National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 14 of 14 Results for author:"Wu, Mei, 1883-1939"
Sort by:
 
 
Zhongguo xi qu gai lun / Wu Mei zhu. Zhongguo xi ju shi / Xu Muyun zhu. Gu qu chen tan / Wu Mei zhu. Song Yuan xi qu shi / Wang Guowei zhu
中國戲曲槪論 / 吳梅著. 中國戲劇史 /徐慕雲著. 顧曲塵談 / 吳梅著 . 宋元戲曲史 / 王國維著
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Jiang ci : Wu Mei jiang ci / Wu Mei zhu
講词 : 吴梅讲词 / 吴梅著
by Wu, Mei, 1883-1939
吴梅, 1883-1939
Beijing : Dong fang chu ban she, 2007
北京 : 东方出版社, 2007
 
 
Nan bei ci jian pu / Wu Mei bian zhu
南北詞簡譜 / 吳梅編著
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Taibei shi : Xue hai chu ban she, Minguo 86 [1997]
臺北市 : 學海出版社, 民國86 [1997]
 
 
Ci xue tong lun / zhu zhe Wu Mei
詞學通論 / 著者吳梅
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 22 [1933]
上海 : 商務印書館, 民國 22 [1933]
 
 
Wu Mei xi qu lun wen ji / Wang Weimin bian
吴梅戏曲论文集 / 王卫民编
by Wu, Mei, 1883-1939
吴梅, 1883-1939
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 中国戏剧出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Gu qu chen tan / zhu zuo zhe Wu Mei
顧曲塵談 / 著作者吳梅
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai : Shang wu yin shu guan, [1940?]
[上海] : 商務印書館, [1940?]
 
 
Ci xue tong lun / Wu Mei zhu. Ci xue ABC ; Zhongguo ci shi lüe / Hu Yunyi bian. Ci diao su yuan / Xia Jingguan zhu
詞學通論 / 吳梅著. 詞學ABC ; 中國詞史略 / 胡雲翼編. 詞調溯源 / 夏敬觀著
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Liao Jin Yuan wen xue shi / zhu zuo zhe Wu Mei
遼金元文學史 / 著作者 吳梅
by Wu, Mei, 1883-1939
吳梅, 1883-1939
Bei shi ?: He luo tu shu chu ban she, 1979
北市?: 河洛圖書出版社, 1979
 
 
Qu xuan / Wu Mei xuan lu
曲選 / 吳梅選錄
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1930
上海 : 商務印書館, 1930
 
 
Qu lü yi zhi / [zhu zuo ren, Xu Shoubai ; Wu Mei ding]
曲律易知 / [著作人, 許守白 ; 呉梅訂]
by Xu, Zhiheng, died 1925
許之衡, d. 1925
Taibei shi : Yu shi yin jiang hui, Minguo 68 [1979]
台北市 : 郁氏印奬會, 民國 68 [1979]
 
 
Tao hua shan / Kong Shangren yuan zhu ; Wu Mei, Li Xiang jiao zheng
桃花扇 / 孔尚任原著 ; 吳梅, 李詳校正
by Kong, Shangren, 1648-1718
孔尚任, 1648-1718
[Yangzhou shi] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Gu ji shu dian fa xing, 1979
[扬州市] : 江苏广陵古籍刻印社 : 古籍书店发行, 1979
 
 
Ju qu yan jiu / [zhu zhe Wu Mei deng zhu] ; Xu Dongfang zhu bian
劇曲硏究 / [著者吳梅等著];許東方主編
Taibei Shi : Xin yi shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 信誼書局, 民國67 [1978]
 
 
Song wen xue shi / Ke Dunbo zhu. Liao Jin Yuan wen xue shi / Wu Mei zhu. Ming wen xue shi / Song Peiwei zhu. Qing dai wen xue / Zhang Zongxiang zhu
宋文學史 / 柯敦伯著. 遼金元文學史 / 吳梅著. 明文學史 / 宋佩韋著. 清代文學 / 張宗祥著
by Ke, Dunbo
柯敦伯
Shanghai shi : Shanghai shu dian, 1996
上海市 : 上海書店, 1996
 
 
Nuan hong shi hui ke Pi pa ji si zhong / [Liu Shiheng ji kan]
暖紅室彙刻琵琶記四種/ [劉世珩輯刊]
[Yangzhou] : Jiangsu Guangling gu ji ke yin she : Yangzhou shi gu ji shu dian, 1980
[揚州] : 江蘇廣陵古籍刻印社: 揚州市古籍書店, 1980
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.