National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 20 of 20 Results for author:"Xiao, Yin"
Sort by:
 
 
Lun wen xue yu xian shi / Xiao Yin zhu
論文學與現實 / 蕭殷著
by Xiao, Yin
蕭殷
Shanghai : Xin wen yi chu ban she, 1952
上海 : 新文藝出版社, 1952
 
 
Tan xie zuo / Xiao Yin
谈写作/ 萧殷
by Xiao, Yin
萧殷
Changsha : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng Xin hua shu dian fa xing, 1980
长沙: 湖南人民出版社: 湖南省新華書店发行, 1980
 
 
Xi yi lu / Xiao Yin
习艺录 / 萧殷
by Xiao, Yin
萧殷
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1978
[Canton] : 广东人民出版社, 1978
 
 
Gei wen xue qing nian / Xiao Yin
给文学青年 / 萧殷
by Xiao, Yin
萧殷
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1984
 
 
Lun sheng huo, yi shu he zhen shi / Xiao Yin
论生活、艺术和真实 / 萧殷
by Xiao, Yin
萧殷
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京 : 人民文学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
Chuang zuo sui tan lu / [Xiao Yin]
創作隨談錄 / [萧殷]
by Xiao, Yin
萧殷
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Xiao Yin zi xuan ji
萧殷自选集
Uniform title: Works. Selections. 1984
by Xiao, Yin
萧殷
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1984
 
 
Xiao Yin wen xue ping lun xuan
萧殷文学评论选
by Xiao, Yin
萧殷
Changsha shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
长沙市: 湖南人民出版社: 湖南省新華書店发行, 1983
 
 
Xue huo shen qing : Zhou Enlai yu Gongheguo san jun jiang ling / Xiao Yin zhu
血火深情 : 周恩来与共和国三军将领 / 晓音著
by Xiao, Yin, 1947-
晓音, 1947-
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 1999
银川市 : 宁夏人民出版社, 1999
 
 
New York : Nova Science Publishers, ©2012
 
 
Ao li yu feng = Ollie and the Wind / Zuo zhe Luonuoqiaoyi Jiaxu ; yi zhe Huang Xiaoyin ; hui zhe Luonuoqiaoyi Jiaxu
奧利與風 = Ollie and the Wind / 作者 羅諾喬伊.賈許; 譯者 黃筱茵 ; 繪者 羅諾喬伊.賈許
Uniform title: Ollie and the Wind. Chinese
by Ghosh, Ronojoy
Taiwan : Wei jing, 2019
台灣 : 維京, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Yu Mantuo Chen Bicen shi chao / You Feng bian
郁曼陀陈碧岑诗抄 / 郁风编
Shanghai : Xue lin chu ban she dai li chu ban : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo dai li fa xing, 1983
上海: 學林出版社代理出版: 新華書店上海发行所代理发行, 1983
 
 
Mei hua zi zi xiang qian ji : hou ji / (Yuan) Guo Yuheng zhuan
梅花字字香前集 : 後集 / (元) 郭豫亨撰
by Guo, Yuheng, 14th century
郭豫亨, 14th century
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1983]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1983]
 
 
Xi yang li shi di tu / Xiao chuan yin ci lang, zhang yuan ji
西洋历史地图 / (日)小川银次郎编纂 ; 张元济校订
Shang hai : Shang wu yin shu guan, 1904
上海 : 商务印书馆, 1904
 
 
by Wang, Xichang
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
 
 
Qian Gongliang ce yu / Qian Qi zhuan. Qianzi yu ce / Qian Qi zhuan. Si zhen za yan / He Dafu zhuan. Shen yan ji xun / Ao Ying zuan ji. Yu xiao ling yin / Tian Yiheng zhuan
錢公良測語 / 錢琦撰. 錢子語測 / 錢琦撰. 四箴雜言 / 何大復撰. 慎言集訓/ 敖英纂集. 玉笑零音 / 田藝蘅撰
by Qian, Qi
錢琦
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海: 商務印書館, 民國25 [1936]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.