National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 21 Results for author:"Xia, Jie"
Sort by:
 
 
Zai you Xinjiang / Xia Jie zhu
再遊新疆 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1985
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1985
 
 
Chang cheng nei wai / Xia Jie zhu
長城内外 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1984
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1984
 
 
Yuan shang bai yun jian : Xizang ji xing / Xia Jie zhu
遠上白雲間 : 西藏紀行 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan, 1985
香港 : 博益出版集團, 1985
 
 
Tian Shan meng : chang pian xiao shuo / Xia Jie zhu
天山夢: 長篇小說/ 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Sha sha shu she : fa xing zhe Shan bian gong si, 1983
香港: 莎莎書舍: 發行者山邊公司, 1983
 
 
Yi ge Xianggang gu niang zai Xinjiang de chuan qi / Xia jie
一个香港姑娘在新疆的传奇 / 夏捷
by Xia, jie
夏捷
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she, 1987
北京 : 文化藝术出版社, 1987
 
 
Feng guo / Xia Jie zhu
風過 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Guantang [Hong Kong] : Wen cai fang ; Hongkan [Hong Kong] : Dai li Li tong tu shu gong si, 1987
官塘 [Hong Kong] : 文采坊 ; 紅磡 [Hong Kong] : 代理利通圖書公司, 1987
 
 
Xizang bi ji / [Xia Jie zhu]
西藏筆記 / [夏婕著]
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Qing tong she wen hua shi ye you xian gong si, 2009
香港 : 青桐社文化事業有限公司, 2009
 
 
Xizang bi ji / Xie Jie zhu
西藏筆記 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Jiulong : Yue fu wen hua : Zong dai li Li tong tu shu you xian gong si, 1991
九龍 : 樂府文化 : 總代理利通圖書有限公司, 1991
 
 
Ling ding de luo tuo / Xia Jie zhu
伶仃的駱駝 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1984
香港 : 天地圖書有限公司, 1984
 
 
Wu ren qu li : heng chuan Xizang de ji lu / Xia Jie zhu
無人區裏 : 橫穿西藏的記錄 / 夏婕著
by Xia, Jie
夏婕
Hong Kong : Wen cai fang : Dai li Li tong tu shu gong si, 1986
Hong Kong : 文采坊 : 代理利通圖書公司, 1986
 
 
New Jersey : World Scientific, [2019]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Jie Manshuo shi ji : [3 juan] / Jie Xisi zhuan
揭曼碩詩集 : [3卷] / 揭傒斯撰
by Jie, Xisi, 1274-1344
揭傒斯, 1274-1344
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
 
Jie Wen'an gong quan ji / [Jie Xisi zhu]
掲文安公全集/ [掲傒斯著]
by Jie, Xisi, 1274-1344
掲傒斯, 1274-1344
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Jie Wen'an gong quan ji : 14 juan, bu yi 1 juan / Jie Xisi zhuan
揭文安公全集 : 十四卷, 補遺一卷 / 揭傒斯撰
by Jie, Xisi, 1274-1344
揭傒斯, 1274-1344
[Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1922?]
[上海 : 商務印書館, 1922?]
 
 
Xiao ge nu / Jie Xianglin zhu
小歌女 / 揭祥麟著
by Jie, Xianglin
揭祥麟
Chengdu : Sichuan shao nian er tong chu ban she, 1981
成都 : 四川少年儿童出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Hai xia liang an jing ji guan xi zhi tan suo / Yu Zongxian, Gao Zhang he bian
海峽兩岸經濟關係之探索 / 于宗先, 高長合編
Taibei shi : Caituan fa ren Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 80 [1991]
臺北市 : 財團法人中華經濟研究院, 民國80 [1991]
 
 
Wen yan, bai hua, da zhong hua lun zhan ji / Ren Zhong bian. Yu wen lun zhan de xian jie duan / Wen Yi bian. Yu yan, wen zi, si xiang / Nie Gannu zhu
文言, 白話, 大眾話論戰集 / 任重編. 語文論戰的現階段 / 文逸編. 語言, 文字, 思想 / 聶紺弩著
Shanghai : Shanghai shu dian, 1989
上海 : 上海書店, 1989
 
 
Bing jing shi ping / Li Bingyan, Cui Yuchen
兵经释評 / 李炳彦, 崔彧臣
by Li, Bingyan
李炳彦
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Yang Zhonghong ji : [8 juan] / (Yuan) Yang Zai zhuan
楊仲弘集 : [8卷] / (元) 楊載撰
by Yang, Zai, 1271-1323
楊載, 1271-1323
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.