National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 13 of 13 Results for author:"Xia, Yun"
Sort by:
 
 
by Xia, Yun
Seattle : University of Washington Press, [2017]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Wo shen bian de wen ge shi nian = My ten years in the Cultural Revolution / Xia Yun zhu
我身边的文革十年 = My ten years in the Cultural Revolution / 夏韵著
by Xia, Yun
夏韵
Fort Worth, Texas : Xi liu chu ban she, 2012 , ©2012
Fort Worth, Texas : 溪流出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Ting jin Su bei : ping hua / Xia Yun ... [et al.]
挺进苏北 : 评话 / 夏耘 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo qu yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中国曲艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Jing chai ji / Pan Boying tan ci ben yuan zhu ; Pang Xueqing kou shu ; Xia Yun bian xie
荊釵記 / 潘伯英弹词本原著 ; 庞学卿口述 ; 夏耘编写
by Pan, Boying
潘伯英
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 中国文联出版公司 : 江苏省新华书店发行, 1986
 
 
Zhen zhu ta : Gen ju chuan tong tan ci zheng li gai bian / Zhang Huinong, Xia Yun bian xie ; [Jiangsu sheng wen lian tu shu bian ji bu bian ji ; feng mian she ji, cha tu Chen Dali]
珍珠塔 : 根据传统弹词整理改编 / 张慧侬, 夏耘编写 ; [[江苏省文联图书编辑部编辑 ; 封面设计、插图程大利]
by Zhang, Huinong
张慧侬
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中國文联出版公司 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Jin Cheng / zhu Yun Xuemei
金城 / 著云雪梅
by Yun, Xuemei, 1970-
云雪梅, 1970-
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2002
石家莊市 : 河北敎育出版社, 2002
 
 
 
 
Ge guo zhi xian yun dong / Shi Zhengfeng zhu bian
各國制憲運動 / 施正鋒主編
Taibei Shi : Taiwan guo ji yan jiu xue hui , 2019
台北市 : 台灣國際研究學會, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Fang Rending / zhu Lang Shaojun, Yun Xuemei
方人定 / 著郎绍君, 云雪梅
by Lang, Shaojun
郎绍君
Shijiazhuang Shi : Hebei jiao yu chu ban she, 2003
石家庄市 : 河北敎育出版社, 2003
 
 
Di yi ci shi jie da zhan yi lai di guo zhu yi qin Hua wen jian xuan ji / Gong Gujin, Yun Xiu bian
第一次世界大战以来帝国主义侵华文件选輯 / 龔古今, 惲修編
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1958
北京 : 生活, 讀書, 新知三联書店, 1958
 
 
Feng yun ke ce / Anhui sheng Xiuning xian "Feng yun ke ce" bian xie zu ; Jin Chuanda zhi bi
風雲可測 / 安徽省休寧縣《風雲可測》編寫組 ; 金傳達執筆
Beijing : Shang wu yin shu guan, 1976
北京 : 商務印書館, 1976
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 91 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 91 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.