National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 111 Results for author:"Wu, Ji"
Sort by:
 
 
Chang tan / Wu Ji zhuan
常談 / 吳箕撰
by Wu, Ji
吳箕
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Guo ji wan qian han wu ji di zhi tao lun hui lun wen xuan ji / Di zhi kuang chan bu "Qian han wu ji di zhi" bian ji wei yuan hui
国际晚前寒武纪地质讨论会论文选集 / 地质矿产部《前寒武纪地质》编辑委员会
by Guo ji wan qian han wu ji di zhi tao lun hui (1983 : Tianjin, China)
国际晚前寒武纪地质讨论会 (1983 : Tianjin, China)
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 地质出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Sheng huo zhi shi bai shi wen da / Wu Ji deng bian zhu
生活知识百事问答 / 伍吉等编著
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 工人出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo xin quan gui zhi sun zi shi dai / Web Zi, Wu Ji he zhu
中國新權貴之孫子世代 / 文子, 武姬合著
by Wen, Zi
文子
Carle Place, N.Y. : Ming jing chu ban she, 2008
Carle Place, N.Y. : 明镜出版社, 2008
 
 
Jian bing zhi yi : di si jie Zhongguo wu ren ji da hui lun wen ji / [Zhongguo wu ren ji da hui lun wen ji bian shen zu bian]
尖兵之翼 : 第四届中国无人机大会论文集 / [中国无人机大会论文集编审组编]
by Jian bing zhi yi Zhongguo wu ren ji da hui (4th : 2012 : Beijing, China)
尖兵之翼中国无人机大会 (4th : 2012 : 北京, 中国)
[Beijing : Hang kong gong ye chu ban she, 2012]
[北京 : 航空工业出版社, 2012]
 
 
Guan tian bi ji / Wang Youzhong zhu. Zhong Wu ji wen / Gong Xizhong zhuan
管天筆記 / 王右仲著.中吳紀聞/龔希仲撰.
Uniform title: Guan tian bi ji wai bian
管天筆記外編
by Wang, Sishi, 1566-1648
王嗣奭, 1566-1648
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Zhongguo yan zheng shi lu / Cai zheng bu yan wu shu yan wu ji he zong suo bian
中國鹽政實錄/ 財政部鹽務署鹽務稽核總所編
Taibei xian Yonghe zhen : Wen hai chu ban she, Minguo 60 [1971]
臺北縣永和鎮: 文海出版社, 民國60 [1971]
 
 
Zhongguo shui wu ji cha nian jian / "Zhongguo shui wu ji cha nian jian" bian ji wei yuan hui bian
中国稅务稽查年鉴 / 《中国稅务稽查年鉴》编辑委员会编
Beijing : Zhongguo shui wu chu ban she
北京 : 中国稅务出版社
 
 
Zhongguo yan zheng shi lu / Cai zheng bu yan wu shu yan wu ji he zong suo bian
中國鹽政實錄 / 財政部鹽務署鹽務稽核總所編
[Taibei Xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1999]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1999]
 
 
[Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan] "chu bian" zong mu / bian ji bu bian. Wu ji qi yu xian Qin wen hua zhi guan xi / Li Tianrui zhu
[古代歷史文化研究輯刊] 《初編 》總目 / 編輯部編. 巫及其與先秦文化之關係 / 李添瑞著
Taibei Xian Yonghe Shi : Hua Mulan wen hua chu ban she, 2009
台北縣永和市 : 花木蘭文化出版社, 2009
 
 
Hui yi Jinggangshan qu di dou zheng : di er ci guo nei ge ming zhan zheng gu shi / Jie fang jun tong su du wu bian ji bu bian
回憶井岡山區的鬥爭 : 第二次國內革命战爭故事 / 解放軍通俗讀物編輯部編
by Jie fang jun tong su du wu bian ji bu
解放軍通俗讀物編輯部
Beijing : Gong ren chu ban she, 1956
北京 : 工人出版社, 1956
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Bo shu pian / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Wu Zhefu, Wu Changlian ; mei shu bian ji Liu Yufen]
中華五千年文物集刊. 帛書篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編吳哲夫, 吳昌廉 ; 美術編輯劉玉芬]
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui, Minguo 73- [1984-
中華民國台北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國73- [1984-
 
 
Huang he yu ye sheng wu xue ji chu chu bu diao cha bao gao / Zhong guo ke xue yuan dong wu yan jiu suo yu lei zu yu wu ji zhui dong wu zu
黄河渔业生物学基础初步调查报告 / 中国科学院动物研究所鱼类组与无脊椎动物组编著
Bei jing : Ke xue chu ban she, 1959
北京 : 科学出版社, 1959
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Gu yong pian / [Zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Xu Chun ; mei shu bian ji Huang Xiubi]
中華五千年文物集刊. 古俑篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編徐純 ; 美術編輯黃秀碧]
Zhonghua Minguo Taibei shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui, Minguo 77 [1988]
中華民國臺北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國77 [1988]
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Fu shi pian / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Chen Xiasheng ; mei shu bian ji Huang Xiubi]
中華五千年文物集刊. 服飾篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編陳夏生 ; 美術編輯黃秀碧]
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui, Minguo 75 [1986]
中華民國臺北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國75 [1986]
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Yue qi pian / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Chen Wannai ; mei shu bian ji Huang Xiubi]
中華五千年文物集刊. 樂器篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編陳萬鼐 ; 美術編輯黃秀碧]
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui, Minguo 74 [1985]
中華民國台北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國74 [1985]
 
 
Zhonghua min guo Taibei shi Shilin qu Waishuang xi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan bian ji wei yuan hui, min guo 80- [1991-]
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Zhi xiu pian / [Zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Zhang Xiangwen ; mei shu bian ji Liu Yufen]
中華五千年文物集刊. 織繡篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編張湘雯 ; 美術編輯劉玉芬]
Zhonghua Minguo Taibei shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan pian ji wei yuan hui, Minguo 77- [1988-
中華民國臺北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國77- [1988-
 
 
Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan. Ming hua pian / [zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Li Shumei]
中華五千年文物集刊. 明畫篇 / [總編輯吳哲夫 ; 主編李淑美]
Taibei shi : Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan pian ji wei yuan hui, Minguo 76- [1987-
台北市 : 中華五千年文物集刊編輯委員會, 民國76- [1987-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.