National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 7 of 7 Results for author:"Witthayalai Khru Nakhon Si Thammarat. Sun Watthanatham Phak Tai"
Sort by:
 
 
by Ruangnanai
[Nakhon Sithammarat, Thailand] : Sun Watthanatham Phak Tai, Witthayalai Khru Nakhon Sithammarat, 2522 [1979]
 
 
Lakthān thāng bōrānnakhadī nai Phāk Tai khō̜ng Prathēt Thai thī kīeokap ʻĀnāčhak Sīwichai / Prīchā Nunsuk
หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัย / ปรีชา นุ่นสุข
by Prīchā Nunsuk
ปรีชา นุ่นสุข
[Nakhon Si Thammarat, Thailand] : Sūn Watthanatham Phāk Tai, Witthayālai Khrū Nakhō̜n Sī Thammarāt, [2525 i.e. 1982]
[Nakhon Si Thammarat, Thailand] : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้, วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, [2525 i.e. 1982]
BookBook [text, volume]
 
 
Khūmư̄ nam chom nithatsakān thāng watthanatham "Chīwit Thai Paktai khrang thī 2" : chut thī 1 phāsā læ wannakam Nakhō̜n Sī Thammarāt,...
คู่มือนำชม นิทรรศการทางวัฒนธรรม "ชีวิตไทยปักษ์ใต้ ครั้งที่ ๒" : ชุดที่ ๑ ภาษาและวรรณกรรมนครศรีธรรมราช อาชีพของชาวนครศรีธรรมราช เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวนครศรีธรรมราช อดีตของนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
[Nakhō̜n Sī Thammarāt] : Witthayālaikhrū Nakhō̜n Sī Thammarāt, 2521 [1978]
[นครศรีธรรมราช] : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, ๒๕๒๑ [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Phithīkam tāng tāng nai Nakhō̜n Sī Thammarāt thī dai rap ʻitthiphon čhāk sātsanā phrām / Suwit Thō̜ngsīkēt
พิธีกรรมต่างต่างในนครศรีธรรมราชที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ / สุวิทย์ ทองศรีเกตุ
by Suwit Thō̜ngsīkēt
สุวิทย์ ทองศรีเกตุ
[Nakhon Si Thammarat] : Sūn Watthanatham Phāk Tai, Witthayālai Khrū Nakhō̜n Sī Thammarāt, 2523 [1980]
[Nakhon Si Thammarat] : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้, วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2523 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Kœ̄t thin tai
เกิดถิ่นใต้
Nakhō̜n Sī Thamarāt [Thailand] : Sūn Watthanatham Phāk Tai, Witthayālai Khrū Nakhō̜n Sī Thamarāt, 2529 [1986]
นครศรีธรรมราช [Thailand] : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้, วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, ๒๕๒๙ [1986]
 
 
Phranipphānsōt : chabap Sūn Watthanatham Phāk Tai samnūan thī 1-4
พระนิพพานโสตร : ฉบับศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ สำนวนที่ 1-4
Nakhō̜n Sī Thammarāt [Thailand] : Sūn Watthanatham Phāk Tai, Witthayālai Khrū Nakhō̜n Sī Thammarāt læ Mūnnithi Tōyōtā hǣng Prathēt Yīpun, 2528 [1985]
นครศรีธรรมราช [Thailand] : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชและมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2528
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.