National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Witsanu Khrư̄angām"
Sort by:
 
 
Wai phra thī ʻIndīa / Witsanu Khrư̄angām ; bannāthikān, Praphā Hētrakūn
ไหว้พระที่อินเดีย / วิษณุ เครืองาม ; บรรณาธิการ, ประภา เหตระกูล
by Witsanu Khrư̄angām
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khrư̄angām , 2561 [2018] , Krung Thēp : Sī Phrayā Kānphim, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเครืองาม, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : สี่พระยาการพิมพ์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kot monthīanbān nai rabop kotmāi Thai / Witsanu Khư̄angam, bannāthikān
กฏมณเฑียรบาลในระบบกฏหมายไทย / วิษณุ เครืองาม, บรรณาธิการ
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Sathāban Phra Pokklao, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553
 
 
Lōk nī khư̄ lakhō̜n / Witsanu Khrư̄angam
โลกนี้คือละคร / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน ๒๕๕๔
 
 
Lang mān kānmưang / Witsanu Khrư̄angam
หลังม่านการเมือง / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน ๒๕๕๔
 
 
Kham samut / Witsanu Khrư̄angam
ข้ามสมุทร / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, Tulākhom 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, ตุลาคม ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Kāntrūatsō̜p ʻongkō̜n nai krabūankān yuttitham / Witsanu Khrư̄angām
การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
 
Chīwit khō̜ng prathēt / Witsanu Khrư̄angam
ชีวิตของประเทศ / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2559 [2016]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
Khana ratthamontrī læ nāyok ratthamontrī / Witsanu Khrư̄angam
คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Nonthaburī : Sathāban Phra Pokklao, 2552 [2009]
นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒
 
 
Krabūankān thamngān khǭng fāi nitibanyat læ fāi bǭrihān / dōi Witsanu Khrư̄angām
กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร / โดย วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Nonthaburī : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2010
นนทบุรี : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2010
 
 
Lao rư̄ang phūnam / Witsanu Khrư̄angam
เล่าเรื่องผู้นำ / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angam
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon : Čhatčhamnāi dōi Ngān Dī, 2554 [2011]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน : จัดจำหน่ายโดยงานดี, ๒๕๕๔
 
 
Dœ̄n din kin khāo kǣng / Witsanu Khrư̄angām
เดินดินกินข้าวแกง / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angām
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Matichon, 2555 [2012]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๕
 
 
Long rư̄a pæ / Witsanu Khrư̄angām
ลงเรือแป๊ะ / วิษณุ เครืองาม
by Witsanu Khrư̄angām
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen karanīphisēt Nāng Čhittrāphā Wō̜rathat læ ngān prathān phlœ̄ng chāpanakit sop...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางจิตราภา วรทัต และ งานประทานเพลิงฌาปนกิจศพ นายณัฐวัธน์ วรทัต ณ เมรุโสมนัสวิหารราชวรวิหาร, กรุงเทพมหานคร, วันที่13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāng Čhittraphā Wō̜rathat , 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นางจิตราภา วรทัต, 2555]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Wičhittrā Rattanaphīan Pō̜.Mō̜. na mēn lūang nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n Wat...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนางวิจิตรา รัตนเพียร ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Rattanaphīan, 2560 [2017] , Krung Thēp : Sī Phrayā Kānphim, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวรัตนเพียร, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : สี่พระยาการพิมพ์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ʻōkāt thī Somdet Phrathēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜rommarātchakumārī sadet phrarātchadamnœ̄n mā nai kānphrarātchathān...
ที่ระลึกในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพนางสมใจ เพียรเลิศ บ.ม. ณ ฌาปนสถานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ / ศรีประภา เพียรเลิศ
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phīanlœ̄t. 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเพียรเลิศ, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Lœ̄t Čhittiwānit Tō̜.Phō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเลิศ จิตติวาณิชย์ ต.ภ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตรยาราม กรุงเพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Čhittiwānit, 2557 [2014] , Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdǣt Phư̄an Dek, Makarākhom 2557 [January 2014]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวจิตติวาณิชย์, ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก, มกราคม ๒๕๕๓
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.