National Library of Australia

Showing 1 - 9 of 9 Results for author:"Wu, Junying"
Sort by:
 
 
Taiwan dai shu de li shi kao cha / Wu Junying zhu
臺灣代書的歷史考察 / 呉俊瑩著
by Wu, Junying
呉俊瑩
Taibei Shi : Guo li zheng zhi da xue li shi xue xi, Minguo 99 [2010]
臺北市 : 國立政治大學歷史學系, 民國99 [2010]
 
 
Taiwan ren de guo ji chu ti yan : Ri zhi Taiwan yu Zhongguo kua jie ren de liu dong ji qi fa lu sheng huo / Wang Taisheng, Abu Youlixiang, Wu Junying zhu
台灣人的國籍初體驗 : 日治台灣與中國跨界人的流動及其法律生活 / 王泰升, 阿部由理香, 吳俊瑩著
by Wang, Taisheng
王泰升
Taibei shi : Wu nan, 2015
台北市 : 五南, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhu Zhaoyang hui yi lu : feng yu Yanping chu qing liu / Zhu Zhaoyang kou shu ; Wu Junying ji lu ; Lin Zhongsheng zhuan shu
朱昭陽回憶錄 : 風雨延平出清流 / 朱昭陽口述 ; 吳君瑩紀錄 ; 林忠勝撰述
by Zhu, Zhaoyang, 1903-
朱昭陽, 1903-
Irvine, Calif. : Taiwan chu ban she, 1994
Irvine, Calif. : 台灣出版社, 1994
 
 
Chen Yisong hui yi lu : tai yang qi xia feng man tai / Chen Yisong kou shu, Wu Junying ji lu, Lin Zhongsheng zhuan shu
陳逸松回憶錄: 太陽旗下風滿台 / 陳逸松口述, 吳君瑩紀錄, 林忠勝撰述
by Chen, Yisong, 1907-
陳逸松, 1907-
Irvine, Calif. : Taiwan chu ban she, 1994
Irvine, Calif. : 台灣出版社, 1994
 
 
Gao Yushu hui yi lu : yu shu lin feng bu bu gao / Gao Yushu kou shu, Wu Junying ji lu, Lin Zhongsheng zhuan shu
高玉樹回憶錄 : 玉樹臨風步步高 / 高玉樹口述 ; 吳君瑩紀錄 ; 林忠勝撰述
by Gao, Yushu, 1913-
高玉樹, 1913-
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 2007
臺北市 : 前衛出版社, 2007
 
 
Liao Qinfu hui yi lu : Fu hua da fan dian chuang ban ren / Liao Qinfu kou shu ; Wu Junying ji lu ; Lin Zhongsheng zhuan shu
廖欽福回憶錄 : 福華大飯店創辦人 / 廖欽福口述 ; 吳君瑩記錄 ; 林忠勝撰述
by Liao, Qinfu, 1907-
廖欽福, 1907-
Taibei Shi : Qian wei chu ban, 2005
臺北市 : 前衛出版, 2005
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun xiang guan shou zhi dan = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : relevant accounts of the Tung Army / Huang...
霧峰林家文書集 : 棟軍相關收支單 = Selections of the Wufeng Lins's Archives in Ch'ing Taiwan : Relevant Accounts of the Tung Army / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國 103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : wu ken, wu nao, wu lin / He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji ; Huang Fusan deng jie du
霧峰林家文書集 : 務墾, 務腦, 務林 / 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯 ; 黃富三等解讀
Taibei Shi : Guo shi guan, 2013
臺北市 : 國史館, 2013
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Wufeng Lin jia wen shu ji : Dong jun deng xiang guan xin han / Huang Fusan deng jie du ; He Fengjiao, Lin Zhenghui, Wu Junying bian ji
霧峰林家文書集 : 棟軍等相關信函 / 黃富三等解讀 ; 何鳳嬌, 林正慧, 吳俊瑩編輯
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 國史館, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.