National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 121 Results for author:"Xiao, Ji"
Sort by:
 
 
Yi bai ge wen xue xing xiang / Xiao Ji, Qing Yang ; cha tu Meng Qingjiang
一百个文学形象 / 晓季, 青阳 ; 插图孟庆江
by Xiao, Ji
晓季
[Peking] : Zhongguo shao nian er tong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
[Peking] : 中國少年兒童出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Wu xing da yi / Xiao Ji zhuan. Ma yi dao zhe zheng yi xin fa / Chen Xiyi xiansheng shou bing xiao xi
五行大義 / 蕭吉撰. 麻衣道者正易心法 / 陳希夷先生受并消息
by Xiao, Ji, -614
蕭吉, -614
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海 : 商務印書館, 1939
 
 
Wu xing da yi : [5 juan] / [Xiao Ji zhuan]. Liu ren da zhan / [Zhu Mi zhuan]. Dun jia fu ying [3 zhuan] / [Yang Weide zhuan]
五行大義 : [5卷] / [蕭吉撰]. 六壬大占 / [祝泌撰]. 遁甲符應經 [3卷] / [楊維德撰]
by Xiao, Ji, -614
蕭吉, -614
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Da Ming shi jiao hui mu yi men : si shi yi juan, fu hui men mu lu si juan, hui men biao mu si juan / Shi Jixiao zhuan
大明釋敎彙目義門 : 四十一卷, 附彙門目錄四卷, 彙門標目四卷 / 釋寂曉撰
by Ji, Xiao
寂曉
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Jian guo yi lai jun shi bai zhuang da shi / Li Cheng, Xiao Ji, Wang Libing zhu bian
建国以来军史百桩大事 / 李澄, 晓季, 王立兵主编
Beijing : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1992
北京 : 知识出版社 : 新华书店总店北京发行所经銷, 1992
 
 
Dezong yi shi / [Wang Zhao kuo shu ; Wang Shunan bi lu]. Guang Xuan xiao ji / [Jin Liang zhu]
德宗遺事 / [王照口述 ; 王樹枬筆錄]. 光宣小紀 / [金粱著]
by Wang, Zhao, 1859?-1935?
王照, 1859?-1935?
Taibei : Taiwan xue sheng shu ju, Minguo 62 [1973]
臺北 : 臺灣學生書局, 民國62 [1973]
 
 
Zi chai ji / Tang Xianzu zhu ; Hu Shiying jiao zhu
紫钗记/ 汤显祖著;胡士莹校注
by Tang, Xianzu, 1550-1616
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 人民文学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Jin gu bu qi guan / Chenke zhuan. Su hua qing tan / Jitang shi ping ji. Qian xiao ji / Yugong zhuan
今古不奇觀 / 塵客撰.俗話傾談/紀棠氏評輯.千笑集/愚公撰
by Chenke
塵客
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市 : 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Yueyang feng tu ji / Fan Zhiming zhuan. Chu shu / Tao Jinying zhu. Chu nan xiao ji / Wu Xinglan zhuan
岳陽風土記 / 范致明撰.楚書/陶晉英著.楚南小記/吴省蘭篹
by Fan, Zhiming
范致明
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Huang wang da ji : [80 juan]/ [Hu hong zhuan]
皇王大紀 : [80卷] / [胡宏撰]
by Hu, Hong, 1105-1155
胡宏, 1105-1155
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
臺北 : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Shi jie Hua qiao ming ren zhuan / Yang Qingnan bian zhu
世界華僑名人傳 / 楊慶南編著
by Yang, Qingnan
楊慶南
[Taipei?] : Hua qiao gong shang zhi ye xue xiao ji jin hui : Fa xing zhe Ma Hua qi ye you xian gong si, 1984-<1987 >
[Taipei?] : 華僑工商職業學校基金會 : 發行者馬華企業有限公司, 1984-<1987 >
 
 
Yao lu ji jiu : liu juan / [Zheng Jie zhuan]. Zhe qing xiao ji / [Xue Chuanjun zhuan]. Zha Huiyu wen ji / [Zha Shenxing]
藥爐集舊: 六卷/ [鄭杰撰.[Zhe]鯖小紀/ [薛傳均撰].查悔余文集/ [查慎行]
by Zheng, Jie
鄭杰
[Tientsin] : Tianjin gu ji chu ban she, 1987
[Tientsin] : 天津古籍出版社, 1987
 
 
Tian'an Men ping lun
天安門評論
Xianggang : Tian'an Men min zhu da xue hai wai fu xiao ji hua Xianggang chou bei chu, 1990-
香港 : 天安門民主大學海外復校計劃香港籌備處, 1990-
 
 
Jia shen he zhen lue / [Yang Shicong deng]
甲申核眞略 / [楊士聰等]
by Yang, Shicong, 1597-1648
楊士聰, 1597-1648
Hanzhou : Zhejiang gu ji chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
杭州 : 浙江古籍出版社 : 浙江省新華書店發行, 1985
 
 
Peng cheng ji : [40 juan] / (Song) Liu Bin zhuan
彭城集 : [40卷] / (宋) 劉[Bin]撰
by Liu, Bin, 1022-1088
劉[Bin], 1022-1088
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Henan ji : [27 juan, fu lu] / (Song) Yin Zhu zhuan
河南集 : [27卷, 附錄] / (宋) 尹洙撰
by Yin, Zhu, 1001-1047
尹洙, 1001-1047
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Nü xue jie [microform]
女學界 [microform]
[Kunming] : Yunnan Sheng li nü zi zhong xue shi fan zhi ye xiao xue deng xiao ji you zhi yuan
[昆明] : 雲南省立女子中學師範職業小學等校及幼稚園
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
 
 
Ji rang ji : [20 juan] / (Song) Shao Yong zhuan
撃壤集 : [20卷] / (宋) 邵雍撰
by Shao, Yong, 1011-1077
邵雍, 1011-1077
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Uniform title: Zhen dong, ce shi yu zhen duan (Online)
Nanjing Shi : Nanjing hang kong hang tian da xue
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.