National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 38 Results for author:"Xiao, Qian, 1910-"
Sort by:
 
 
Xiao Qian duan pian xiao shuo xuan
蕭乾短篇小說選
Uniform title: Short stories. Selections
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾, 1910-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Yu yuan tan man bi : Xiao Qian sui xiang lu / Xiao Qian zhu ; Fu Guangming bian
玉渊潭漫笔 : 萧亁隨想錄 / 萧亁著 ; 傅光明编
by Xiao, Qian, 1910-
萧亁, 1910-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1999
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1999
 
 
Lao Beijing de xiao hu tong / Xiao Qian zhu
老北京的小胡同 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Shanghai Shi : Shanghai san lian shu dian, 2007
上海市 : 上海三联書店, 2007
 
 
Xiao Qian quan ji
萧乾全集
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北人民出版社, 2005
 
 
Wei dai di tu de lü ren : Xiao Qian hui yi lu / Xiao Qian zhu
未帶地圖的旅人 : 蕭乾回憶錄/ 蕭乾著
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾, 1910-
Xianggang : Xiangjiang chu ban gong si ; Jiulong : Zong dai li Yi wen tu shu gong si, 1988
香港 : 香江出版公司 ; 九龍 : 總代理藝文圖書公司, 1988
 
 
Xiao Qian shu xin ji / Fu Guangming bian
萧乾书信集 / 傅光明编
Uniform title: Correspondence. Selections
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Zhengzhou shi] : Henan jiao yu chu ban she : Henan s, 1991
[郑州市] : 河南教育出版社 : 河南省新华书店发行, 1991
 
 
Meng zhi gu / Xiao Qian zhu
夢之谷 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[广州] : 广东人民出版社 : 广东省新華書店发行, 1981
 
 
Xiao Qian xuan ji
蕭乾選集
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾 1910-
Xianggang : Xianggang wen xue yan jiu she, [1980?]
香港 : 香港文學研究社, [1980?]
 
 
 
 
Ren sheng bai wei / Xiao Qian zhu ; Wen Jieruo bian
人生百味 / 萧乾著 ; 文洁若编
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Zhongguo shi jie yu chu ban she, 1999
北京 : 中囯世界语出版社, 1999
 
 
by Xiao, Qian, 1910-
Beijing, China : Panda Books : Chinese Literature : Distributed by China International Book Trading Corp., 1984
 
 
Xiao Qian / Xiao Qian bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban
蕭乾 / 蕭乾編 ; 三聯書店香港分店, 人民文學出版社聯合編輯出版
Uniform title: Works. Selections. 1983. San lian
Selections. 1983. 三聯
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾, 1910-
Xianggang : San lian shu dian, 1983
香港 : 三聯書店香港分店, 1983
 
 
Xiao Qian san wen te xie xuan
萧乾散文特写选
Uniform title: Essays. Selections
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Hai wai xing zong / Xiao Qian
海外行踪 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Ren sheng cai fang / Xiao Qian zhu
人生採訪 / 蕭乾著
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾, 1910-
Taibei shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 79 [1990]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國79 [1990]
 
 
Xiao Qian xi Ou zhan chang te xie xuan / Xiao, Qian zhu
萧乾西欧战场特写选 / 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 新华出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Wei dai di tu de lü ren : Xiao Qian hui yi lu / Xiao Qian zhu
未帶地图的旅人 : 萧乾回忆录/ 萧乾著
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1991
北京 : 中國文联出版公司, 1991
 
 
Hong mao chang tan / Tatamulin [Xiao Qian] zhu
紅毛長談 / 塔塔木林[蕭乾]著
by Xiao, Qian, 1910-
蕭乾, 1910-
Shanghai : Guan cha she, 1948
上海 : 觀察社, 1948
 
 
Beijing cheng za yi / Xiao Qian
北京城杂忆 / 萧乾
by Xiao, Qian, 1910-
萧乾, 1910-
[Peking] : Ren min ri bao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
[北京] : 人民日报出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.