National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 36 Results for author:"Wu, Guo"
Sort by:
 
 
Rui'en he Danni'er chuan zhang = Rain May and Captain Daniel / [Ao] Kaiselin Beitesen zhu ; Wu Guo yi
瑞恩和丹尼尔船长 = Rain May and Captain Daniel / (澳)凯瑟琳. 贝特森著 ; 武果译
Uniform title: Rain May and Captain Daniel. Chinese
by Bateson, Catherine
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2009
北京 : 人民文学出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Xiao feng de gu shi = Bing bee / Kaiselin Beitesen ; Wu Guo yi
小蜂的故事 = Bing bee / 凯瑟琳 贝特森著 ;武果译
Uniform title: Being bee. Chinese
by Bateson, Catherine
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 2009
北京 : 人民文学出版社, 2009
 
 
Huang dao meng hui / Guo Wu zhu
荒島夢回 / 郭兀著
by Guo, Wu
郭兀
Taizhong : Guang qi chu ban she, Minguo 63 [1974]
臺中 : 光啓出版社, 民國63 [1974]
 
 
Dao jiao yu Yunnan wen hua : Dao jiao zai Yunnan de chuan bo, yan bian ji ying xiang / Guo Wu zhu
道教与云南文化 : 道教在云南的传播、演变及影响 / 郭武著
by Guo, Wu
郭武
[Kunming] : Yunnan da xue chu ban she, 2000
[昆明] : 云南大学出版社, 2000
 
 
Shan wo li de ren, Guo Wu zhu
山窩裡的人, 郭兀著
by Guo, Wu
郭兀
[Taibei] Li ming wen hua shi ye gong si [Minguo 62 i.e. 1973]
[臺北] 黎明文化事業公司 [民國62 i.e. 1973]
 
 
Wei xing hai yang xue / Wu guo zhu, wu ke qin yi
卫星海洋学 / 吴国柱, 吴克勤译
Bei jing : Hai yang chu ban she, 1981
北京 : 海洋出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
by Wu, Jian Guo, 1963-
Upper Ferntree Gully, Vic. : Papyrus Publishing, 1997
 
 
Feng sheng shui qi yu zhuang xiu. tian peng / Wu guo rong, wang xiang yang, xiong jian xin
风生水起与装修, 天棚 / 吴国荣,王向阳,熊建新主编
Nan chang : Jiang xi ke xue ji zhu chu ban she, 2005
南昌 : 江西科学技术出版社, 2005
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku. Chen Yingning juan / Guo Wu bian
中國近代思想家文庫. 陈撄宁卷 / 郭武编
by Chen, Yingning, 1880-1969
陈撄宁, 1880-1969
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo guo jia an quan fa = State security law of the People's Republic of China. Guo jia an quan fa shi shi xi ze = Rules for implementation of the...
中华人民共和国国家安全法 = State security law of the People's Republic of China. 国家安全法实施细则 = Rules for implementation of the state security law of the people's Republic of China
Uniform title: Guo jia an quan fa
国家安全法
by China
Beijing Shi : Shi shi chu ban she, 1995
北京市 : 时事出版社, 1995
 
 
Guo wu yuan guo you zi chan jian du guan li wei yuan hui gui zhang gui fan xing wen jian hui bian (2003-2010) [electronic resource] / Guo wu yuan guo zi wei zheng ce fa gui ju bian
国务院国有资产监督管理委员会规章规范性文件汇编(2003-2010) [electronic resource] / 国务院国资委政策法规局编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2011
北京 : 经济科学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo zhong yang qi ye / Guo wu yuan guo you zi chan jian du guan li wei yuan hui
中国中央企业 / 国务院国有资产监督管理委员会
Beijing Shi : Hong qi chu ban she, 2007
北京市 : 红旗出版社, 2007
 
 
Yi dai yi lu 100 ge quan qiu gu shi = The belt and road people with stories / Xin hua tong xun she, guo wu yuan guo zi wei, Kongzi xue yuan zong bu bian
一带一路100个全球故事 = The belt and road people with stories / 新华通讯社, 国务院国资委, 孔子学院总部编
Beijing : Xin hua chu ban she, 2017
北京 : 新华出版社, 2017
BookBook [text, two-dimensional moving image, volume, videodisc]
 
 
Zhongguo shang wu fa zhan yan jiu bao gao / Shang wu bu guo ji mao yi jing ji he zuo yan jiu yuan bian
中国商务发展研究报告 / 商务部国际贸易经济合作研究院编
Beijing Shi : Zhongguo shang wu chu ban she, 2005-
北京市 : 中国商务出版社, 2005-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.