National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 254 Results for author:"Xia, Lin"
Sort by:
 
 
Min hai ji yao / Xia Lin ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
閩海紀要 / 夏琳 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Xia, Lin
夏琳
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
 
Hai ji ji yao / Xia Lin ; Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi bian yin
海紀輯要/ 夏琳 ; 臺灣銀行經濟硏究室編印
by Xia, Lin
夏琳
Taibei shi : Taiwan ying hang jing ji yan jiu shi, Minguo 47 [1958]
臺北市 : 臺灣銀行經濟硏究室, 民國47 [1958]
 
 
Ce lüe de ce lue : fu san shi liu ji ji li shi li zheng / Lin Xia zhu
策略的策略 : 附三十六計及歷史例證 / 林夏著
by Lin, Xia
林夏
Taibei : Xin ya chu ban she, Minguo 54 [1965]
台北 : 新亞出版社, 民國54 [1965]
 
 
Ren sheng zhen yan lu / Xia Lin ... [et al.] bian xuan ; [Di zhi bu shu kan bian ji shi bian ji]
人生珍言录/ 夏林 ... [et al.] 编选;[地质部书刊编辑室编辑]
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 地质出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Ai yu fu chou / Lin Xianzhi zhu
爱与复仇 / 林贤治著
by Lin, Xianzhi
林贤治
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
广州市 : 花城出版社 : 广东省新华书店经销, 1989
 
 
Dang nian 2008 / Lin Xingzhi zhu
當年2008 / 林行止著
by Lin, Xingzhi
林行止
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2009
香港 : 天地圖書有限公司, 2009
 
 
Dang nian 2010 / Lin Xingzhi zhu
當年2010 / 林行止著
by Lin, Xingzhi
林行止
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2011
香港 : 天地圖書有限公司, 2011
 
 
Ji wang kai lai : Zhongguo gong chan dang di shi liu ci quan guo dai biao da hui ji shi / zhu bian He Ping ; fu zhu bian Xia Lin, Wan Wuyi ; Xin hua she shi liu da bao dao zu...
继往开来 : 中国共产党第十六次全国代表大会纪实 / 主编何平 ; 副主编夏林, 万武义 ; 新华社十六大报道组编写
Beijing : Xin hua chu ban she, 2002
北京 : 新华出版社, 2002
 
 
Zhongguo zui fan ren quan yan jiu / Lu Jialun zhu bian ; Lin Xia fu zhu bian
中国罪犯人权硏究 / 鲁加伦主编 ; 林遐副主编
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 1998
北京市 : 法律出版社, 1998
 
 
Hu shi chun qiu / Lin Xianjian, Huilong zhu
虎氏春秋 / 林仙健, 迴龙著
by Lin, Xianjian
林仙健
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1989
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新华书店发行, 1989
 
 
Menggu min jian wen xue / Lin Xiuche, Huang Jiping zhu ; [Meng Zang wei yuan hui shen ding]
蒙古民間文學 / 林修澈, 黃季平著 ; [蒙藏委員會審訂]
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Taibei Shi : Tang shan chu ban se, 1996
台北市 : 唐山出版社, 1996
 
 
100 yin hang ye wu / Lin Xiehuan bian zhu
100銀行業務 / 林爕寰編著
by Lin, Xiehuan
林爕寰
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1983
香港 : 商務印書館香港分館, 1983
 
 
Xin jing / Lin Xianlong zhu
心境 / 林仙龍著
by Lin, Xianlong, 1949-
林仙龍, 1949-
Taibei Shi : Hao han chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 浩瀚出版社, 民國64 [1975]
 
 
Lin Xiling zi xuan ji : min yun xian qu, ren quan dou shi
林希翎自選集 : 民運先驅, 人權鬥士
Uniform title: Works. Selections. 1985
by Lin, Xiling
林希翎
Xianggang : Shun jing shu ju, 1985
香港 : 順景書局, 1985
 
 
Gemalan zu de ren kou yu fen bu / Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui wei tuo yan jiu ; ji hua zhu chi ren Lin Xiuche
噶瑪蘭族的人口與分布 / 行政院原住民族委員會委託研究 ; 計劃主持人林修澈
by Lin, Xiuche, 1950-
林修澈, 1950-
Taibei Shi : Xing zheng yuan yuan zhu min zu wei yuan hui, 2003
台北市 : 行政院原住民族委員會, 2003
 
 
Ju shi de xuan ze he yun yong / Lin Xingren zhu
句式的选择和运用 / 林興仁著
by Lin, Xingren
林興仁
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1983
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1983
 
 
Xin Hua yan jiu : bang quan, ren wu, kou shu li shi / [zhu zhe Lin Xiaosheng]
新华研究 : 帮权、人物、口述历史 / [著者林孝胜]
by Lin, Xiaosheng
林孝胜
Xinjiapo : Xinjiapo qing nian shu ju, 2010
新加坡 : 新加坡青年书局, 2010
 
 
Zhongguo nong min li : Zhonghua min guo liu shi ba nian sui ci ji mo / [zhu zuo zhe Lin Xianzhi, Huang Ruihe]
中國農民曆 : 中華民國六十八年歲次己末 / [著作中林先知, 黄瑞和]
by Lin, Xianzhi
林先知
Taizhong Shi : Wen lin chu ban she, Minguo 67 [1978]
台中市 : 文林出版社, 民國67[1978]
 
 
Shen mi de tan suo / zuo zhe Lin Xingyue
神祕的探索 / 作者 林惺嶽
by Lin, Xingyue, 1940-
林惺嶽, 1940-
Taibei : Hong Jianquan jiao yu wen hua ji jin hui : Shu ping shu mu chu ban she : Zong jing xiao Yuan jing chu ban she, Minguo 64 [1975]
臺北 : 洪建全育文化基金會 : 書評書目出版社 : 總經銷 遠景出版社, 民國64 [1975]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.