National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for author:"Xia, Mingfang"
Sort by:
 
 
Minguo shi qi zi ran zai hai yu xiang cun she hui / Xia Mingfang zhu
民国时期自然灾害与乡村社会 / 夏明方著
by Xia, Mingfang
夏明方
Beijing : Zhonghua shu ju, 2000
北京 : 中华书局, 2000
 
 
Jin shi ji tu [electronic resource] : sheng tai bian qian zhong de Zhongguo xian dai hua jin cheng / Xia Mingfang zhu
近世棘途 [electronic resource] : 生态变迁中的中国现代化进程 / 夏明方著
by Xia, Mingfang, 1964-
夏明方, 1964-
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
20 shi ji Zhongguo zai bian tu shi / Xia Mingfang, Kang Peizhu zhu bian
20 世纪中国灾变图史 / 夏明方, 康沛竹主编
Fuzhou Shi : Fujian jiao yu chu ban she, 2001
福州市 : 福建敎育出版社, 2001
 
 
Zhongguo huang zheng quan shu / Li Wenhai, Xia Mingfang zhu bian
中國荒政全書 / 李文海, 夏明方主编
Beijing : Beijing gu ji chu ban she, 2003-<2004 >
北京 : 北京古籍出版社, 2003-<2004 >
 
 
Tian you xiong nian : Qing dai zai huang yu Zhongguo she hui / Li Wenhai, Xia Mingfang zhu bian
天有凶年 : 清代灾荒与中国社会 / 李文海, 夏明方主编
Beijing : Sheng huo du shu xin zhi san lian shu dian, 2007
北京 : 生活,读书,新知三联书店, 2007
 
 
Zhongguo jin dai si xiang jia wen ku nei. Wang Yanan / Xia Mingfang, Yang Shuangli bian
中國近代思想家文庫内. 王亚南 / 夏明方, 杨双利编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2015
北京 : 中國人民大學出版社, 2015
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Xiang cun she hui juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 乡村社会卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Ren kou juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 人口卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建教育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Cheng shi (lao gong) sheng huo juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民囯時期社会调查丛编. 城市(劳工)生活卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Wen jiao shi ye juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 文敎事业卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. She hui bao zhang juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 社会保障卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Zong jiao min su juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 宗敎民俗卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2004
福州 : 福建敎育出版社, 2004
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Shao shu min zu juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 少数民族卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Zhongguo huang zheng shu ji cheng / zhu bian Li Wenhai, Xia Mingfang, Zhu Hu
中国荒政书集成 / 主编李文海, 夏明方, 朱浒
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2010
天津市 : 天津古籍出版社, 2010
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Di bian she hui juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民囯時期社会调查丛编. 底边社会卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. Hun yi jia ting juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 婚姻家庭卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳, 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
 
Minguo shi qi she hui diao cha cong bian. She hui zu zhi juan / zhu bian Li Wenhai ; fu zhu bian Xia Mingfang, Huang Xingtao
民国时期社会调查丛编. 社会组织卷 / 主编李文海 ; 副主编夏明芳[i.e. 方], 黄兴涛
Fuzhou : Fujian jiao yu chu ban she, 2005
福州 : 福建教育出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.