 
Khwamfan / Phontri Luang Wichitwathakan
ความฝัน / พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (Kimlīang), หลวง, 1898-1962
Kothomo. : Nittayasan Khlangsamong, 2532 [1989]
กทม. : นิตยสารคลังสมอง, 2532 [1989]
 
 
Pramūan rư̄ang kānmư̄ang tāngprathēt / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
ประมวลเรื่องการเมืองต่างประเทศ / ของหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Phra Nakhō̜n : Somdet Phranāngčhao ʻInthrasakdisačhī, 2478 [1935] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Phrưtsaphākhom 2478 [May 1935]
พระนคร : สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี, ๒๔๗๘ , พระนคร : กรมศิลปากร, พฤษภาคม ๒๔๗๘
BookBook [text, volume]
 
 
Suphasit tang tang-- , tai laeo pai nai, khwamkhopkhan, kantaengngan, laksana khong khon, ratthaburut khonsamkhan nai patchuban, manutsapatiwat / khong Luang Wichitwathakan
สุภาษิตต่างๆ, ตายแล้วไปไหน, ความขบขัน, การแต่งงาน, ลักษณะของคน, รัฐบุรุษคนสำคัญในปัจจุบัน, มุสสปฏิวัติ / ของหลวงวิจิตรวาทการ
by Wichitwathakan (Kimliang), Luang, 1898-1962
[Bangkok] : `Ongkan Kha khong Khurusapha, 2504 [1961]
 
 
Sārakhadī læ sing thīnarū chāk pāthakathā læ khambanyāi khō̜ng Phon Trī Lūang Wichitwāthakān / Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
สารคดีและสิ่งน่ารู้ จาก ปาฐกถาและคำบรรยาย ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเหลียง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : S̄œ̄mwit Bannākhān, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
Dō̜kfā čhampāsak / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
ดอกฟ้าจำปาศักดิ์ / ของ หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
Krung Thēp : Samnakphim Phlœ̄nčhit, 2492 [1949]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เพลินจิตต์, ๒๔๙๒
BookBook [text, volume]
 
 
Huang rak heo luk / doi Luang Wichitwathakan
ห้วงรัก เหวลึก / โดย หลวงวิจิตรวาทการ
 
 
Kānsīa dindǣn Thai hai kǣ Farangsēt / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
การเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส / ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
พระนคร : ครอบครัววิเศษสุวรรณ์, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prawattisāt sākon. [Lem 3], Prawattisāt Thai / Phontrī Lūang Wičhitwāthakān
ประวัติศาสตร์สากล. [เล่ม 3], ประวัติศาสตร์ไทย / พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กินเหลียง), หลวง, 898-1962
Krung Thēp : Sǣngdāo, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Withī thamngān læ sāng ʻanākhot / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
วิธีทำงานและสร้างอนาคต / ของหลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเหลียง), หลวง, 1898-1962
Phranakhō̜n : Samnakngān Sœ̄mwit Bannākhān, 2511 [1968]
พระนคร : สำนักงานเสริมวิทย์บรรณาคาร, 2511 [1968]
BookBook [text, volume]
 
 
Kamlang čhai / Lūang Wičhitwāthakānkān
กำลังใจ / หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (Kimlīang), หลวง, 1898-1962
Phranakhō̜n : Sœ̄mwit Bannākhān, 2513 [1970]
พระนคร : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2513 [1970]
 
 
Mō̜n thī kīeokap Thai / [Lūang Wičhitwāthakān rūaprūam]
มอญที่เกี่ยวกับไทย / [หลวงวิจิตรวาทการ รวบรวม]
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok : Krom Sinlapākō̜n, 2512 i.e. 1969]
[พระนคร : กรมศิลปากร, 2512]
 
 
Tamnān kathin / khō̜ng Lūang Wičhitwathakān
ตำนานกฐิน / ของ หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเหลียง), หลวง, 1898-1962
Phra Nakhō̜n : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2514 [1971]
พระนคร : ธนาคารกสิกรไทย, ๒๕๑๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wičhit wannakhadī : botlakhǭn ʻamata, 2479-2483 / khǭng Phon Trī Lūang Wičhitwāthakān
วิจิตรวรรณคดี : บทละครอมตะ, ๒๔๗๙-๒๔๘๓ / ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
[Bangkok : Thāyāt Wičhitwāthakān, 2536 i.e. 1993]
[กรุงเทพฯ : ทายาท วิจิตรวาทการ, ๒๕๓๖]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.